«Альянс наук - 2013». Поступившие работы. Направление: Педагогика и психология высшей школы.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.
Далингер В. А. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Теория и методика профессионального образования.
Безнощук О. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Герасимова І. Г. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Макаренко Т. А. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЬНЫХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТА-БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА

Милованова Л. Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В ВУЗЕ
Мулик К. О. ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ДО РОЗВИТКУ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Прокудин Ю. П., Беляев В. А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Черноусова И. Д., Черноусов И. В. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Черньонков Я. О. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Янгуразова М. Х. ДЕБАТЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕМИКО-АРГУМЕНТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Информационные технологии в образовательном процессе.
Захарова И. Г. О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА
Карлина О. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Предик А. А. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Бизнес-психология. Тренинги.
Волошко Л. Б., Лапенко Т. Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Капацина А. О. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОУПРАВЛІННЯ У МЕНЕДЖЕРІВ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ

Общая педагогика. Общая психология.
Колесниченко Н. Ю. ІЗ ДОСВІДУ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Кузьменко М. Г., Рижкова Т. Ю. САМОНАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Лысенкова А. В., Филиппова В. А., Чернышева Л. В. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Скляренко О. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
Тарасенко Л. В., Арбузникова О. С. ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ