ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР


Барткова Н.Н., Погорельская Т.А.
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ


Басюркіна Н.Й.
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЗЕРНОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ


Бачурина Н.Н.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА


Бричко А.М.
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ КЛАСТЕРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК


Букало Н.А., Калита О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Булгаков В.Н.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРО-МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И КОРРУП-ЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ


Васьков В.Н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У КОНТЕКСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СТАНДАРТУ 30 "БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ"


Вахович І.М., Волинчук Ю.В.
СТРАТЕГІЯ ВНЗ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД


Величко А.В.
Дослідження підходів щодо визначення ефективності трансферу технологій


Вечеров В.Т., Лукьянова Е.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BSC-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ РОМЕ-ПРОЕКТОВ


Власова А.В., Ващенко А.В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПІДЙОМУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ВІД СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Галушко О.С.
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН АФРИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ


Гончаров Є.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ


Горбачук В.М.
ГАЛУЗЕВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КАПІТАЛООЗБРОЄНІСТЬ ПРАЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У 2007 Р.


Гребінчук О.М.
НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


Губанова О.Р., Дончевська О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Докучаєв О.А.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМА МОТИВАЦІЇ ПЕР-СОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Долгіх В.В.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОММУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ


Єфіменко Т.І.
СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА


Желюк Л.О.
ІННОВАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ


Жингель А.В., Пригожин В.Л.
ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ


Зайцева С.Г.
УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ


Іванова Т.Л.
ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: ВЕКТОРИ ДІЇ ДЕРЖАВИ І РИНКУ ОДНОСПРЯМОВАНІ


Калініченко Л.Л.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СУБ'ЄКТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ


Карий О.І.
МОДЕЛЮВАННЯ МІСТА: КОНФЛІКТ ПІДХОДІВ


Кислухина И.А.
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ И В ПРОЦЕДУРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ


Кірдіна О.Г.
ПРІОРИТЕТНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ


Клименко Н.С.
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИ ОСОБАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ


Кордюкова М.А.
АНАЛИЗ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В УКРАИНЕ


Костюк Т.В.
Формування інформаційного суверенітету України як крок до вступу у Світовий інформаційний простір


Крамаренко І.С.
СУЧАСНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТЕЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Кривошеева И.В.
Разработка и исследование алгоритма оперативного контроля технических индикаторов рынка


Кропельницька С.О., Кельбас О.Т.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Круш В.В.
Проблеми оптимізації співвідношення витрат та фінансових результатів діяльності акціонерних товариств з державною часткою власності


Кудирко О.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Курець В.С.
НОВА МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ


Курило С.В.
РИНКОВІ ВІДНОСИНИ - ДОВГИЙ, ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС


Ландик О.В.
ТЕМПИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Ланова М.І.
МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК


Лукашин В.Д.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ


Луппова Н.І.
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА БЕЗПЕКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ


Любомудрова Н.П.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ


Малаховський Ю.В.
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ОБЛАСТІ


Маркова С.В.
ДЕРЖАВА – СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Мєняйлова Г.Є.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Мирошник Т.В.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


Молев М.Д.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ


Морозова Л.Н.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Мусієнко С.В.
ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН


Нікіфорова Л.О., Крилов В.О.
МОНІТОРИНГ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА УКРАЇНІ


Ніколаєнко Л.Ф.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ


Новожилова Л.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ПРАЦЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНОЇ З УСІХ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ


Новошинська Л.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ


Овчинникова М.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ


Орлова В.М.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Панько М.В.
Регіон як системне поняття


Проха Л.М., Сподіна О.П.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК НАПРЯМ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ


Рябчикова С.Ю.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (ІСІ) В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Сибирский Н.А.
РОЛЬ НАУКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ


Синиця С.М., Гринів Л.В
Мерчендайзинг як одна з методик управління асортиментом та інструмент отримання прибутку


Сінкевич О.З.
Місце та розвиток науки у інформаційному суспільстві


Скопенко Н.С.
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКОВАНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ


Смойловская Ю.А.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ


Сотник І.М., Волк О.М.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Стасюк Ф.Ф.
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА


Сундирєв О.В.
ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ


Сюркало Б. И., Рябушка Л. Б.
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ


Токар В.В.
МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МОБІЛІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Ульянов К.Є.
НЕДОБРОСОВІСНІ КОРПОРАТИВНІ ЗАХОПЛЕННЯ В УКРАЇНІ


Филюк В.В.
МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД


Фоміна О.В.
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Фрунза С.А.
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


Харисов И.К.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ С КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ


Хотюн Н.В.
ПОЗИЧЕНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ


Чанкіна І.В.
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ОЦІНКИ АГРЕСИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО


Чапран С.П., Стасюк Н.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ


Чебанова О.П.
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Чумак Л.Ф.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ


Чхутиашвили Л.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ


Шкуренко О.В.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ


Якименко Н.В.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА