«Наука в информационном пространстве - 2013». Поступившие работы. Секция: Филологические науки

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
 

Литературоведение

Зіньковська В. І. "ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЯК ДОМІНАНТА ТВОРІВ «Я (РОМАНТИКА)» М. ХВИЛЬОВОГО ТА «КНЯЖНА» М. ІРЧАНА"

 

Клепець К. В. МЕТАФОРА ТА ЇЇ ВИДИ У ПОЕЗІЇ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА

Насмінчук Г. Й. КОНЦЕПТ МЕЧА І МИСЛІ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ Р. ІВАНИЧУКА

Пастушук Г.О. ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ БЛАЗНЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

Сардарян К. Г. "ОБРАЗ АВТОРА У КНИЗІ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS»"
 

Украинский и русский языки

Грицевич Ю. В. "ГРАМАТИЧНІ ЯВИЩА ВОЛИНСЬКОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК У ЗБІРНИКУ ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСІВ О. КОНДРАТОВИЧ «ВЕСІЛЛЯ НА ПОЛІССІ»"

Зіньковська В. І. БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА У ПОЕТИЧНИХ ЗБІРКАХ В. ЛАЗАРУКА

Нижегородцев Р. М. "ГЛАГОЛЫ НЕПРАВИЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ДИНАМИКА ЯЗЫКОВЫХ НОРМ"
 

Германо-романские языки

Галема О. Р. ВЖИВАННЯ У НІМЕЦЬКІЙ ПИСЕМНІЙ І РОЗМОВНІЙ МОВІ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ

Гнатенко Е. В., Ермолаев В. К., Максимова Е. В. МЕТОД ИГРЫ-СИТУАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Мельник І. М. СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Приходько В. С., Шпанько Т. С. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Школьна Н. О. "НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ"
 

Общее языкознание

Бенькевич Г. А. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Бугакова Н. Б. К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ИКОНА» В РОМАНЕ И.С. ШМЕЛЕВА «ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»

Перцева Е. Н. "ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ХАРАКТЕРА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ - МАТЕРИ В РАССКАЗАХ В.М. ШУКШИНА"

Пестова М. С. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «АНТОНИМИЯ»

Петрусенко Н. Ю., Соина И. Ю. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЕМКОСТИ СЛОВА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
 

Перевод

Болгова О. О., Кудрявцева Н. С. СТАТУТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Будко А. О., Радецька С. В. ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НЕОЛОГІЗМАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕМАТИКИ

Бурова І. В. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ЮВЕЛІРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Возненко Н. В., Харковець Г. В. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ-АБРЕВІАЦІЙ ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Воскобойник Ю. В., Радецька С. В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПАТЕНТНИХ ОПИСІВ

Гонтар А. М., Радецька С. В. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Куценко К. В., Радецька С. В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ МОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Шалова Е. С., Привалова Ю. В. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
 

Структурная, прикладная и математическая лингвистика

Назар Р. М. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ ЯК ВИЩИЙ СТУПІНЬ ВИЯВУ ЕМОЦІЙНОСТІ РЕПОРТАЖУ