«Наука в информационном пространстве - 2013». Поступившие работы. Секция: Экономика

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Симонян С. М. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Табенська О. І. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Экономика и управление национальным хозяйством

Азизов Г. С. О ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕРАВНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Василиха Н. В. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Іртищева І. О., Крупіца І. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

Капленко Г. В. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ СТАТИСТИКИ РИНКУ

Мисбахова Ч. А. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Моисеенко В. А. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Шелкоплясова Г. С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
 

Экономика и управление предприятиями

Виноградская О. В. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АУТСОРСИНГА

Довгань Л. Є., Малик І. П. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ільченко В. О. КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЗАМОВЛЕНЬ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лагода И. А. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПНОСТЬЮ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ

Лізогуб Р. П., Коцупал В. П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ГЕОМАРКЕТИНГУ

Лізогуб Р. П., Кузнецова І. В. МАРКЕТИНГОВІ ЗУСИЛЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лозинський І. Є., Камишна А. Г. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Лозинський І. Є., Кременчугська І. Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ»

Лозинський І. Є., Шмальченко Є. А. «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС» ТА «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: ЗМІСТ ТА ВІДМІННІСТЬ

Лозинський І.Є., Каплун О. С. «ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА» ТА «ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА »: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Лозова І. Г. КОНСАЛТИНГ В КЛАСТЕРНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Мельник О. В. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Могилевська О. Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Томчук О. В. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ АГРОЕНЕРГОСЕРВІСУ
 

Развитие производительных сил и региональная экономика

Машина А. А. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Русалева Л. Ю., Ершова Л. В. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Тисунова В. Н., Резник А. А. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС»
 

Экономика природопользования и охраны окружающей среды

Проха Л. М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Шуптар Н. И. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕГОДОВОГО ОБЪЕМА ОТРАБОТАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ
 

Демография, экономика труда, социальная экономика и политика

Киш Л.М., Коваленко Л. М. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Мачтакова Е. Г. К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ В УСЛОВИЯХ УНИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Мельникова А. С. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
 

Деньги, финансы и кредит

Андрєєва Г. І., Ярошенко А. С. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вишневська О. О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І БАНКІВ У СЕКТОРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Гулько Л. Г. ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У СЕКТОРІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Кущ А. О. ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Мостовенко Н. А. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Обозная А. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В УКРАИНЕ

Ушкаренко Ю. В., Петлюченко В. В. ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Черешня В. М. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Алейнікова В. В. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Васюк Н. В. ВИМОГИ МСФЗ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Зылёва Н. В., Толчеева А. А. ВОПРОСЫ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Озарінський А. В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чередниченко Н. В. ВИТРАТИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
 

Математические методы, модели и информационные технологии в экономике

Бажан Л. І., Остапенко О. П.ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Коробчук Т. І. МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Матвєєва Ю. М. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ, ЇХ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Ракитина М. С. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА

Сизов А. І., Чистик О. М. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА