Конференция «Социально-экономические реформы в контексте интегра­ционного выбора Украины - 2013». Поступившие работы

1. Cоциально-экономическая трансформация в контексте интеграционного выбора Украины.

Ажаман І. А. БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЧИННИКА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Бахчиванжи Л. А., Самокіш К. В. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Бордюгова О. О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Давиденко Г. В. ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Добреньков В. И., Исправникова Н. Р. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Зацепило А. І. ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА БРАЗИЛІЇ

Киш Л. М., Гавура О. П. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Клокар О. О. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Красняк О. П. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Пшик-Ковальська О. О., Розман Т. І. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Радіонова О. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

2. Региональная экономика и проблемы муниципального развития.

Азизов Г. С. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

Багова О. И., Халишхова Л. З. ДЕФИЦИТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Гаркушева Є. О. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ НА ПРИКЛАДІ МІСТА МАКІЇВКИ

Дмитерко М. О. РЕГІОНАЛЬНІ КЛАСТЕРИ УКРАЇНИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Качуровський В. Є. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВАЛІННЯ

Кирлик Н. В. ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Кулиняк І. Я. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Сушкова И. А. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО

Урусова Д. Р., Журтова Д. А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Хочуева З. М., Боготова О. Х. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЕКРЕАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Циканова Л. М. БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

 

3. Инвестиционные и инновационные приоритеты деятельности экономических субъек­тов.

Білоцерківець В. В., Завгородня О. О. НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Бондар Н. М. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Василик Н. М., Ляхов Ю. Ю. ІННОВАЦІЙНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ МУЗЕЇВ

Вдовиченко А. М., Нагайник В. А. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Голоскоков К. П., Тюриков А. В. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Гречаниченко Є. ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Гурфова С. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Гурфова С. А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Джур О. Є., Данілова К. О. ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Имамов М. М. ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кунашева З. А., Бицуева М. Г., Багова Д. М. НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Маслій Н. Д., Валецька К. І. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Маслій Н. Д., Дябло А. С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Могилевская О. Ю. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Прохоров А. Н. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рубіш І. І. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ СУЧАСНОГО ТИПУ

Рындина И. В. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Соловйов В. П., Слободянюк І. С. УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕЖАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Солоха Д. В., Дорошенко Т. О. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Стряпчева И. А. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Тубальцева Н. Ф. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

Хвалёва Н. В. ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Чайковська О. В., Лаврик І. В. РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ

Черемісова Т. А. ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ"

 

4. Стратегия предприятия на современном этапе становления экономики Украины (предпринимательская деятельность, маркетинг, учет, аудит, консалтинг).

Балашова Р. І., Яська Я. О. КОРПОРАТИВНА ПОЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Васильцова Л. И., Александрова Н. А. ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Джур О. Є., Сидоренко Д. О. СТРАТЕГІЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Живко З. Б., Тишко М. В., Кубіцький П.П. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗ¬ПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Киш Л. М., Бондарчук О. С., Підвальний В. В. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СТОВ «РОСІЯ»

Козлова Е. В. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Кочетова І. Ю. УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ"

Мамалига С. В., Захарчук І. С. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

Мисик В. М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Попов А. С., Порхун А. Д. ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ

Севастьянов А. В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сокіл Ю. Р. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Станкевич А. А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АР КРЫМ

 

5. Экономика природопользования и энергосбережения.

Джур О. Е, Хомич А. А., Лукашов М. А. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 

6. Развитие информационных систем в экономике.

Абушева А. А., Глухих И. Н. МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Вафин Э. Я. ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ПФР

Голоскоков К. П., Чиркова М. Ю. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Соловьева Е. А. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНАХ СНГ

Яремко С. А., Панасюк М. А. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Яремко С. А., Рабей Н. Р. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

7. Альтернативные методики преподавания в экономических ВУЗах.

Красовская Н. А. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА