Вимоги до подання матеріалів монографії «Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

 

Шановні колеги !

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» мають можливість публікації результатів науково-дослідницьких робіт у колективній монографії:

 

«Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах»

 

Матеріали монографії будуть видані окремою книгою (у твердій палітурці) з присвоєнням номерів ISBN, УДК та ББК. На одну роботу (незалежно від кількості авторів) надається чотири авторських примірника монографії. Додаткові примірники замовляються заздалегідь.

 

У монографії плануються наступні розділи:

Розділ 1. Сучасні концепції управління розвитком підприємства

Розділ 2. Інноваційний розвиток в інтеграційних умовах: теорія та практика

Розділ 3. Механізми забезпечення розвитку підприємства

Розділ 4. Інвестиційно – інноваційний потенціал як фактор економічного розвитку

підприємства

Розділ 5. Функціональні складові управління підприємством: сучасний інструментарій та

технології

 

Контрольні дати

 • подання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до  01.02.2014 р.
 • видання монографії  -  24.04.2014 р. (до початку роботи конференції за умови за умови очної участі)
 • розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором контактну адресу) – до 30.04.2014 р. (за умови дистанційної участі)

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за тематикою обраних розділів.

 

Вимоги до подання матеріалів монографії

 • Матеріали монографії і супровідні документи направляються у вигляді вкладеного файлу до 01.02.2014 р. електронною поштою на адресу 9729071@gmail.com. До розгляду приймається лише повний пакет документів:
 • стаття, оформлена згідно з вимогами;
 • відсканована рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторстві немає доктора економічних наук);
 • відомості про автора в окремому файлі згідно з формою (додається);
 • ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – трьома мовами (українською, російською, англійською).

У темі листа необхідно вказати «Стаття до монографії та прізвище першого автора» (Наприклад, <Стаття до монографії – Іванов А. В.>).

 • Протягом двох робочих днів автори отримують підтвердження, надіслане у вигляді електронного повідомлення.

У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за телефоном для довідок (у робочі дні з 9.00 до 17.00): +38 (067) 972-90-71, відповідальна – Єпішко Марина Григорівна.

 

 • Видавництво та Оргкомітет залишають за собою право мотивованого відхилення матеріалу.

За необхідністю автори здійснюють корекцію видання (через суттєві невідповідності правилам) або видання знімають з розгляду.

 

 • Після винесення рішення про прийняття/неприйняття статті до збірнику монографії, автору надсилається відповідне повідомлення, а також реквізити та сума до оплати.
 • Автор висилає копію документу про оплату, а також дані про кількість додаткових сплачених примірників.
 • Після друкування збірнику монографії, видавництво висилає авторам відповідне повідомлення, та робить розсилку збірнику на вказані авторами адреси (замовленим листом), а також обов’язкову розсилку у науково-технічні бібліотеки України.

 

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії

 

Стаття може мати максимум трьох співавторів.

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів. Матеріали до публікації приймаються українською, російською, англійською мовами.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело (оформлюється у квадратних дужках).

Увага! Роботи з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не приймаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, та інших відомостей відповідають автори доповідей.

 

Вимоги до оформлення тексту матеріалів

 • Обсяг статті – не менше 10 сторінок формату А4. Текстовий редактор - Microsoft Word для Windows.
 • Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм
 • Гарнитура: Times New Roman, кегль — 14, міжстрочний інтервал — 1,5, абзац – 10 мм.
 • Рисунки, діаграми, таблиці, блок-схеми оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word, розміщуються посередині, друкуються шрифтом Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1. Назва). Таблиці, схеми, рисунки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: як наведено у рис. 1, у табл. 1.

Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Не   допускаються  скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону!  

 • Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft  Equation і нумеруються у круглих дужках з правого боку.
 • Список використаних джерел є обов’язковим. Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. в алфавітному порядку. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [7, с. 5].

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Приклади оформлення літератури можна дивитись на сайті www.confcontact.com.

Серед літературних джерел обов’язковими є посилання зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні три роки!

 

Вартість публікації

Вартість публікації становить 45 грн. за одну повну сторінку статті формату А4. Вартість одного додаткового примірника становить 80 грн. Оплата здійснюється на поточний рахунок.

Реквізити для оплати надсилаються автору тільки після позитивного рецензування його наукової праці та включення її до складу колективної монографії.

Копія платіжного доручення про перерахування коштів надсилається разом із матеріалами монографії та відомостями про авторів на електронну адресу.

 

 

Приклад оформлення статті в монографії:

УДК 311

Рецензент:

Петров Микола Степанович,

д.е.н., професор кафедри «Фінанси та кредит»

Дніпропетровської державної фінансової академії, Україна

 

 

Іванов Іван Петрович

к. е. н., доцент, зав. кафедрою «Банківська справа»

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

 

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

{{текст статті, який включає: актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку}}

 

Список використаних джерел:

 1. Аткинсон А. Лекции по экономической теории государственного сектора / А. Аткинсон, Д. Стинглиц. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 669 с.
 2. Болтинова О. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах / О. Болтинова. – М.: Профобразование, 2002. – 96 с.
 3. Егоров Д. Г. Моделирование процессов самоорганизации финансовых систем / Д. Г. Егоров // Финансы и кредит. – 2006. – № 36. – С. 19–25.
 4. Закон України «Про Національний Банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

 

 

Авторська довідка

для прийняти участі у написанні колективної монографії:

«Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах»

 

Прізвище, Ім'я, По батькові
 
Науковий ступінь
 
Вчене звання
 
Установа, організація, навчальний заклад
 
Посада
 
Назва матеріалу
 
Розділ №
 
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів)
 
Потреба у додаткових збірниках монографії (вказати кількість)
 
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників монографії
 
Е-mail:
 
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
 
Дата заповнення