Конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века - 2013». Поступившие работы

1. Вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития.

Бондаренко О. С. РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Кирилюк Н. В. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Леонтьева Е. Ю., Бережнова А. И. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Нетребина М. И., Пшеничников В. В. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 

2. Новые ориентиры национальных стратегий экономического развития.

Kaimashnikova K. S. KEY STRATEGIC PRIORITIES OF SOUTH AFRICA’s ECONOMIC DEVELOPMENT

Базів О. Б. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ДЕРЖАВАХ АРАБСЬКОГО СХОДУ

Исраилова Э. А. МЕДИАТОРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Моїсеєнко В. О. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Пшинько А. И., Мямлин С. В., Мямлин В. В. ФИНАНСОВАЯ АВТАРКИЯ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ

Руснак Л. Р., Івоняк Н. Д. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА - НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Сульженко В. С. ИМПЕРАТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
 

3. Экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке.

Акімова Т. В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Білоус А. І. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЗА ДОПОМОГУЮ ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ

Калугіна Н. А. ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Карапейчик И. Н. СИСТЕМА БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭКОНОМИКЕ

Козлова Е. В. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ланова М. І. МЕХАНІЗМ ДОТАЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПИЄМСТВ АПК

Лаптева Е. А. ГОТОВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ИННОВАЦИЯМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Лизогуб Р. П., Завгородняя И. А., Разумова О. Е. ЦЕНА КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Лізогуб Р. П., Костенко М. В., Малініна З. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА РІВЕНЬ ЦІНИ

Марценюк-Розарьонова О. В., Марченко С. К., Шинкарук Т. О. РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Нєсвєтов О. О., Пелих В. В. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Павлик Т. І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Романюк Н. М. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Шведова Н. Н. НЕОБХОДИМОСТЬ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Шпак С. А., Рачковский Э. А. ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТРАСЛИ ГРУЗОВОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ СТРАН СНГ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
 

4. Региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного экономического пространства.

Дем'янюк А. В. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Диденко Ю. С., Лепехина Д. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Котова Л. А. ГЕОУСТОЙЧИВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС»

Макаренко С. М., Олійник Н. М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Нагимов А. Р. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Порецкова К. В. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Романець І. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРУ ЯК ЯДРА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сєвка В. Г. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ В РЕГІОНІ

Чекалова Н. Е. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ГАЛУЗЕВИХ РИЗИКІВ
 

5. Инвестиционно-инновационные приоритеты новой постиндустриальной экономики.

Бреус В. В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Головань С. И., Родионов А. Р. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРГЕТИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Головатюк Д. О. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Малярова С. В. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

Мямлин С. В., Гридасова А. В. АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Перцев С. Б. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Смирнова Т. А., Голей Ю. М. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Черненко О. Л. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 

6. Экономика труда и приоритеты социальной политики в новой экономике XXI века.

Хованов Д. П. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ПРЕДПРИЯТИИ
 

7. Финансовые риски новой экономики и пути их минимизации. Перспективы кредитной и налоговой политики.

Баско О. В., Ким Т. В. МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Доброрез О. Г. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

Малярова С. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шемякова А. С. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
 

8. Проблемы учета, анализа и статической обработки экономической информации.

Андрєєва Г. І. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Пархоменко О. П., Ліндер Є. О. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

9. Моделирование социально-экономических процессов. Проблемы применения информационных технологий в теории и экономической практике.

Койбічук В. В. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МЕТОДІВ

Люльов О. В., Шинкаренко О. А. ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

10. Экологические последствия экономических процессов. Качество экономического роста та устойчивое экологосберегающее развитие.

Лябушева А. А., Кабанова Ю. В., Костромина А. Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЯ

Токарчук Д. М., Снігур В. Л. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Чупіс А. В., Нєсвєтова С. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

11. Перспективы образовательных новаций и научных исследований в формировании новой экономики знаний.

Капацина А. О. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУР