Электронные варианты сборников научных трудов по результатам VI МНПК «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (19–20 декабря 2013 года)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 груд. 2013 р. : у 2 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-154-9


Т. 1 : Актуальні питання економічного розвитку. – 2013. – 103 с.

ISBN 978-617-645-155-6

У збірнику надруковано наукові праці VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». Даний том містить роботи з секцій «Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку», «Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку», «Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті».

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 2 : Перспективи наукових досліджень у формуванні нової економіки. – 2013. – 111 с.

ISBN 978-617-645-156-3

У збірнику надруковано наукові праці VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». Даний том містить роботи з секцій «Регіональні аспекти роз-витку та проблеми формування збалансованого економічного простору», «Інвестиційно-інноваційні пріо-ритети нової постіндустріальної економіки», «Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій економіці ХХІ століття», «Фінансові ризики нової економіки та шляхи їх мінімізації. Перспективи креди-тної та податкової політики», «Проблеми обліку, аналізу та статистичної обробки економічної інформації», «Моделювання соціально-економічних процесів. Проблеми застосування інформаційних технологій в теорії та економічній практиці», «Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного зрос-тання та сталий екологозберегаючий розвиток», «Перспективи освітніх новацій та наукових досліджень у формуванні нової економіки знань».

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.