Конференция «Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014». Поступившие работы

1.      Теоретические основы модернизации национальной экономики в условиях интеграции в Европейское экономическое пространство.

Азизов Г. С., Миргородская Л. А. АНАЛИЗ ЭКОНОМИК УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Алпатова Э. С. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИИ И УСЛОВИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Борейко В. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Варцаба В. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Власенко Є. Ю. ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

Горобець І. Ю. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА СПІВПРАЦІ УКРАЇНА – ЄС

Іляш О. І. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Канцурова К. В. РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Орел Ю. Л. НА СХІД ЧИ НА ЗАХІД? ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ"

Семенишин Х. М., Лісова Т. А. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Ситник Н. С. СИСТЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ УКРАЇНИ

Станкевич А. А. БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ АР КРЫМ
 

2.      Актуальные вопросы модернизации государственного сектора.

Аксюков С. М. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ З КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Завадських Г. М. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яковлева О. М., Сабінова І. Ю. ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
 

3.      Актуальные вопросы модернизации бизнес-структур и субъектов рынка.

Березін О. В. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бець М.Т. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

Вишневська М. К. ДО ПИТАННЯ ЩОДО СУЧАСНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

Вісин О. О. СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Давидов О. І. ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кобаль І. О. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ

Лупак Р. Л., Дульдієр Д. C. ПРОГНОЗУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Моргун Г. В. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГА"

Полюшкіна Д. А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

4.      Актуальные вопросы модернизации субъектов рынка образовательных продуктов.

Бритченко И. Г., Евич Ю. Ю. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ

Мамонтова Е. В. ЭТИКА СТАНОВЛЕНИЕ «НОВОГО» ПОКОЛЕНИЯ, КАК БАЗИСНОГО ЭЛЕМЕНТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОТРАЖЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ

Молина Е. В. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Синюк Т. Ю., Лобахин А. А. ДЕФИНИЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сокаль В. А. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАІНИ
 

5.      Актуальные вопросы модернизации конкурентоспособности кооперативного сектора экономики в условиях интеграции в Европейское экономическое пространство.
 

6.      Инновационные подходы к модернизации национальной экономики в современных экономических условиях.

Брітченко І. Г., Редька С. І. ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Василенко В. Н. К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Дробиш Л. В., Карпенко Ю. В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Князевич А. О. ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

Крайчук О. В. ЦИКЛІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Маргіта Н. О., Маргіта М. В. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Плисюк Т. Г. ВЕНЧУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ АТРИБУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 

7.      Связь национальных процессов модернизации национальной экономики Украины с мировыми экономическими процессами и тенденциями.

Тубальцева Н. П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Чукурна О. П . ЗМІНА ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
 

8.      Актуальные вопросы развития рекреационного бизнеса и модернизация его конкурентоспособности в рыночных условиях.

Дяченко Л. А. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА

Скляр Г. П. РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ