Секция 2. Эффективные инвестиционные стратегии регионального развития.

Автономов С.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У РЕГІОНІ

Акимов О.В.
ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Андрієвський Д.Й.
СТИМУЛЮЮЧИЙ І ДЕСТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Артюшина О.Л.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Безугла Л.С.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бова Т.В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Бондарчук Н.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ

Босак В.І.
CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Гайко Є.Ю.
ДЕРЖАВНІ ФУНКЦІЇ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА КОНЦЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Говорун Я.В.
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ НА СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Горбачук В.М., Омелянчик Д.А.
ДИНАМІКА ВДВ ГАЛУЗЕЙ, ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2007–2010 РР.

Горник В.Г.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Губарик О.М.
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НОВИХ (ІННОВАЦІЙНИХ) ПРОДУКТІВ

Жовнірчик Я.Ф.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Заремський Б.В.
КЛАСТЕРНА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Иголкина Л.М., Мысник В.Г.
РИСКИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Кафидов А.Н., Воронова Л.В.
Анализ деятельности по привлечению инвестиций в хозяйство региона и тенденции развития

Кислян О.А., Ситникова О.Д.
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Комірна В.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО ТА ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Кривцова Ю.В.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ОСНОВА РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Матійко С.А.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Нидзий Т.И.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КАК ОСНОВА ИНТЕНСИВНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Пельтек Л.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

Пивоваров К.В.
ЗАЛУЧЕННЯ І АКУМУЛЯЦІЯ ВСІХ ВИДІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Сімак С.В.
СКЛАДОВА ЗМІСТОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Солдаткин С.Н.
ЗАЁМНО-ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК СРЕДСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Темиргалієв Р.І.
ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Токар В.В.
МОБІЛІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА

Трухина О.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИРОБНИЧУ СФЕРУ РЕГІОНУ

Шевченко Н.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ