Конференция «Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014». Поступившие работы

1. Макроэкономические факторы и проблемы денежного рынка.

Андрушків Т. І. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бєлова І. В. ФІНАНСОВІ СТРЕСИ В УКРАЇНІ

Миронова М. І. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Олійник А. О., Аксьонова Л. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Хведзевич А. В. ЦІНОВА КОН’ЮНКТУРА НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Шахова Е.А., Рукшенайте Л. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Шкут О. С., Абазян Т. С. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

 

2. Менеджмент банковской системы и стратегии финансовой устойчивости.

Герліванова М. В., Тростянська К. М. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Гребенюк Н. В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Демиденко В. И. ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Демченко В. Ю., Дереза В. М. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Довга І. П., Шкут О. С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ

Жердецька Л. В. ВПЛИВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ НА ДОСТАТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Заруцька О. П. РОЗВИТОК ЗАСАД ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ЯК ПРИНЦИПОВА УМОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Звєряков О. М. АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко В. В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Куземко Н. В. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ

Кузнєцов А. М. МОТИВАЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ БАНКУ

Курач В. П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Курач В. П., Портянова О. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Курач В. П., Ткаченко І. С. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Лапа І. П. СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Матвєєва Н. В., Дереза В. М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ

Мудрик В. Ю., Гулько Л. Г. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Науменкова С. В., Цицик К. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Портянова О. В., Тростянська К. М. ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Притоманова О. М. ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ПРОБЛЕМНОСТІ КРЕДИТУ НА ПІДҐРУНТІ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сагач Т. О., Тростянська К. М. ВПЛИВ РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Славна К. С., Семенча І. Є. ЩОДО УПРАВЛІННЯ НЕДОХІДНИМИ АКТИВАМИ БАНКУ

Чичкан І. І. ЗАГРОЗИ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Шкут О. С. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

 

3. Безопасность банковской системы. Технологии и новации в банковской практике.

Аксьонова Л. О. БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Котковський В. С. ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Семенова І. В, Аксьонова Л. О. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Семенча І. Є. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЯКОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ЯК ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Скворцова Є. М., Шкут О. С. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Скібенко А. К., Семенча І. Є. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Сумарченкова И. А. АНАЛИЗ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Шкут О. С., Герліванова М. В. ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ФГВФО У ПЕРЕДДЕФОЛТНОМУ ПЕРІОДІ

 

4. Процессы развития финансовых рынков в условиях нестабильности.

Алпатикова С. В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Дереза В. М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Деркач Ю. Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Єгоричева С. Б. ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ВІДЧУЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Мацеєва Н. В., Дудіч Н. О. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ РИНКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Мацеєва Н. В., Просолупова Я. Ю. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ

Шахова Е. А, Нижегородова Д. И. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Шевцова О. Й. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

5. Развитие взаимодействия банковской системы с небанковскими сегментами финансового рынка и реальным сектором экономики.

Абазян Т. С., Тростянська К. М. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Дашкевич С. Я. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Дучинський А. П. БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Кожушкина И. В. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кравчук І. С. ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Рубіш І. І. ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ УКРАЇНИ

Сливка К. В. СУЧАСНИЙ СТАН ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шевцов Ю. О. ОЦІНКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ