Вимоги до матеріалів у колективну монографію «Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи»

Шановні колеги!

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» мають можливість публікації результатів науково-дослідницьких робіт у колективній монографії:

 

«Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи»

 

Матеріали монографії будуть видані окремою книгою з присвоєнням номерів ISBN, УДК та ББК. На одну роботу (незалежно від кількості авторів) надається один авторський примірник монографії. Додаткові примірники замовляються заздалегідь.

 

У монографії плануються наступні розділи:

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління інноваційним розвитком підприємства.

Розділ 2. Концептуальні підходи до формування процесу управління сталим розвитком підприємства.

Розділ 3. Механізми забезпечення і розвитку конкурентного потенціалу підприємства.

Розділ 4. Теоретико-методологічні засади розвитку та реалізації економічного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності як складової національної інноваційної системи.

Розділ 5. Методологічні, теоретичні та методичні засади управління інноваційним розвитком під­приємства на засадах маркетингу.

Розділ 6. Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств.

Розділ 7. Детермінанти реалізації науково-технічного розвитку підприємств України.

Розділ 8. Організаційно-економічні механізми забезпечення активізації розвитку підприємства в ре­гіональних інноваційних системах.

Розділ 9. Фінансовий механізм забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва.

 

Контрольні дати

 • Подання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 01.03.2016.
 • Видання монографії  –  30.04.2016.
 • Розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором контактну адресу) – до 06.05.2016.

 

Вимоги до подання матеріалів монографії

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за тематикою обраних розділів.

 

 • Матеріали монографії і супровідні документи направляються у вигляді вкладеного файлу до 01.03.2016 електронною поштою на адресу 9729071@gmail.com. До розгляду приймається лише повний пакет документів:
 • Файл статті, оформлений згідно з вимогами та прикладом (див. нижче). Назва файлу: stattya_Ivanov.doc.
 • Файл з аннотацією та ключовими словами трьома мовами (українською, російською, англійською), оформлений згідно з вимогами та прикладом (див. нижче). Назва файлу: annotaciya_Ivanov.doc.
 • Відсканована рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторстві немає доктора економічних наук). Назва файлу: recenziya_Ivanov.doc.
 • Відомості про автора в окремому файлі згідно з формою (додається). Назва файлу: vidomosti_Ivanov.doc.

У темі листа необхідно вказати «Стаття до монографії та прізвище першого автора» (Наприклад, <Стаття до монографії – Іванов А. В.>).

 • Протягом двох робочих днів автори отримують підтвердження, надіслане у вигляді електронного повідомлення.

У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за телефоном для довідок (у робочі дні з 9.00 до 17.00): +38 (067) 972-90-71, відповідальна – Джікія Наталія Валеріївна.

 

 • Видавництво та Оргкомітет залишають за собою право мотивованого відхилення матеріалу.

За необхідністю автори здійснюють корекцію видання (через суттєві невідповідності правилам) або видання знімають з розгляду.

 • Після винесення рішення про прийняття/неприйняття статті до збірнику монографії, автору надсилається відповідне повідомлення, а також реквізити та сума до оплати.
 • Автор висилає копію документу про оплату, а також дані про кількість додаткових сплачених примірників.
 • Після друкування збірнику монографії, видавництво висилає авторам відповідне повідомлення, та робить розсилку збірнику на вказані авторами адреси (замовленим листом), а також обов’язкову розсилку у науково-технічні бібліотеки України.

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії

Стаття може мати максимум трьох співавторів.

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів. Матеріали до публікації приймаються українською, російською, англійською мовами.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело (оформлюється у квадратних дужках).

Увага! Роботи з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не приймаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, та інших відомостей відповідають автори доповідей.

 

Вимоги до оформлення тексту матеріалів

 • Обсяг статті – не менше 10 сторінок формату А4. Текстовий редактор – Microsoft Word для Windows.
 • Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
 • Гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, абзац – 10 мм.
 • Рисунки, діаграми, таблиці, блок-схеми оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word, розміщуються посередині, друкуються шрифтом Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1. Назва). Таблиці, схеми, рисунки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: як наведено у рис. 1, у табл. 1.

Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Не   допускаються  скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону!  

 • Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft  Equation і нумеруються у круглих дужках з правого боку.
 • Список використаних джерел є обов’язковим. Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. в алфавітному порядку. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [7, с. 5].

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Приклади оформлення літератури можна дивитись на сайті www.confcontact.com.

Серед літературних джерел обов’язковими є посилання зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні три роки!

 

Вартість публікації

Вартість публікації становить 40 грн за одну повну сторінку статті формату А4. Вартість одного додаткового примірника становить 90 грн. Оплата здійснюється на поточний рахунок.

Реквізити для оплати надсилаються автору тільки після позитивного рецензування його наукової праці та включення її до складу колективної монографії. Після оплати копія квитанції надсилається на електронну адресу 9729071@gmail.com.

 

Завантажити повні вимоги, в тому числі

- приклад оформлення статті до монографії;

- приклад оформлення анотацій та ключових слів;
- форма авторської довідки