Анонс конференції «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі» (16-17 березня 2016 року)

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
 
ІX Всеукраїнської науково-методичної конференції
студентів, аспірантів, молодих вчених
«МОВА І СВІТ:
сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»
(16-17 березня 2016 року)
 
Прийом робіт до  10.03.2016

 

Конференція проводиться кафедрою перекладу Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до Плану конференцій на 2016 рік Міністерства освіти і науки України.

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки.

Видання збірки матеріалів планується до початку конференції.

 

Конференція відбудеться 16 березня 2016 року о 10.00 в Дніпродзержинському державному технічному університеті, реєстрація учасників розпочнеться о 09.00. Під час роботи конференції планується проведення Круглого столу «Переваги та  недоліки російських, українських та західних посібників з мов».

Проїзд: автовокзал та залізничний вокзал – площа ДМК Трамвай № 2; марш. таксі № 11,30,4; від площі ДМК – марш. таксі № 3А.           

На конференції планується робота наступних секцій:

1. Лінгвістика і методика викладання іноземних мов.

2. Психолінгвістичні проблеми викладання іноземних мов у вищий школі.

3. Форми і методи викладання іноземних мов у вищий школі.

4. Інноватика викладання української мови як іноземної.

5. Сучасна російська мова в аспекті викладання як рідної та іноземної.

6. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства (когнітивні та методологічні аспекти перекладу).

 

ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету:              

Садовой Олександр Валентинович – проректор ДДТУ з наукової роботи, проф.

 

Заступник  голови:

Воронова Зоя Юріївна – зав. кафедри перекладу, канд. філол. наук, доц.

 

Члени оргкомітету:

Кузьменко Н. В. канд. пед. наук, доцент;

Найда А. М., канд. філол. наук, доцент;

Радченко Т. А. канд. педаг. наук, доцент;

Бєляков В. І., ст. викл.

Вчений секретар конференції:

Лещенко О.П., ст. викл.

 

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна.

 

Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00

(інформаційно-видавничий відділ конференції):

+38 (067) 972-90-71 Джікія Наталія Валеріївна

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно не пізніше  10  березня 2016 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

  1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
  2. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);
  3. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).
  • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>).
  • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К. філол. н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення заголовка тез

 

К. філол. н. Головач У. В.

Український католицький університет, м. Львів

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між­ряд­ко­вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список лі­те­ра­ту­ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер­ва­лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформ­лен­ня літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­земп­ляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 30 грн.

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ
у Всеукраїнській науково-методичної конференції
студентів, аспірантів, молодих вчених
«МОВА І СВІТ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»
(16-17 березня 2016 року)

 

ПІБ авторів, вчений ступінь                                                                  

 

Назва доповіді                                                                                      

 

Обрана секція                                                                                    

 

Місце роботи, посада

 

Контактна адреса в такому форматі:

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

 

 

 

 

Контактний телефон                                                                             

 

e-mail                                                                                                    

 

Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)

 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Вартість участі в роботі конференції становить 30 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

 

УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!

 

Завантажити вимоги до участі у формате MS Word   укр.   рос.

З повагою, Оргкомітет