«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 1. Экономика предприятия: стратегические приоритеты развития в XXI веке.

Секция 1. Экономика предприятия: стратегические приоритеты развития в XXI веке.

Dimitrov I. T., Dimitrova A. M. STUDY THE STRATEGIC STRUCTURING OF LOGISTICS ACTIVITIES IN MULTINATIONAL COMPANIES

Michael Lafleur IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE PRINCIPLES: CHALLENGES AND FINANCIAL MANAGEMENT ISSUES

Veit Wohlgemuth, Katharina Hoehne THE TENSION BETWEEN DYNAMIC CAPABILITIES AND PATH DEPENDENCE: EFFECTS OF STAKEHOLDER MANAGEMENT

Vlasenko M. INTELLECTUAL ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Базилевська Ю. В, Хуторськой П. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Безверха І. І. ЛОГІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бичек В. Г., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЧНА РОЗВІДКА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Бобко Н. А., Глушенко А. Є. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Борисенко І. І. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Бородинський Б. А., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Бурдули В. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИИ

Винничук Д. В., Скрипник Н. Є. ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

Власенко А. В., Хуторськой П. О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Власенко М. А., Радзивил Ю. В. ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гапоненко В. Д. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «АВЕРС»

Гордійко М. С., Калініченко З. Д. АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Грецька Г. А. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Грибачова Г. Г., Біла А. А., Гудим К. М. FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS SYSTEM IN THE ENTERPRISE

Гринько Т. В., Камлук Ю. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

Гулак А. Л. ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Джур О. Є., Борисенко М. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Дзіковська К. А., Хамініч С. Ю. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Добрянский С. В., Величко Л. А. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСЧЕТАМИ С КОНТРАГЕНТАМИ

Доновська Д. Ю. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Дробишева О. О., Предеус А. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євсевська Л. В., Громова А. С. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Євтіщенко А.С., Калініченко З. Д. МОЖЛИВОСТІ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДУ ПРИ ПЛАНУВАННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єлець О. П, Грюкова О. Л. МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ

Єлець О. П., Лось А. П. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Захарова Д. С. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Збарський Д. Г., Величко Л. А. ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ДОСЯГНЕННІ МЕТИ ПІДПРИЄМСТВА

Іванішин К. І., Рябик Г. Є. ЗАТРАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Кислиця К. В., Куценко В. Й. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ДЕРЖАВИ

Кірдан О. П. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ГРУПАМИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Кіріченко О. Ю., Куценко В. Й. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Коваленко О. В., Лагутіна С. Л. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВAННЯ ПОЛІТИКИ УПРAВЛІННЯ ВИТРAТАМИ

Ковальчин К. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Козиненко В. В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Колісник Х. С., Рябик Г. Є. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ

Кочеткова Ю. Ю. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Кошевий М. М., Головко Д. Д. ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

Красницький Б. О. ЕЛЕКТРОМОБІЛІ В УКРАЇНІ БЕЗ МИТА — ВПЛИВ НА ПРОДАЖІ

Криштак Д. М., Рябик Г. Є. ПОШУК РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Крупский А. П., Морозов М. В. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС В СЕТИ INTERNET И ЕГО РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ

Крупський О. П., Богомолова Ю. А. СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Крупський О. П., Ваніна С. В. МІСЦЕ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ КУЛЬТУРІ МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Крупський О. П., Комарова А. І. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТО «СУЛТАН ТУР»

Курінний В. О. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ

Куценко В. Й., Барміна К. О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Майковська М. В., Рябик Г. Э. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ (СУТР) НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Мала К. В., Курінна І. Г. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Матвійчук Ю. В., Величко Л. А. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Нечта Д. В., Скрипник Н. Є. МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Нікітіна Ю. С., Калініченко З. Д. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Осколков В. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ

Осоліхін Я. В., Паращенко К. О., Рябик Г. Є. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Подковиріна О. О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Різник Н. О., Хуторськой П. О. СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Свинаренко Д. В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ»

Слепян Е. В., Бєлова Ю. М. ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Смирнова Т. А., Мельник В. Ю. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ

Сокол П. М., Корчевна А. О. МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Солов’янчик А. В. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Транев Стоян, Касьян С. Я. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ В ХОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Трушевський С. С. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Федотова Д. І. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПІДХІД

Федюкін Р. О., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Хайрутдінов Е. О., Скрипник Н. Є. ФАКТОРИ ТА ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Хуторськой П. О. ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Чорний С. П., Величко Л. А. КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Южека В. В., Калініченко З. Д. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСО- І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Ярошенко О. В. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ