«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 2. Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в интеграционных условиях.

Секция 2. Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в интеграционных условиях.

Grynko T. V., Zlydnieva V. Yu. USING THE CONTROL MODEL

Liudmyla Velychko GROUNDING OF DECISIONS AND EVALUATION OF RISKS WHILE TRANSFORMATION OF ENTERPRISES

Maksimchuk O. S. DIRECTIONS OF ENSURING STRATEGIC STABILITY OF ENTERPRISES

Taranenko А. V., Grynko Т. V. SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ECONOMIC STRATEGY OF THE ENTERPRISE

Артамонов І. О., Калініченко З. Д. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Бегішев С. Ю., Скрипник Н. Є. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бескупская Е. В. ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СЕРТИФИКАТА GMP+ НА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Бистрий О. О. СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Бояринова К. О. ЗМІСТОВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Величко О. П. СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗЕРНОВОМУ КООПЕРАТИВІ

Вінниченко Л. Ф., Корж О. В. ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

Вернидуб Ю. А., Кучеренко С. К. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Власенко М. О., Мовша К. Е. ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Власенко М. О., Швайка А. О. СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Гвініашвілі Т. З. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Герасимова Г. О., Величко Л. А. ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ

Годзь Ю. В. БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гордійко М. С., Павлова А. А. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА КІБЕРСПОРТИВНІЙ АРЕНІ

Горька А. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Грановська В. Г. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Громова К. Ю., Скрипник Н. Є. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гусаров К. О. ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Дідик С. М. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТРАТЕГІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Доронін Д. О. НАПРЯМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Єлець О. П., Ноздріна І. М. УПРАВЛІННЯ ВИСОКОЛІКВІДНИМИ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Єрмаков М. С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

Заморенний Я. Р. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Заячківська О. В., Рябик Г. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Зейналова З. Р. СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Зіятдінова О. О., Калініченко З. Д. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Іванчикова Я. М., Скрипник Н. Є. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Іотова К. О., Н. Є. Скрипник ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Карячка І. К. КОНЦЕПЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Касьянов М. О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Касян С. Я., Коломойченко О. Є. ЛОГІСТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ КОМПОНЕНТИ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Климова Т. В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Колосов А. М. ПАРАДИГМИ СТІЙКОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Копильченко К. І., Калініченко З. Д. ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Кошевий М. М., Начар’ян М. Д. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кравчук А. В. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Крат С. В. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Кругляк Н. В., Куценко В. Й. УПРAВЛIННЯ ТРУДOВИМ ПOТEНЦIAЛOМ НА ПIДПРИЄМСТВІ

Крупский А. П., Богдан Ю. Д. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Крупский А. П., Щербак А. Ю. ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Крупський О. П., Оксень К. О. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Кучеренко С. К. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ФОРМАТУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ли Ицяо НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Лимаренко К. А., Шапран Г. О. МОТИВАЦІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Логвіненко О. Ю., Скрипник Н. Є. ВПЛИВ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мальцев М. М. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

Мельник О. Г., Петришин Н. Я. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Мурсаллі Р. А. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Нагірна М. Я. КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЕТІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник Р. Ю. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕВОЛЮЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Пікінер В. Л. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Піцик О. О., Скрипник Н. Є. ЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Пустовий М. Д., Голей Ю. М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Рижик Я. С., Куценко В. Й. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ GPS ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСЬКИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Смирнова Т. А., Ткаченко О. О. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Стасовська А. С. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Таран І. Р. СЦЕНАРНЕ ПЛАННУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ткачук О. В., Куценко В. Й. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Толпежников Р. А., Мутерко А. Н. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА МИКРО-, МЕЗО- И МАКРОУРОВНЯХ ПРОМЫШЛЕНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Турба О. О., Христюк К. А. ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ З ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Усенко Ю. В., Гавлицька О. В. ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ КАДРОВОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Фролова Т. А., Величко Л. А. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС–ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Хамініч С. Ю., Федотова М. О. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Хаянок Т. М. СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Холодняк К. В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВНЗ

Хуан Менфей ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хуторской П. А., Степура В. А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Черевик А. С. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Черненко Т. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Чуприна В. В. СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Чуприна Т. В., Куценко В. Й. РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шевченко В. А. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Шевченко О. В. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Шумейко Я. Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ярошенко І. Ю. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ