«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 4. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и экономическое развитие предприятий.

Секция 4. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и экономическое развитие предприятий.

Artur Swierczek THE RELATIONAL SOURCES OF THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF SUPPLY CHAINS

Smirnova Т. А., Kurdyukova D. А., Gorenbukh SKILLS OF EFFECTIVE MANAGER IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Tadeusz Soroka THE IMPACT OF COMPETITION IN THE PRODUCT LIFE CYCLE

Власенко М. О., Мушин І. М. ПРОБЛЕМА НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

Власенко М. О., Петренко Н. А. СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Головченко Г. М., Скрипник Н. Є. ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Крупский А. П., Ткаченко В. А. МЕСТО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Крупський О. П. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Крупський О. П., Литовець А. А. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Куликовська Д. О., Грабчук О. М. СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Левда В. Е., Крупский А. П. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Лисиченко Т. О., Величко Л. А. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Михєєва А. В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Начар’ян М. Д., Головко Д. Є. ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рудих Р. М., Величко Л. А. ПЕРСОНАЛ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Севастьянов Р. В. ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ ПАТ “МОТОР СІЧ”

Семенов А. Г., Єлькін А. В. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Семенов А. Г., Складанна К. І. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОГРАМ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Смирнова Т. А., Грановська Д. Д. ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ВИЩОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ

Усов О. І., Величко Л. А. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фалько Е. А., Подолянюк Д. И. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ ТОВАРА

Чичотка В. В. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМТВ НА ЗАСАДАХ ЕФЕКТИВНІСТНОГО ПІДХОДУ

Чіненова Д. М., Кучеренко С. К. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Шевяков А. В., Сагдеева Д. Р. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРУД В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Шульга К. Р. ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА – ЛІДЕРА РИНКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «DANONE» В УКРАЇНІ»)

Шутько В. С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ярочевська А. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА