«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 6. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.

6. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.

Балук Н. Р., Басій Н. Ф. МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Бихкало К. Ю. ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІТ-ПРОДУКТИ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Божко Л. В., Хуторськой П. О. БЕНЧМАРКЕТИНГ, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Брайко М. Г. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ «ПОКОЛЕНИЯ Y» КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИГРИСТЫХ ВИН

Волонтир Л. О., Підгурський О. І. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Голей Ю. М., Колеченко Д. О. ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ПОРІВНЯННІ З ТРАДИЦІЙНИМ МАРКЕТИНГОМ

Гринько Т. В. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Джинджоян В. В., Касьяненко Н. Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «OVERIA» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРПРОДУКТА

Джинджоян В. В., Щебетун И. О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ИНСТРУМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Долгій Р. С., Рябик Г. Є. ЗБІЛЬШЕННЯ ПОВТОРНИХ ПРОДАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ EMAIL-МАРКЕТИНГУ

Дорофєєва Г. І. ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СПОЖИВАЧІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ

Драч І. Є. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Касян С. Я., Войтенко В. Ю. АДАПТИВНІСТЬ ТА ГАРМОНІЧНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Колібабчук С. В., Куценко В. Й. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Кришталович А. А. РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

Могилевская О. Ю., Могилевский Ю. В. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Навродський В. О. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ

Пабат А. А., Шумська А. Ю. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Півоварова О. Б., Радченко О. Р. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВИД БЮДЖЕТНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

Рамаз Абесадзе ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗВИТИЯ В ГРУЗИИ

Ратушний В. В. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Редько В. Є., Савченко К. С. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ

Рябик Г. Є. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Смирнов С. О., Касян С. Я. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Тімар І. В. ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Філіпковська Л. О., Білінська В. С. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Хамініч С. Ю., Недзельська М. М. ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ