«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 7. Проблемы и перспективы инновационного развития: государство, регион, отрасль, субъект хозяйствования.

7. Проблемы и перспективы инновационного развития: государство, регион, отрасль, субъект хозяйствования.

Bushtakov S. V., Dzhur O. Y. MANAGEMENT INNOVATION ASPECTS OF ELECTRONIC PROCESSING SYSTEM IN GOVERNMENT AGENCIES

Hromtseva D. ON THE FINANCING OF HEALTH CARE IN UKRAINE

Антіпова А. В. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Антонюк О. Р. РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Бержанір А. Л. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Бикова В. Г. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бокова З. Ю., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Вакуленко І. О. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Валуйський І. А. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Власенко М. А., Доротюк Ю. Н. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

Власенко М. А., Лазебников С. М. РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ

Власенко М. О., Попова О. М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Вольвачов К. М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Гаєва А. О., Хуторськой П. О. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Гладка О. В. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Голей Ю. М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Голей Ю. М., Склема Г. В. НАПРЯМИ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Грабчук О. М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Демченко Т. О. ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ ПАНСІОНАТУ “КАШТАН” М. БЕРДЯНСЬК

Дідик Т. В. ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Заблодська І. В., Рогозян Ю. С. ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ В ІСПАНІЇ

Загоруйко О. Л. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Зайченко К. С. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ

Камуліна А. Ю. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

Кармазін В. Я. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Карпова Ю. А. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Кирпа О. В. ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Кошевий М. М. ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОЄМНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОСЛУГ

Крикунова В. М. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Курінна І. Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Лотоцький Б. В., Скрипник Н.Є. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Лях І. І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Лях О. В. РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Матвієць М. В., Онишкевич Ю. О. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Морщенок Т. С., Головченко Н. О. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Побережна І. А., Рябик Г. Є. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Савичев О. В. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Скрипник Н. Є. ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Скрипченко М. О. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Соловйов К. Д., Рябик Г. Є. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Стаховський Л. М. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРУ ПОСЛУГ

Стоєв В. Л., Похильченко І. М. ЗМІНА ГЕОГРАФІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Тань Синь ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ГОРДОРРЕМСТРОЙ»

Таран-Лала О. М. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Тардаскіна Т. М., Манько М. П. ВПЛИВ ОПЕРАТОРІВ OTT-СЕРВІСІВ НА ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Турба О. О., Хлівний Є. І. ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Турко Р. Ф., Єлейко В. І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Цзян Минфен УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Циновнік А. Є. ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Шапран Г. О., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Шевченко А. А. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ