Вимоги до участi у колективній монографії - 2017

Шановні колеги!

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» мають можливість публікації результатів науково-дослідницьких робіт у колективній монографії:

 

«Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України»

 

Матеріали монографії будуть видані з присвоєнням номерів ISBN, УДК та ББК. На одну роботу (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський примірник монографії. Додаткові примірники замовляються заздалегідь.

 

У монографії плануються наступні розділи:

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління та логістики на підприємствах в системі економічної безпеки держави.

Розділ 2. Концептуалізація процесів трансформації систем управління на сучасних підприємствах.

Розділ 3. Механізми забезпечення та розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності як складової національної інноваційної системи.

Розділ 4. Методологічні, теоретичні та методичні засади управління інноваційним розвитком системи економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Розділ 5. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах євроінтеграції.

Розділ 6. Механізми реалізації науково-технологічного розвитку підприємств України.

Розділ 7. Організаційно-економічні механізми активізації розвитку суб’єктів господарювання в ре­гіональних інноваційних системах.

Розділ 8. Моделювання системи управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів підприємництва.

Розділ 9. Методологія інноваційної адаптивності підприємств в системі суспільних стратегічних потреб європейської спільноти.

 

Контрольні дати

 • Подання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 23.02.2017 р.
 • Видання монографії  –  30.03.2017 р. – 15.04.2017 р.
 • Розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором адресу) – до 30.04.2017 р.

 

Вимоги до подання матеріалів монографії

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за тематикою обраних розділів.

       Матеріали монографії і супровідні документи направляються у вигляді вкладеного файлу до 23.02.2017 р. електронною поштою на адресу 9729071@gmail.com. До розгляду приймається лише повний пакет документів:

 • Файл статті, оформлений згідно з вимогами та прикладом (див. нижче). Назва файлу: stattya_Ivanov.doc.
 • Файл з анотацією та ключовими словами трьома мовами (українською, російською, англійською), оформлений згідно з вимогами та прикладом (див. нижче). Назва файлу: anotaciya_Ivanov.doc.
 • Відсканована рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторстві немає доктора економічних наук). Назва файлу: recenziya_Ivanov.
 • Відомості про автора в окремому файлі згідно з формою (додається). Назва файлу: vidomosti_Ivanov.doc.

У темі листа необхідно вказати «Стаття до монографії та прізвище першого автора» (Наприклад, <Стаття до монографії – Іванов А. В.>).

 

     Протягом двох робочих днів автори отримують підтвердження, надіслане у вигляді електронного повідомлення. У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за телефоном для довідок (у робочі дні з 9.00 до 17.00):              +38 (067) 972-90-71, відповідальна – Джікія Наталія Валеріївна.

Видавництво та Оргкомітет залишають за собою право мотивованого відхилення матеріалу.

За необхідністю автори здійснюють корекцію видання (через суттєві невідповідності правилам) або видання знімають з розгляду.

Після винесення рішення про прийняття/неприйняття статті до монографії, автору надсилається відповідне повідомлення, а також реквізити та сума до сплати.

Автор висилає копію документу про оплату, а також дані про кількість додаткових сплачених примірників.

Після друку монографії, видавництво висилає авторам відповідне повідомлення та робить розсилку на вказані авторами адреси (замовленим листом), а також обов’язкову розсилку у бібліотеки України.

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії

Стаття може мати максимум трьох співавторів.

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів.

Матеріали до публікації приймаються українською, російською, англійською мовами.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело (оформлюється у квадратних дужках).

Увага! Роботи з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не приймаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, та інших відомостей відповідають автори доповідей.

 

Вимоги до оформлення тексту матеріалів

 • Обсяг статті – не менше 10 сторінок формату А4. Текстовий редактор – Microsoft Word для Windows.
 • Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
 • Гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, абзац – 10 мм.
 • Рисунки, діаграми, таблиці, блок-схеми оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word, розміщуються посередині, друкуються шрифтом Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1. Назва). Таблиці, схеми, рисунки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: як наведено у рис. 1, у табл. 1.

Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Не   допускаються  скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону!  

 • Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft  Equation і нумеруються у круглих дужках з правого боку.
 • Список використаних джерел є обов’язковим. Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. в алфавітному порядку. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [7, с. 5].

Список використаних джерел повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Приклади оформлення літератури можна дивитись на сайті www.confcontact.com.

Серед використаних джерел обов’язковими є посилання зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні три роки!

 

Вартість публікації

Вартість публікації становить 42 грн за одну повну сторінку статті формату А4 (станом                   на 15.11.2016 р.).  Вартість одного додаткового примірника становить 110 грн. (станом                       на 15.11.2016 р.). Оплата здійснюється на поточний рахунок.

Реквізити для оплати надсилаються автору тільки після позитивного рецензування його наукової праці та включення її до складу колективної монографії.

Копія платіжного доручення про перерахування коштів надсилається разом із матеріалами монографії та відомостями про авторів на електронну адресу.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДО МОНОГРАФІЇ

 

І. П. Іванов

 

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

{{текст статті, який включає: актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку}}

 

Список використаних джерел:

 1. Аткинсон А. Лекции по экономической теории государственного сектора / А. Аткинсон, Д. Стинглиц. – М. : Аспект-Пресс, 1995. – 669 с.
 2. Болтинова О. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах / О. Болтинова. – М. : Профобразование, 2002. – 96 с.
 3. Егоров Д. Г. Моделирование процессов самоорганизации финансовых систем / Д. Г. Егоров // Финансы и кредит. – 2006. – № 36. – С. 19–25.
 4. Закон України «Про Національний Банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ ТА КЛЮЧОВИХ СЛІВ

(з інформацією про рецензента;

якщо у співавторстві немає доктора економічних наук)

 

УДК 230.111:330.1

Рецензент:

Грабчук Оксана Миколаївна,

д. е. н., доцент, зав. кафедри «Фінанси»

Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, Україна

 

В. Й. Куценко

 

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Автором відновлено сутність економіки, сталого розвитку з духовно-моральної точки зору, розглянуто втілення істинних шляхів його розбудови в Україні з метою забезпечення гармонійного, життєдайного домоустрію суспільства, економіки та довкілля.

Ключові слова: концепція сталого розвитку, місія господарювання, принципи, по­казники розвитку.

Автором восстановлена сущность экономики, устойчивого развития с морально-ду­хов­ной точки зрения, рассмотрено воплощение истинных путей его становления в Украине с целью обеспечения гармоничного, животворного домоустройства общества, экономики и окру­жающей среды.

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, миссия хозяйствования, принципы, показатели развития.

The essence of economy and sustainable development from the moral and spiritual points of view have been restored; the manifestation of the true ways of sustainable development realization in Ukraine has been considered to ensure a harmonious, life-giving housekeeping of society, economy and environment.

Keywords: concept of sustainable development, mission of economy, principles, indicators of development.

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ ТА КЛЮЧОВИХ СЛІВ

(без інформації про рецензента;

якщо у співавторстві є доктора економічних наук)

 

 

УДК 330.341.1

Т. В. Гринько, С. А. Єфімова

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХНЬОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

 

Досліджено проблеми управління інноваційним потенціалом промислового підприємства, та розглянуто етап управління інноваційною активністю на підприємстві. Авторами запропоновано рекомендації щодо оцінки інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційна активність, сталий розвиток, підприємство.

Исследуются проблемы управления инновационным потенциалом промышленного предприятия и рассматриваются этапи управления инновационной активностью на предприя­тии. Авторами предложены методические рекомендации по оценке инновационного потенциала.

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность, устойчивое развитие, предприятие.

The problems of innovation potential management in an industrial enterprise are investigated. Consider running stage innovation in the enterprise. Guidelines are offered as a valued innvation potentsialal.

Keywords: innovative potential, innovation activity, sustainable development, enterprise.

 

 

 

Авторська довідка

для прийняти участі у написанні колективної монографії:

«Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України»

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання посада,  установа (організація, навчальний заклад)  у такому форматі (див. праворуч)

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібер­нетики, Запорізька державна інженерна академія, Україна

Назва матеріалу

 

Розділ №

 

Поштова адреса

(для відправлення матеріалів)

у такому форматі (див. праворуч)

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

Потреба у додаткових збірниках монографії (вказати кількість)

 

Поштова адреса для надсилання додаткових збірників монографії

у такому форматі (див. праворуч)

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

Е-mail:

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)

 

Дата заповнення