«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 1. Экономика предприятия: проблемы и перспективы экономического и социального развития в XXI веке.

Секция 1. Экономика предприятия: проблемы и перспективы экономического и социального развития в XXI веке.

Christina Saulich, Veit Wohlgemuth BEYOND UPPSALA: PATHWAYS OF SME INTERNATIONALIZATION

Davyskub M. D. INFORMATION SUPPORT OF LOGISTICS ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ivanchik R. O. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL LOGISTICS IN UKRAINE

Samoilenko A. O., Lysykhin O. G. DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UKRAINE

Shevchenko O. V. "GREEN" (ENVIRONMENTAL) LOGISTICS IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Velichko R. V., Yudintseva A. S., Kurinna I. ASSESSMENT OF THE ENTERPRISES COMPETITIVENESS

Velychko O. P., Ramanauskas J. EVOLUTION OF PRODUCTION-LOGISTICS SYSTEM IN AGRIBUSINESS

Аманов С., Хуторськой П. О. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ОЦІНКА

Антоненко С. О. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Баклашкин С. М., Хуторской П. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Біла Г. С., Рябик Г. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Біла Ю. Ю., Рябик Г. Є. ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

Вербова О. І., Рябик Г. Є. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Весторопський Є. В., Хуторськой П. О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Волошина Ю. Є., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Бєляєв І. С. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Гвініашвілі Т. З., Головченко Г. М. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІֺЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМֺСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРֺЮВАННЯ

Гвініашвілі Т. З., Єніна М. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гвініашвілі Т. З., Стрельська О. Б. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Голей Ю. М., Кащіна К. С. АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Гонтарева І. В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ

Гордійко М. С., Бикова В. Г. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Дураченко К. М., Бикова В. Г. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Євчук К. А. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Єлісєєв Є. Ю., Хуторський П. О. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ТЕОРІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Захарова Д. С., Гринько Т. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Коваленко В. О., Арбеков М. О., Куценко В. Й. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ

Колісник Х. С., Гринько Т. В. ГРЕЙДУВАННЯ – ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Косенко А. О., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Котенко Ю. О., Рябик Г. Є. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Красняк О. П. ПРОГНОЗУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН БУРЯКОЦУКРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Куценко В. Й. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Куценко В. Й., Дорошкевич Є. С. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РЕКЛАМУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Куценко В. Й., Корчевна А. О. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Куценко В. Й., Корчевна А. О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кушнір А. І. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кушніренко Я. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Левченко Ю. Є., Курінна І. Г. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ

Лимаренко К. А., Кошевий М. М. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Литвин В. М., Хуторський П. О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Лихачевська А. Ю., Рябик Г. Є. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЗАСОБІВ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Ліхоносова Г. С. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ЯК ФОРМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Лящук Д. В., Бикова В. Г. ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКУ РІШЕНЬ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Максимчук О. С., Шапран Г. О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Малуха С. І., Хуторськой П. О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Махова Д. С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мединець Н. Г. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Мороз Р. С., Хуторськой П. О. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Нестерчук Ю. О., Новицький І. В. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ольховський К. Е., Хуторськой П. О. НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Паращенко К. О., Петренко Н. А. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Рудих Р. М., Величко Л. А. РОЗРОБКА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ «ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ» ПІДПРИЄМСТВА

Руттер В. Ю., Хуторський П. О. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Самойлова Д. О., Курінна І. Г. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ФІРМИ ТА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ

Севастьянов Р. В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Смирнов С. О. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Степаненко Н. П., Курінна І. Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

Сустатов Є. О., Хуторськой П. О. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ткачук В. О., Біляченко К. С. КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Федюкін Р. О. ФРАНЧАЙЗИНГ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Фортуна А. В., Рябик Г. Є. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хамза Зерігат А., Кошевий М. М. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Хуторськой П.О., Рибак А. А. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАЛИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чистяк М. М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Чорна І. О., Дробишева О. О. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чучукало А. С. ДЕТІНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Юрасова Д. В., Куценко В. Й. ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА