«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 4. Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в условиях экономической нестабильности.

Секция 4. Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в условиях экономической нестабильности.

Bogodistov Yevgen "Dynamic Capabilities and the Institutional Misfit: Breach of the Rules as a Cure against Rigidity"

Gaydka Ezhi MANAGEMENT OF LOGISTIC SYSTEM AT THE MODERN ENTERPRISES

Hrabchuk O. N. GNOSIOLOGICAL PROPERTIES OF VAGUENESS RESEARCH OBJECT OF ECONOMIC PROCESSES

Shevyakov O. V., Krupskyi O. P., Slavska Y. A. PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROCESSES MODERNIZATION OF METALLURGICAL PRODUCTION MANAGEMENT

Адонін С. В. КЕРУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бержанір І. А. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бескупська О. В. ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ, ЗАВДАННЯ ТА СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ВХІДНОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бикова В. Г. ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Білан О. В., Білан О. Ю. РОЗШИРЕННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В ЧАСТИНІ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

Бондар Н. Р. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Буцак Ю. О., Кривсун Ю. Д. ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Буцак Ю. О., Кучеренко С. К. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Величко Л. А. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Водолазська О. А., Булигіна О. К. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Волощук Н. О., Кучеренко С. К. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

Восьмачкина Н. В., Колосов А. М. СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ

Ганузек Л. М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Гвініашвілі Т. З., Бичек В. Г. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

Гвініашвілі Т. З., Годзь О. В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Забула О. О. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Зємцова К. В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Гвініашвілі Т. З., Зіятдінова О. О. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Павлович С. О. ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Гвініашвілі Т. З., Пікінер В. Л. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гвініашвілі Т. З., Сімченко О. О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

Головко Д. Д., Величко Л. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Голуб Є. О., Величко Л. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гребенцов Я. І., Адонін С. В. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Григоревська О. О. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Гринько Т. В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ «БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО»

Гринько Т. В., Чіненова Д. М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (авторська помилка у назві)  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (вірна назва)

Добрянський С. В., Величко Л. А. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Дон О. Д. МОДЕЛЬ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ЇЇ СКЛАДОВІ

Єрмаков М. С., Величко Л. А. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кальніцька М. О., Крайняк К. Д. МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ

Кальніцька М. О., Радзівіл Ю. В. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Карапетян А. А. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Коваленко О. В., Чеботаєва Ю. С. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Колосов А. М. СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПЛАНУВАННЯ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Колосова К. А., Чеботарьов В. А. МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ПРИБУТКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Коляда Д. В. ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Кочеpгіна К. О. ВРАХУВАННЯ РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кучеренко С. К. МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ АКТУАЛЬНОГО СТАНУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кушніренко О. А. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Лівер А. В., Бикова В. Г. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Логвіненко О. Ю., Кошевий М. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мамчур В. М., Кошевий М. М. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА

Матвійчук Д. В., Величко Л. А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Мельник Т. П. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Михайлюк М. О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

Мишакова К. А. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Недосвітій А. С. ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нікітіна Ю. С. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оприщенко О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Осколков В. В., Кошевий М. М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Панченко А. О. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Піскунова Н. О. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Покровська Н. М. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ

Росошик Ю. С. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Савіцька Г. П. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Савченко К. С. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Спицька К. В., Величко Л. А. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Стрепетова А. М., Кошевий М. М. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Гринько Т.В., Таранік А. А. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ткаченко Н. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Федотова М. О., Кучеренко С. К. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА

Чернета С. І., Гринько Т. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Чорненька В. Г., Курінна І. Г. КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ KAIZEN ЯК ПЕРСПЕКТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ В ПОДОЛАННІ КРИЗИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Чорний С. П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ

Шавлакова А. А., Кошевий М. М. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ

Шляга О. В., Євсевська Л. В., Тимків С. С. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Шорохов В. В. АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Штапаук Г. П. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Юхименко В. М. КОНЦЕПЦІЯ SOLVENCY II В СИСТЕМІ НАГЛЯДУ ЗА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ