«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 10. Стратегические приоритеты инновационного развития: государство, регион, отрасль, предприятие.

Секция 10. Стратегические приоритеты инновационного развития: государство, регион, отрасль, предприятие.

 

Абесадзе Р. Б., Бурдули В. Ш. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ

Антипцева О. Ю. ДЕРЖАВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ареф’єва О. В. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Пономаренко Ю. С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Гвініашвілі Т. З., Чепурна Х. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гвініашвілі Т. З., Южека В. В. ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКֺИ РОЗВИТКֺУ ІННОВАЦֺІЙНОЇ ДІЯЛЬНОֺСТІ ВІТЧИЗНֺЯНИХ ПІДПРИЄֺМСТВ

Горбач Л. М., Кобук А. Л. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

Горька А. В., Рябик Г. Є. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ УКРАЇНИ

Грабчук О. М., Пустовий М. Д. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гулак Д. В. ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Дальє А. В., Величко Л. А. РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ ІННОВАЦІЙ У ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ

Дробишева О. О., Бойко О. І. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Єгорова О. Р. МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Капуста Є. С., Курінна І. Г. СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Клименко А. О., Стрепетова А. М., Тімар І. В. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Козік В. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Колінько А. Ю., Куряча Н. В. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИX БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Конащук В. Л., Шляга О. В., Бобко Н. А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ШОКУ

Кочеpгіна К. О., Носаpева А. І., Куценко В. Й. ШЛЯХИ ВІДPОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАPСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКPАЇНІ

Курінний О. В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ

Литвиненко В. О. КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Марценюк Л. В. УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ПО ВУЗЬКИХ КОЛІЯХ

Матвієць М. В., Кузнецов К. А. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Міхедько Н. В., Дзяд О. В. ІННОВАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мунько А. Ю., Люкевич Л. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК УМОВА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ У РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Осоліхін Я. В ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Пижик О. А. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Проданова Л. В., Котляревський О. В. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНКУБУВАННЯ БІЗНЕСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Рябик Г. Є. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Садовська Ю. І., Голомб В. В. АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Смирнова Т. А., Петренко Н. А. ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Смирнова Т. А., Попова А. М. СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ В РАМКАХ ЕВРОВИДЕНИЯ

Соболєва А. В., Рябик Г. Є. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Стоєв В. Л., Федорова А. С. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНІЙ РОЗВИТОК ЄВРОПИ

Табенська О. І. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Трещов М. М. ПОДАТКОВА ТЕОРІЯ 1960-1980 РР. ЯК ОСНОВА ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Трофимов А. В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Федорова А. С., Голомб В. В. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Циновнік А. Є. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Цюгро В. Ю., Кучеренко С. К. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Чавикіна О. В. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Чуприна Я. С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Чухно І. А. МІЖСЕКТОРАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Швайковський С. О. ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Шкарупа А. К. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Шуриберко К. В., Куценко В. Й. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Ящишина І. В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ