«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 1. Экономика субъектов предпринимательства: проблемы и перспективы экономического и социального развития в XXI веке

Секция 1. Экономика субъектов предпринимательства: проблемы и перспективы экономического и социального развития в XXI веке

Grigorenko A. S., Izyumska V. А. ESTIMATION OF THE “DNIPROAZOT” ENTERPRISE BUSINESS ACTIVITY

Mozharovsky O. Y. LIFE-CYCLE COSTING AS A TOOL OF MANUFACTER PERFECTION PURSUIT

Абесадзе Р. Б. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ – СОПУТСТВУЮЩИЙ ПРОЦЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аванесян А. А., Колосов А. М. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗІНФЛЯЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Аманов С. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Біла Г. С. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Величко Л. А., Бойко І. В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Восьмачкина Н. В., Колосов А. М. ОЗНАКИ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОНБАСУ

Гвініашвілі Т.З. МОДЕЛЬ ТРЬОХРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Гвініашвілі Т. З., Клименко А. О. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Кобилянська К. О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гвініашвілі Т. З., Федоренко О. В. ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Гейко К. С. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Годзь О. В. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НA ПIДПРИЄМСТВАХ В КРИЗОВИХ УМОВAХ ГОСПОДAРЮВAННЯ

Гребеник А. А., Хуторськой П. О. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Гринько Т. В., Головко Д. Д. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гринько Т. В., Димарчук О. С. РАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Грущинська Н. М. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВПЛИВУ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Євчук К. А. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Євчук К. А., Куценко В. Й. ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ЦІННА СПАДЩИНА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Зіятдінова О. О. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Каменюк А. Р. УМОВИ УСПІШНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЙОГО ОСНОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ

Канцур Я. С. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Капуста Є. С. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Касянова А. В., Колосов А. М. ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ЗМІНІ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Коваленко О. В., Бахтін І. В. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Колейник Є. М., Хуторськой П. О. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Коломієць С. А. РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН ЧЕРЕЗ СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Колосова К. А., Чеботарьов В. А. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Коршунов С. О., Курінна І. Г. ЕКОНОМІКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Костюк М. Ю., Тімар І. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – СУЧАСНИЙ ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Кравченко С. В., Курінна І. Г. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Красна О. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Курінний В. О. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кухарєва О. О. ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кучеренко С. К. МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лимаренко К. А. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Литвин В. М., Хуторськой П. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Литвиненко Ю. І., Хуторськой П. О. МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА У ПЕРІОД ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ломова К. С. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Магула М. А. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мажуга А. С., Рябик Г. Є. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КРИПТОВАЛЮТИ

Максютенко І. Є. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АВІАТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ

Малоок А. С., Куценко В. Й. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА

Мартусь Д. Р., Хуторський П. О. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матвейченко В. В., Курінна І. Г. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Махінько А. А., Тімар І. В. ОПІР ІННОВАЦІЙНИМ ЗМІНАМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мельнікова А. С., Хуторськой П. О. CRM-СИСТЕМА, ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мержиєвська К. О. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Музика А. Є., Рябик Г. Є. ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Овчаренко Я. О., Гвініашвілі Т. З. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник А. С., Хуторськой П. О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Осоліхін Я. В., Хуторськой П. О. ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Переворська В. І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Підгорна А. Ю., Курінна І. Г. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Погодін Є. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІОННИХ ПРОЕКТІВ

Пономаренко Л. Р. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕДИЦИНІ

Прокоф’єва Т. Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ

Росошик Ю. С., Кобченко А. А. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ

Рукас В. А., Хуторськой П. О. РОЛЬ ТА МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рябик Г. Є. ВИБІР КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Сербіненко Т. І. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сірий А. В. МЕХАНІЗМ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Таран О. О., Гвініашвілі Т. З. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Трофімова В. Д. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Устимчук К. А., Рябик Г. Є. ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Феденко Ю. В., Гринько Т. В. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Хуторськой П. О. БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЯ, ЇЇ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Чучукало А. С. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ ВИРОБІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шемеліна А. С. ШЛЯХИ ВИХОДУ З ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ