«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 5. Социально-экономические аспекты управления предприятиями: теория и практика.

Секция 5. Социально-экономические аспекты управления предприятиями: теория и практика.

Bondarenko P., Kurinna I. INSTITUTIONAL PROVIDED FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Drobina A., Kurinna I. ORGANIZATIONAL CULTURE AS THE MAIN CONDITION FOR THE EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Kurinnyi O. V. LABOUR MARKET SITUATION IN UKRAINE

Sukhostavskyi V., Kurinna I. SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS FACTOR OF SOCIETY SOCIALIZATION

Velychko L., Klimenko А. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INVESTMENT POLICY

Алещенко В. І., Величко Л. А. ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Алпаслан Д. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бардак А. В. МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ ЗА СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Біла Ю. Ю., Величко Л. А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Біленко О. А. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Блинов Д. М., Величко Л. А. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Бовсуновська Г. С. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Борзенкова К. С. ЕТАПИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Васильєва Н. І. ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Величко Л. А., Величко О. П. ЛОГІСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СОЦІАЛЬНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ БІЗНЕС-СИСТЕМАХ

Величко Л. А., Кондратенко А. М. РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Волошина Г. К., Величко Л. А. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЙОГО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гвініашвілі Т. З., Бахапова А. Ш. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гвініашвілі Т. З., Бессонова О. П. РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОРТФЕЛЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Буцак Ю.О. ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Гвініашвілі Т. З., Лящук Д. В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гвініашвілі Т. З., Махінько А. А. РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВА

Гвініашвілі Т. З., Сімченко О. О. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гвініашвілі Т. З., Федотова М. О. СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гвініашвілі Т. З., Шевчік К. В. РОЗРОБКА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Гордійко М. С., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Гордійко М. С., Куроян А. Т. СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Григоренко Г. С., Водолазська О. А. РОЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БІЗНЕСІ

Гринько Т. В. KEY PERFORMANCE INDICATORS: ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

Гринько Т. В., Хамза Зерігат Алі СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

Демченко В. О. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН

Дуднікова Д. Ю. ВПЛИВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРІВ

Дяченко А. О. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Ермакова А. О., Крупский А. П. ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Збаранська Я. Д. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Кальніцька М. О. ЕКСПРЕС-МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК БРЕНДОВОЇ СКЛАДОВОЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ СУБ’ЄКТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Кондратенко А. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Корецька А. О., Величко Л. А. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Корса І. А., Величко Л. А. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Костюк М. Ю., Гвініашвілі Т. З. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Крупський О. П., Гужуман Л. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЯК ЯВИЩА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кузьміна К. П., Гринько Т. В. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Манжула А. О., Величко Л. А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Масловська Н. П., Водолазська О. А. ДО ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Мицкевич А. Д. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мороз Р. С., Хуторськой П. О. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

Новаковський М. Р., Курінна І. Г. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Олешко Д. В. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Олійник Т. І., Борисенко О.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Олійник Т. І., Клевцова Н. О. ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Олійник Т. І., Копильченко К. І. СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ – ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Олійник Т. І., Лебідь К. П. КОРПОРАТВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Олійник Т. І., Литвиненко В. О. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ ЖКХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДЖЕРЕЛА ОНОВЛЕННЯ

Олійник Т. І., Онипенко Ю. Є. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Олійник Т. І., Пушкова Е. Е. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Олійник Т. І., Русс Д. А. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Павлова Т. С., Павлов Р. А. РОЛЬ МОРАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕММАХ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ

Потеря Ю. О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Прилипко Д. І. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Пузенко А. Я. КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА ГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ

Пушкова Е. Е. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Раманаускас Юлиус ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УКРАИНСКОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Романова Ю. С., Олійник Т. І. ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Смирнова Т. А., Курінний В. Г. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В РОЗРІЗІ ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ

Смирнова Т. А., Хацько В. В. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Старун А. М., Курінна І. Г. ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суханова А. В. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Талаш П. В., Величко Л. А. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Таранік А. А., Фортуна А. В. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

Тімар І. В., Жерьобкін Р. М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ткаченко А. О., Рябик Г. Є. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Феденко Ю. В., Величко Л. А. КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Чабанець М. В., Гринько Т. В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Чіненова Д. М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ

Швець В. А., Величко Л. А. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Шевченко В. А., Дмитрук О. А. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко В. А., Кузьменко О. О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Шкарупа А. К. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Шкарупа А. К., Величко Л. А. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юрасова Д. В. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Юрасова Д. Д., Олійник Т. І. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА