Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 3. Концептуальні засади управління суб'єктами підприємниц­т­ва: реалії та перспективи розвитку.

Секція 3. Концептуальні засади управління суб'єктами підприємниц­т­ва: реалії та перспективи розвитку. 

 

Dimitrov І. MANAGEMENT OFENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY IN COMPETITIVE MARKET CONDITIONS

Sardak Sergii, Fisheliev Volodymyr METHODOLOGICAL APPROACH TO MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

Tkach Yevhenii, Kolomoichenko Oleksandra ENTERPRISE COMPETITIVENESS: MAIN FEATURES AND ELEMENTS

Білик М. М. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Бугайова Д. О. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ

Валіулліна З. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Величко Л. А., Кравченко С. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Водолазська О. А. ВРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ВИДІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВИКІВ

Волювач М. В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гвініашвілі Т. З. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Гейко К. С. ВИБІР МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Гончаренко О. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Демкова Н. І. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Джежела С. С., Дробот Я. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Димарчук О. С., Гвініашвілі Т. З. МОТИВАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРІОД КРИЗИ

Жерьобкін Р. М. СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

Жиленко К. М., Малуха С. І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Знанецький В. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Іотова К.О. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кердан В. Ю., Тімар І. В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

Косенко А. О. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Курінна І. Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лихачевська А. Ю. ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Логвиненко Є. О., Полянська О. В. ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ»

Ляшко С. О. ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Малоок А. С. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Махінько А. А. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мироненко І. О ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ МЕНЕДЖЕРАМИ НИЖЧОГО ТА ВИЩОГО РІВНІВ

Назаренко Т. І., Водолазська О. А. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Олейник Т. И., Нифталиева Айшан Ильхам кизи ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Олейник Т. И., Хидиров Арслан СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Панькова А. В., Курінна І. Г. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Паращенко К. О. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ГЛОБАЛЬНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Переворська В. О. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ СУСПІЛЬСТВА

Петровська В. В. ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Попрієнко І.С. СИСТЕМА ВАЖЕЛІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Прилипко Д. І. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Приходько Є. Ю. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІН-ВИРОБНИЦТВА НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Пустовий М.Д., Гвініашвілі Т.З. ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Рябошапка В. Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Рябук К. П. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Сирота А. К., Гвініашвілі Т. З. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Сітенко Н. Ю. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Смиpнoвa T. A., Цвiль O. B. ПPOЦEC ПPИЙНЯTTЯ УПPABЛIНCЬКИX PIШEHЬ B УMOBAX HEBИЗНAЧEHOCTI EКOНOМIЧНOГO CEPEДOВИЩA

Смирнова Т. А., Нечепоренко А.В., АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ У КОРПОРАЦІЇ TOYOTA

Хацько В. В., Водолазська О. А. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ

Чабанець М. В. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Чичкань А. О. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТАРИФІВ В СИСТЕМІ В2В

Шастун С. О. Шастун С. О. ОЦІНКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Яценко М.С. ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ