Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 10. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем.

Секція 10. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем.

 

Golovan Dmytro S., Valuiskyi Ivan BUDGET DEFICIT IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Kоt L., Kurinna I. MANAGEMENT BY THE PRODUCTION SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Liherko Yuliia, Iakovenko Vladyslav ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET

Paraschenko K. O. MANAGING INNOVATIONS IN THE PERSONNEL WORK

Striukov V. V. ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL MECHANISM OF COMPETENCE MANAGEMENT IN VOCATIONAL EDUCATION

Бержанір А. Л. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Богомол О. О. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Варцаба О. А., Курінна І. Г. ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Величко Л. А., Величко О. П. РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Герман Г. В., Ізюмська В. А. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Годзь О. В., Годзь Ю. В. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ БІЗНЕСУ

Голофаєв О. С. ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Громцева О. В. The most important tendencies in the reform of primary health care in Ukraine

Демков П. Г. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Дяченко Ю.Г., Тімар І.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Жигула В. П., Сливенко В. А. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ - ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (З ДОСВІДУ ЯПОНІЇ)

Зайцева К. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

Ізюмська В. А., Климова І. Г. ОЦІНКА РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ізюмська В. А., Пойманова А. Г. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Каменюк А. Р. НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Келембет В. О. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Коновалова А. С. РОЗВИТОК МІСТ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Курінний В. Г. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Кухарєва О. О. НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Лиса О. В., Корнієнко І. С. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Лисова Н. О., Курінна І. Г. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Маслова Н. С. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Міллер Д. Є. СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Можаровський О. Ю. ТРУДОВА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ, ЇЇ ПРИЧИНИ, ПОТОЧНИЙ СТАН, НАСЛІДКИ ТА ВНУТРІШНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

Морока Д. М. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

Олійник Т. І., Кривицька Н. В. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Олійник Т. І., Ніженська В. В. МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Олійник Т. І., Онипенко Ю. Є. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Олійник Т. І., Пушкова Е. Ю. КОРПОРАТИВНА СОЦIАЛЬНА ВIДПОВIДАЛЬНІСТЬ: ЗМIСТ ТА ПРИНЦИПИ

Осоліхін Я. В. ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ WALT DISNAY COMPANY

Перченко К. О. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Русс Д. А. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Савченко О. С. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІШЕНЬ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Сазонець І. Л., Бурачик А. І. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Сазонець І. Л., Зима І. Я. СВІТОВІ МОДЕЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сазонець І. Л., Ханіна О. І. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сардак С.Е., Магула М.А. СТАН І ПРОБЛЕМАТИКА МОТИВУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Сергієнко К. К., Трифонова О. Д. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БРІКС

Скібіцький О.М., Скібіцька Л. І. ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Смиpнoвa Т. A., Яpомич Л. C. ПAБЛIК PIЛEЙШEНЗ ЯК IНCТPУМEНТ УПPAВЛIННЯ IМIДЖEМ OPГAНIЗAЦIЇ

Смирнова T. A., Гусєва А. М. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Смирнова Т. А., Алещенко В. І. МОТИВАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Смирнова Т. А., Крижановська О. А. ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРІВ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ

Смирнова Т. А., Міхляєва Д. С. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Спицька К.В., Тімар І.В. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Спицька К.В., Шульга Б.В. БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ

Таранова В. В. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Толстошеєва Я. І., Гвініашвілі Т. З. ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Халатур С. М., Жиленко К. М. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ

Чевюк Ю. Є., Гвініашвілі Т. З. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Швайковський С. О. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Швайковський С. О. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ – НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО СВІТУ