Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи розвитку в умовах сучасних викликів.

Секція 2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи  розвитку в умовах сучасних викликів.

Androsova Іryna CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF METALLURGY IN UKRAINE

Borisova M. Е. PROBLEMS AND PROSPECTS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGION

Hromtseva Olena THE HEALTHCARE REFORM IN A CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Ouaba A. E., Semencha I. Y. ACTIVITY OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Petkov V. ENTERPRISE EMPLOYEES MOTIVATION AS AN INDICATOR OF INCREASEMENT OF WORKING CAPACITY EFFICIENCY

Ramanauskas Julius THEORETICAL ASPECTS OF THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM

Sergeo Velesco INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Shikalovsky O. O. BUSINESS REPUTATION AS A DEVELOPMENT TOOL OF MODERN ENTERPRISE

Zaichenko M. Y. DIVERSIFICATION STRATEGY AS A TOOL OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MODERN MARKET CONDITIONS

Алещенко В. І. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ

Аніщенко Д. С. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Безсмертна В. В. УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Бєдовська А. С. СИСТЕМНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Біла Г.С. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО В УКРАЇНІ

Білик О. О. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

Величко Л. А. РОЗВИТОК ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗАСАДАХ КООПЕРУВАННЯ

Волювач М. В. УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гак О. АНАЛІЗ ВИТРАТ ЯК ОБ’ЄКТУ КОНТРОЛІНГУ

Гвініашвілі Т. З. ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Гвініашвілі Т. З., Кравченко С. В. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Голич Н. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Добровольський А.О. ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Дюкарев Д. О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ»

Жерьобкін Р. М. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Жук Я. В. ФРАНЧАЙЗИНГ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Зайцева К. В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Зайченко Р. А. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Клевцова Н. О. РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ У ВИРІШЕНІ ЗАВДАНЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кондратенко А. М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кононенко А. Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Косенко А. О. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Костецька В. І., Кальченко І. С. SCM ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

Кубецька О. М., Остапенко Т. М. ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Кушпіт А. Г. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лемберг А. М. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лемберг А. Г. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: АСПЕКТ БЮДЖЕТУВАННЯ

Мірошніченко О. Ю. РОЛЬ АГРАРНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

Мирошник Р. А. ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Михайленко О. Г., Петряєв Б. Д. COMMERCIAL COMPETITIVENESS

Морока Д. М. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Москаленко Г. О. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Олійник А. С. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Олійник Є. О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Олійник Т. І. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Онищенко В. В. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Пелихівська Ю. С. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

Петелько Т. П. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Попова О. М. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Примак О. П. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Рева Д. С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Романова Ю. С. ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Рудова А. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Русс Д. А. ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Савчук Д. Ю. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Савчук Д. Ю. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВ

Слабка В. О. ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДАЖІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

Смольник К. Д., Каграманян А. А. ЕКОНОМІКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Сокуренко Д. Д. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Старун А. М., Либань О. С. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ткаліч Д. АВС-АНАЛІЗ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ

Ульянова Л. П., Чайка Ю. М. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Фалій Н. С. АНАЛІЗ ДОХОДНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ

Фен Цзінвень ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Четверікова А. А. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНЦТВА

Чистяк М. М. ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Швидка А. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Шевченко Ю. Т. ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Шиманська Д. О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Шульга Б. В. ЧИННИКИ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Яковенко В. С., Савченко Д. В. УСПІШНІ ПРОЯВИ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Яровенко Т. С., Авраменко К. С. ОЦІНКА РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ЇХ ЗАПОБІГАННЮ

Яровенко Т. С., Старун А. ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА