Секция 2. Особенности преподавания языков и литературы.

Жукова С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМОЇ МОВИ

Ільницька Л.Л.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПОДОЛАННІ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Каліцева О.В.
ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА» В ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Матвіїшин Л.П.
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ЗАНЯТТЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ РОЗШИРЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗів

Моисеева Ф.А., Шишина Л.Л.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Нагачевська О.О.
СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Нарушевич-Васильєва О.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Позина Н.А.
ПУТИ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сердюкова Е.И.
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БЕЛАРУСИ В ШКОЛЕ