Секция 5. Инвестиционно-инновационные приоритеты новой постиндустриальной экономики.

Krasnova A.I., Kevkhaian L.
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINIAN INTEGRATION IN THE WORLD ECONOMY

Бабаліч Ю.С.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НОВОГО ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА

Бабур И.П., Бурименко Ю.И.
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИЙ НА NPV ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ

Бєлкін М.Л.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Бова Т.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Бондарчук Н.В.
ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Гавриш В.П., Браніцька О.Ю., Волошин С.Д., Гуменна Н.Д.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горник В.Г.
ЕФЕКТИВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Гузій І.І.
МАРКЕТИНГ ІНОВАЦІЙ

Гусєв Я.О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Жусупова Г.Б.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Замикула В.В.
РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Здір В.А.
ПРИОРІТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Іваній І.Ю.
ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ДОНБАСІ

Кобушко І.М.,
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Козловська О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Корецький О.М.
КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Лієв О.С.
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Луценко С.П.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Матійко С.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Михайліченко Г.І.
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Мусієнко І.І.
ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Олейникова Е.А.
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР «СОЧИ-2014»

Очеретяна В.В.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Поживілова О.В.
ЗАПРОВАДЖЕНО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 14.01.38 - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

Приходько І.П.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РІВНІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Рибачук В.Л.
МОТИВАЦІЯ УПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖКГ

Рудкевич І.В.
СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Савкова О.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Сергєєва Н.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Смирнов Д.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Стельмах Х.П., Симак А.В
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНІ ФОНДИ-ПІДГРУНТЯ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Шабанова О.В.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НПФ

Шевченко Н.О.
ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА