Распределение работ по томам, быстрый поиск по фамилии автора (конференция «Экономика и менеджмент – 2017 ...» (23–24 марта 2017 г.))

Электронная версия материалов конференции (с тома 1 по том 11) представлена в формате *.pdf.

Для просмотра файлов необходима программа Adobe Reader. Выходные данные приведены на языке издания.


№ секции ФИО автора/авторов Название тезисов № тома № стр.
1 Christina Saulich, Veit Wohlgemuth BEYOND UPPSALA: PATHWAYS OF SME INTERNATIONALIZATION Том 1 3
1 Davyskub M. D. INFORMATION SUPPORT OF LOGISTICS ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Том 1 5
1 Ivanchik R. O. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL LOGISTICS IN UKRAINE Том 1 8
1 Samoilenko A. O., Lysykhin O. G. DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UKRAINE Том 1 11
1 Shevchenko O. V. "GREEN" (ENVIRONMENTAL) LOGISTICS IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY Том 1 17
1 Velichko R. V., Yudintseva A. S., Kurinna I. ASSESSMENT OF THE ENTERPRISES COMPETITIVENESS Том 1 19
1 Velychko O. P., Ramanauskas J. EVOLUTION OF PRODUCTION-LOGISTICS SYSTEM IN AGRIBUSINESS Том 1 22
1 Аманов С., Хуторськой П. О. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ОЦІНКА Том 1 24
1 Антоненко С. О. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Том 1 27
1 Баклашкин С. М., Хуторской П. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Том 1 30
1 Біла Г. С., Рябик Г. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 1 33
1 Біла Ю. Ю., Рябик Г. Є. ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ Том 1 36
1 Вербова О. І., Рябик Г. Є. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 1 39
1 Весторопський Є. В., Хуторськой П. О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 1 42
1 Волошина Ю. Є., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 1 45
1 Гвініашвілі Т. З., Бєляєв І. С. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Том 1 48
1 Гвініашвілі Т. З., Головченко Г. М. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІֺЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМֺСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРֺЮВАННЯ Том 1 51
1 Гвініашвілі Т. З., Єніна М. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 1 54
1 Гвініашвілі Т. З., Стрельська О. Б. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Том 1 57
1 Голей Ю. М., Кащіна К. С. АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Том 1 60
1 Гонтарева І. В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ Том 1 63
1 Гордійко М. С., Бикова В. Г. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Том 1 66
1 Дураченко К. М., Бикова В. Г. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Том 1 69
1 Євчук К. А. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 1 72
1 Єлісєєв Є. Ю., Хуторський П. О. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ТЕОРІЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Том 1 76
1 Захарова Д. С., Гринько Т. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Том 1 78
1 Коваленко В. О., Арбеков М. О., Куценко В. Й. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ Том 1 82
1 Колісник Х. С., Гринько Т. В. ГРЕЙДУВАННЯ – ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Том 1 86
1 Косенко А. О., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 1 89
1 Котенко Ю. О., Рябик Г. Є. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Том 1 92
1 Красняк О. П. ПРОГНОЗУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН БУРЯКОЦУКРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Том 1 95
1 Куценко В. Й. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Том 1 97
1 Куценко В. Й., Дорошкевич Є. С. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РЕКЛАМУВАННЯ У
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Том 1 100
1 Куценко В. Й., Корчевна А. О. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 1 103
1 Куценко В. Й., Корчевна А. О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Том 1 106
1 Кушніренко Я. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА Том 1 109
1 Кушнір А. І. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 1 112
1 Левченко Ю. Є., Курінна І. Г. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ Том 2 3
1 Лимаренко К. А., Кошевий М. М. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
Том 2 6
1 Литвин В. М., Хуторський П. О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА Том 2 9
1 Лихачевська А. Ю., Рябик Г. Є. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЗАСОБІВ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА Том 2 11
1 Ліхоносова Г. С. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ЯК ФОРМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Том 2 14
1 Лящук Д. В., Бикова В. Г. ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКУ РІШЕНЬ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ Том 2 17
1 Максимчук О. С., Шапран Г. О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ Том 2 20
1 Малуха С. І., Хуторськой П. О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Том 2 23
1 Махова Д. С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Том 2 26
1 Мединець Н. Г. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ Том 2 29
1 Мороз Р. С., Хуторськой П. О. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 2 31
1 Нестерчук Ю. О., Новицький І. В. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Том 2 33
1 Ольховський К. Е., Хуторськой П. О. НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Том 2 36
1 Паращенко К. О., Петренко Н. А. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ Том 2 39
1 Рудих Р. М.,  Величко Л. А. РОЗРОБКА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ «ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ» ПІДПРИЄМСТВА Том 2 42
1 Руттер В. Ю., Хуторський П. О. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Том 2 45
1 Самойлова Д. О., Курінна І. Г. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ФІРМИ ТА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ Том 2 47
1 Севастьянов Р. В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Том 2 50
1 Смирнов С. О. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 2 52
1 Степаненко Н. П., Курінна І. Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ Том 2 56
1 Сустатов Є. О., Хуторськой П. О. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Том 2 59
1 Ткачук В. О., Біляченко К. С. КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 2 62
1 Федюкін Р. О. ФРАНЧАЙЗИНГ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Том 2 65
1 Фортуна А. В., Рябик Г. Є. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 2 67
1 Хамза Зерігат А., Кошевий М. М. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ Том 2 70
1 Хуторськой П.О., Рибак А. А. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАЛИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 2 73
1 Чистяк М. М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Том 2 76
1 Чорна І. О., Дробишева О. О. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 2 79
1 Чучукало А. С. ДЕТІНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Том 2 81
1 Юрасова Д. В., Куценко В. Й. ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 2 84
2 Samoilenko A. O., Stepulonok S. S. THE RATIONALE FOR THE IMPLEMENTATION OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT AT THE ENERPRISE Том 3 3
2 Tkach E., Kolomoychenko O. E. The Strategic Priorities of Innovative Development of Ukraine Том 3 5
2 Биков Б. Д. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 3 9
2 Білоусько Т. Ю. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Том 3 11
2 Бражник С. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 3 14
2 Валіков В. П. ІННОВАЦІЙННА ДІЯЛЬНІСТЬ − ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 3 17
2 Віблий П. І., Гандзюк Ю. О. ІНВЕСТУВАННЯ В КРЕАТИВНУ ЕКОНОМІКУ ЯК ЧИННИК
АКСЕЛЕРАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Том 3 20
2 Джусов О. А., Красніков П. Д. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Том 3 24
2 Дробот Я. В., Ільїнський В. В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Том 3 26
2 Каменюк А. Р., Курінна І. Г. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ Том 3 30
2 Кармазін В. Я. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Том 3 33
2 Ковальчин К. В., Кошевий М. М. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Том 3 36
2 Корса І. А., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 3 39
2 Котюк О. В., Хуторськой П. О. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Том 3 42
2 Кошевий М. М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 3 44
2 Крат С. В., Величко Л. А. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Том 3 47
2 Матвійчук Ю. В., Величко Л. А. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ Том 3 49
2 Метіль Т. К. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ Том 3 51
2 Остапенкова Д. Є., Рябик Г. Є. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Том 3 55
2 Пахота Н. В.  ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Том 3 59
2 Полохач Т. C., Курінна І. Г. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Том 3 62
2 Прилипко Д. І. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 3 64
2 Проданець В. О., Курінна І. Г. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ Том 3 67
2 П’ятниця Д., Курінна І. Г. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПОГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ Том 3 70
2 Рєпіна І. М. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
Том 3 73
2 Рожкова М., Курінна І. Г. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Том 3 75
2 Самойленко А. О., Лисиця Я. М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Том 3 78
2 Смирнова Т. А., Кузьмина К. П. РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Том 3 81
2 Солянникова Г. О., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Том 3 84
2 Таран В., Куренная И. Г. ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Том 3 87
2 Тимофеев Д. В. ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ Том 3 90
2 Феденко Ю. В., Бикова В. Г. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 3 92
2 Черпак І. С., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Том 3 95
3 Borzenkova K. S. WORLD EXPERIENCE OF CATEGORIZING COMPANIES IN HOTEL BUSINESS Том 4 3
3 Dimitrov І. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PERSONNEL MOTIVATION Том 4 6
3 Kirpa O. V. IMPROVING MODERN BUSINESS MANAGEMENT, SERVICES Том 4 8
3 Krupskyy A. P., Maslova V. M. QUALITY MANAGEMENT AS A FOUNDATION CONTEMPORARY ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES Том 4 11
3 Samokysh T. A. CLASSIFICATION OF HOTELS AS A TOOL OF ENSURING THE QUALITY OF SERVICE  Том 4 13
3 Алексич К. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Том 4 16
3 Базилевська Ю. В., Бикова В. Г. ГРУПУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 4 20
3 Волошина Г. К., Величко Л. А. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ Том 4 24
3 Галушко В. А. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Том 4 26
3 Доновська Д. Ю. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Том 4 29
3 Зінченко О. А., Лисиця Я. М. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 4 32
3 Крупський О. П.,  Водоп’ян Д. С. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ОСНОВНА УМОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 4 35
3 Максімчук О. С. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 4 38
3 Начар’ян М. Д. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Том 4 40
3 Панасенко Г. Ю. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 4 43
3 Переймивовк В. С. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧІЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ (АГЕНСТВ) НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ Том 4 47
3 Петелько Т. П., Величко Л. А. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Том 4 49
3 Петьков В. Л. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Том 4 51
3 Правда Д. Є. ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ Том 4 54
3 Прихідько Д. О. УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 4 57
3 Редько В. Є., Коновалова Д. Є. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Том 4 59
3 Соловйов К. Д., Величко Л. А. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕНЕРГОАУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Том 4 62
3 Хамініч С. Ю., Халатур С. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ Том 4 66
3 Чабан А. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Том 4 69
3 Чернуха Д. А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 4 72
4 Bogodistov Yevgen  Dynamic Capabilities and the Institutional Misfit:
Breach of the Rules as a Cure against Rigidity
Том 5 3
4 Gaydka Ezhi MANAGEMENT OF LOGISTIC SYSTEM AT THE MODERN ENTERPRISES Том 5 8
4 Hrabchuk O. N. GNOSIOLOGICAL PROPERTIES OF VAGUENESS RESEARCH OBJECT OF ECONOMIC PROCESSES Том 5 10
4 Shevyakov O. V., Krupskyi O. P., Slavska Y. A. PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROCESSES MODERNIZATION OF METALLURGICAL PRODUCTION MANAGEMENT Том 5 13
4 Адонін С. В. КЕРУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 5 16
4 Бержанір І. А. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 5 19
4 Бескупська О. В. ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ, ЗАВДАННЯ ТА СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ВХІДНОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Том 5 22
4 Бикова В. Г. ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 5 24
4 Білан О. В., Білан О. Ю. РОЗШИРЕННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В ЧАСТИНІ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ Том 5 27
4 Бондар Н. Р. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Том 5 30
4 Буцак Ю. О., Кривсун Ю. Д. ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 5 32
4 Буцак Ю. О., Кучеренко С. К. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Том 5 35
4 Величко Л. А. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 5 38
4 Водолазська О. А., Булигіна О. К. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 5 41
4 Волощук Н. О., Кучеренко С. К. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ Том 5 43
4 Восьмачкина Н. В., Колосов А. М. СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ Том 5 46
4 Ганузек Л. М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Том 5 49
4 Гвініашвілі Т. З., Бичек В. Г. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
Том 5 52
4 Гвініашвілі Т. З., Годзь О. В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА Том 5 54
4 Гвініашвілі Т. З., Забула О. О. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 5 57
4 Гвініашвілі Т. З., Зіятдінова О. О. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Том 5 60
4 Гвініашвілі Т. З., Зємцова К. В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Том 5 63
4 Гвініашвілі Т. З., Павлович С. О. ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Том 5 66
4 Гвініашвілі Т. З., Пікінер В. Л. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 5 68
4 Гвініашвілі Т. З., Сімченко О. О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ Том 5 71
4 Головко Д. Д., Величко Л. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 5 74
4 Голуб Є. О., Величко Л. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 5 76
4 Гребенцов Я. І., Адонін С. В. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Том 5 78
4 Григоревська О. О. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 5 81
4 Гринько Т. В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ «БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО» Том 5 84
4 Гринько Т. В., Чіненова Д. М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (авторська помилка у назві)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (вірна назва)

Том 5 86
4 Гринько Т.В., Таранік А. А. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 5 89
4 Добрянський С. В., Величко Л. А. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Том 5 93
4 Дон О. Д. МОДЕЛЬ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ЇЇ СКЛАДОВІ Том 5 95
4 Єрмаков М. С., Величко Л. А. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Том 5 99
4 Кальніцька М. О., Крайняк К. Д. МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ Том 6 3
4 Кальніцька М. О., Радзівіл Ю. В. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Том 6 6
4 Карапетян А. А. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ Том 6 9
4 Коваленко О. В., Чеботаєва Ю. С. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 6 12
4 Колосов А. М. СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПЛАНУВАННЯ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Том 6 15
4 Колосова К. А., Чеботарьов В. А. МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ПРИБУТКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 6 18
4 Коляда Д. В. ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ Том 6 21
4 Кочеpгіна К. О. ВРАХУВАННЯ РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Том 6 24
4 Кучеренко С. К. МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ АКТУАЛЬНОГО СТАНУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 6 27
4 Кушніренко О. А. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Том 6 30
4 Лівер А. В., Бикова В. Г. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 6 33
4 Логвіненко О. Ю., Кошевий М. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Том 6 36
4 Мамчур В. М., Кошевий М. М. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА
Том 6 39
4 Матвійчук Д. В., Величко Л. А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 6 42
4 Мельник Т. П. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Том 6 44
4 Михайлюк М. О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ Том 6 47
4 Мишакова К. А. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ Том 6 50
4 Недосвітій А. С. ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Том 6 52
4 Нікітіна Ю. С. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 6 55
4 Оприщенко О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ Том 6 58
4 Осколков В. В., Кошевий М. М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 6 61
4 Панченко А. О. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 6 64
4 Піскунова Н. О. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Том 6 66
4 Покровська Н. М. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ
Том 6 68
4 Росошик Ю. С. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЮ НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ Том 6 71
4 Савіцька Г. П. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Том 6 74
4 Савченко К. С. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ Том 6 77
4 Спицька К. В., Величко Л. А. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Том 6 80
4 Стрепетова А. М., Кошевий М. М. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ Том 6 82
4 Ткаченко Н. В.   РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ Том 6 85
4 Федотова М. О., Кучеренко С. К. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА Том 6 88
4 Чернета С. І., Гринько Т. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 6 91
4 Чорненька В. Г., Курінна І. Г. КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ KAIZEN ЯК ПЕРСПЕКТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ В ПОДОЛАННІ КРИЗИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ Том 6 94
4 Чорний С. П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ Том 6 97
4 Шавлакова А. А., Кошевий М. М. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЇЇ НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ
Том 6 99
4 Шляга О. В., Євсевська Л. В., Тимків С. С. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ Том 6 102
4 Шорохов В. В. АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 6 105
4 Штапаук Г. П. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ Том 6 109
4 Юхименко В. М. КОНЦЕПЦІЯ SOLVENCY II В СИСТЕМІ НАГЛЯДУ ЗА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Том 6 112
5 Samoilenko A. O., Rumiantseva H. О. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MARKETING Том 7 3
5 Sergeo Velesco DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING Том 7 6
5 Артюх Т. М., Григоренко І. В. РОЗВИТОК РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ Том 7 8
5 Бессонова О. П. БЕНЧМАРКІНГ – ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Том 7 11
5 Гус В. М., Андриец С. В. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ВЫВОДА ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА НА РЫНОК Том 7 15
5 Касян С. Я. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ Том 7 18
5 Мала К. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Том 7 21
5 Мартусь Д. Р., Рябик Г. Є. АКТУАЛЬНІСТЬ БРЕНДИНГУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Том 7 24
5 Мельничук Д. П. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ Том 7 27
5 Осіпова Ю. С. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Том 7 30
5 Павлова А. А., Кучеренко С. К. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Том 7 33
5 Романишин Ю. Л. БЕНЧМАРКІНГ – СУЧАСНА, ЕФЕКТИВНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Том 7 37
5 Савич О.П. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ. Том 7 40
5 Станінов С. Б. АСОРТИМЕНТНА ГНУЧКІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 7 44
5 Хуторськой П. О. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Том 7 48
5 Хуторськой П. О., Степура В. А. КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ВИКЛИК ЕКОНОМІЧНІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Том 7 51
5 Шибецька М. О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ Том 7 54
6 Ouaba A. E., Ryabik A. E. DIAGNOSIS OF FORMATION AND USE OF COMPANY PROFITS AND MANAGER’S RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENT OF TAX LEGISLATION Том 7 57
6 Антіпова А. В. СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Том 7 60
6 Бабак К. О., Хуторськой П. О. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ Том 7 63
6 Гвініашвілі Т. З., Дзіковська К. А. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 7 66
6 Корнєва Н. О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 7 70
6 Ляшук А. М., Сіпайло Л. Г. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Том 7 73
6 Мержиєвська К. О. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Том 7 76
6 Можаровський О. Ю. АНТИКРИЗОВІ ДІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Том 7 79
6 Пендак К. І. СКЛАДОВІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Том 7 81
6 Протасова Н. Д. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ Том 7 84
6 Романова Ю. С., Рябик Г. Є. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Том 7 87
6 Слюсарчук О. П. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Том 7 90
6 Тіманова О. С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Том 7 93
6 Устимчук К., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ − ГОЛОВНІ ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Том 7 96
6 Фатєєва Д. В., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ РИЗИКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Том 7 98
6 Хринюк О. С. ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Том 7 101
8 Lavnyzhenkova A., Gorbanova A., Kurinna I. ESSENCE OF LABOR MIGRATION Том 8 3
8 Андросова І. О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА Том 8 5
8 Бержанір А. Л. СОЦІАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ Том 8 7
8 Веретельник O. O., Куценкo В. Й. OCOБЛИВOCТІ COЦІAЛЬНOЇ ВІДПOВІДAЛЬНOCТІ БІЗНЕCУ
В УКРAЇНІ
Том 8 10
8 Галій В. Е. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Том 8 13
8 Гвініашвілі Т. З., Олешко Д. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Том 8 16
8 Гордієнко А. В., Куценко В. Й. ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Том 8 19
8 Гунченко І. О. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Том 8 22
8 Ігнатенко І. А., Куценко В. Й. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ В УКРАЇНІ Том 8 26
8 Кальніцька М. О., Григорчук В. С. РУХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ МЕРЕЖІ ГОТЕЛІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ Том 8 28
8 Коваленко О. В., Зеркаль А. В. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 8 30
8 Коновалова Д. Е., Кучеренко С. К. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Том 8 33
8 Копильченко К. І., Соловйов К. Д., Куценко В. Й. ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ Том 8 36
8 Корса І. А. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ В М. ДНІПРІ Том 8 40
8 Криштак Д. М. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Том 8 42
8 Курінний В. О. НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ Том 8 45
8 Куценко В. Й., Будашко В. О. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Том 8 49
8 Куценко В. Й., Мартиросова К. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Том 8 51
8 Куценко В. Й., Онишкевич Ю. О. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Том 8 55
8 Куценко В. Й., Соловейчик В. А. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «TOYOTA» Том 8 57
8 Куценко В. Й., Уварова К. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Том 8 61
8 Лашко О. В.  ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Том 8 64
8 Лизнева А. Ю. ПОДХОДЫ К ТРАКТОВАНИЮ ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ» Том 8 68
8 Матвєєва Н. В., Куценко В. Й. ЗАСТОСУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Том 8 71
8 Пушкова Е. Е., Кучеренко С. К. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПИТАННІ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Том 8 73
8 Самойленко А. О., Малишко Ю. Д. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Том 8 76
8 Сербовець Ю. О., Рябик Г. Є. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ Том 8 79
8 Стесенко Є. Е., Кальніцька М. О. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ Том 8 82
8 Турба О. А., Ренан Ю. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Том 8 85
8 Фесенко О. О., Куценко В. Й. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТ-КОМПАНІЙ Том 8 88
8 Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С. МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ЗМІСТ, РІВНІ, ЗАВДАННЯ Том 8 91
8 Шпиталенко Г. А., Чайка Н. М. ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Том 8 94
8 Шульга К. Р., Кошевий М. М. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Том 8 97
8 Шульга К. Р., Кучеренко С. К. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 8 100
8 Щеньова В. Б. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 8 103
8 Ярошенко О. В., Куценко В. Й. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Том 8 106
7 Grigorenko A. S., Izyumska V. А. ESTIMATION OF THE “INTERPIPE” ENTERPRISE BUSINESS ACTIVITY Том 9 3
7 Євтіщенко А. С., Величко Л .А. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ Том 9 5
7 Іотова К. О. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Том 9 8
7 Козлова Ю. С., Хуторськой П. О. ОФШОРНІ КОМПАНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Том 9 11
7 Ляхова Є. О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 9 14
7 Макарова Л. Д., Бикова В. Г. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Том 9 18
7 Мурсаллі Р. А. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Том 9 21
7 Протасова Н. Д. РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ Том 9 25
7 Хостечян А. С. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 9 28
7 Хуторськой П. О., Келембет О. О. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Том 9 33
7 Чабанець М. В., Кучеренко С. К. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ Том 9 36
9 Khmarskyi V. Y. FINANCIAL INDICATORS OF BANK STABILITY Том 9 39
9 Бараннік В. О., Шевцов А. І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Том 9 42
9 Бовсуновська Г. С. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Том 9 44
9 Борисенко О. В., Курінна І. Г. ОСНОВНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДУВАННЯ Том 9 47
9 Гараніч В. В. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ Том 9 50
9 Гвініашвілі Т. З., Іванченко В. В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 9 54
9 Іванов Р. В., Іванов К. Р. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Том 9 57
9 Конечна Т. В. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Том 9 60
9 Коновалова А. С. ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Том 9 63
9 Красна О. В., Рябик Г. Є. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Том 9 66
9 Крупський О. П. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 9 69
9 Курінна І. Г. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Том 9 72
9 Лиса О. В. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
В КОНТЕКСТІ ПІДТРИМАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Том 9 75
9 Максютенко І. Є. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ Том 9 78
9 Роєва О. С., Смоляк А. І. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Том 9 80
9 Сливенко В. А., Бичковський А. О. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ:
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
Том 9 83
9 Тімар І. В. СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ Том 9 86
10 Абесадзе Р. Б., Бурдули В. Ш. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ Том 10 3
10 Антипцева О. Ю. ДЕРЖАВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 10 6
10 Ареф’єва О. В. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Том 10 9
10 Гвініашвілі Т. З., Пономаренко Ю. С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Том 10 13
10 Гвініашвілі Т. З., Чепурна Х. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 10 15
10 Гвініашвілі Т. З., Южека В. В. ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКֺИ РОЗВИТКֺУ ІННОВАЦֺІЙНОЇ ДІЯЛЬНОֺСТІ ВІТЧИЗНֺЯНИХ ПІДПРИЄֺМСТВ Том 10 17
10 Горбач Л. М., Кобук А. Л. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ Том 10 19
10 Горька А. В., Рябик Г. Є. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ УКРАЇНИ Том 10 22
10 Грабчук О. М., Пустовий М. Д. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Том 10 25
10 Гулак Д. В. ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Том 10 29
10 Дальє А. В., Величко Л. А. РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ ІННОВАЦІЙ У ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ Том 10 31
10 Дробишева О. О., Бойко О. І. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Том 10 33
10 Єгорова О. Р. МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Том 10 36
10 Капуста Є. С., Курінна І. Г. СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Том 10 38
10 Клименко А. О., Стрепетова А. М., Тімар І. В. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ Том 10 40
10 Козік В. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Том 10 43
10 Колінько А. Ю., Куряча Н. В. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИX БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ Том 10 46
10 Конащук В. Л., Шляга О. В., Бобко Н. А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ДО ІННОВАЦІЙНОГО ШОКУ
Том 10 48
10 Кочеpгіна К. О., Носаpева А. І., Куценко В. Й. ШЛЯХИ ВІДPОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАPСЬКОЇ ГАЛУЗІ
В УКPАЇНІ
Том 10 51
10 Курінний О. В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ
Том 10 55
10 Литвиненко В. О. КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Том 10 57
10 Марценюк Л. В. УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ
ПО ВУЗЬКИХ КОЛІЯХ
Том 10 60
10 Матвієць М. В.,  Кузнецов К. А. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Том 10 62
10 Міхедько Н. В., Дзяд О. В. ІННОВАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Том 10 64
10 Мунько А. Ю., Люкевич Л. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК УМОВА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ У РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Том 10 67
10 Осоліхін Я. В ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Том 10 70
10 Пижик О. А. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Том 10 72
10 Проданова Л. В., Котляревський О. В. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНКУБУВАННЯ БІЗНЕСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Том 10 74
10 Рябик Г. Є. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ Том 10 77
10 Садовська Ю. І., Голомб В. В. АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Том 10 80
10 Смирнова Т. А., Петренко Н. А. ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Том 10 82
10 Смирнова Т. А., Попова А. М. СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ В РАМКАХ ЕВРОВИДЕНИЯ Том 10 84
10 Соболєва А. В., Рябик Г. Є. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Том 10 87
10 Стоєв В. Л., Федорова А. С. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
НА ІННОВАЦІЙНІЙ РОЗВИТОК ЄВРОПИ
Том 10 89
10 Табенська О. І. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Том 10 90
10 Трещов М. М. ПОДАТКОВА ТЕОРІЯ 1960-1980 РР. ЯК ОСНОВА ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Том 10 93
10 Трофимов А. В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Том 10 95
10 Федорова А. С., Голомб В. В. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Том 10 98
10 Циновнік А. Є. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Том 10 100
10 Цюгро В. Ю., Кучеренко С. К. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Том 10 102
10 Чавикіна О. В. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОДИН
З ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Том 10 104
10 Чуприна Я. С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Том 10 107
10 Чухно І. А. МІЖСЕКТОРАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Том 10 109
10 Швайковський С. О. ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Том 10 111
10 Шкарупа А. К. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Том 10 114
10 Шуриберко К. В., Куценко В. Й. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ:
ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Том 10 116
10 Ящишина І. В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ Том 10 119
11 Валуйський І. А. БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Том 11 3
11 Водолазська О. А., Кузіна Л. В. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ Том 11 5
11 Водолазська О. А., Резніченко Н. В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Том 11 8
11 Дучинська Н. І., Фіногеєва О. В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ Том 11 10
11 Ізюмський Д. М., Адонін С. В. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В УКРАЇНІ Том 11 13
11 Масловська Н. П., Ізюмська В. А. ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Том 11 15
11 Носаpева А. І. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ Том 11 18
11 Рижа Ю. О., Ізюмська В. А. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Том 11 21
11 Ящук Т. А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Том 11 24
12 Khaliavkin A. KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA SZEREGOW CZASOWYCH Том 11 27
12 Батудаев С. Ю. ПОСТРОЕНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ МОДЕЛИ ANFIS (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА FOREX) Том 11 30
12 Бурдули В. Ш., Абесадзе Р. Б. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ Том 11 33
12 Водолазська О. А. АНДЕРРАЙТИНГ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Том 11 36
12 Вядрова Н. Г. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ В УКРАЇНІ Том 11 38
12 Жежерун Ю. В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Том 11 41
12 Жовкла О. А. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Том 11 44
12 Кисленко А. Г., Павлов Р. А. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Том 11 46
12 Кікоть О. Ю. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Том 11 49
12 Козак О. С. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА КРАЇН ЦСЄ В КОНТЕКСТІ ПРИТОКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ Том 11 54
12 Левкович О. В. ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Том 11 59
12 Лизун М. В. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТИ Том 11 62
12 Моршнєва Н. Я. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Том 11 65
12 Назарова М. Я. ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ, ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Том 11 68
12 Павлов Р. А., Павлова Т. С. КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ОПРАВДАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕЙТИНГОВАНИЯ С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКЦИОНИЗМА Том 11 71
12 Солодухін С. В., Шайтанова Є. С. АГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ Том 11 73
12 Уразко Н. В. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ Том 11 76