Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты - 2011. Поступившие работы

1. Мировая доктрина устойчивого развития: макро- и микроаспекты.
 
Mykhalchenko I.G. THE REGIONAL LEVEL OF TRANSPORT MARKET GOVERNANCE
 
Palshina E.N. ANTAGONISM OF STABLE ECONOMIC DEVELOPING AND SOCIAL PROBLEMS IN THE MODERN WORLD
 
Бородатова Л.Ю. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
 
Войнаренко М.П., Семенюк О.М. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 
Гук Н.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З СОЦІАЛЬНОЮ ЕКСКЛЮЗІЄЮ ОКРЕМИХ МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП
 
Заячковська Г.А. ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 
Катана А.В. ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ПОЛІТИКА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ
 
Клімова О.І. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ ТА ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
 
Кузьменко Є.О. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОПОРЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Марчук А.В. ПРИЧИНИ ТА ОСНОВНІ МОТИВИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ
 
Мілько І.В. ЕТИМОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ «ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ»
 
Мокрецов С.Є. СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК
ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 
Сабирова Л.М. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 
Стадник Г.В., Радионова Л.А. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА: ДИАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО
Степанок Н.Ю. ВЗАЄМОДІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ ТА
ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

 
Суренко М.О. СТРУКТУРА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
 
2. Экологическая безопасность экономического роста.

Григор’єв К.В.,Григор’єва Л.І. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ШЛАМОСХОВИЩ ЧЕРВОНИХ ШЛАМІВ В УКРАЇНІ
Марченко К.С. МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Судакова Д.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
3. Современные энергосберегающие технологии.

Горбачук В.М. ПРИБУТКИ КОНКУРУЮЧИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ФІРМ
 
Квон Г.М., Ахметзянова Р.Р. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ СФЕРЫ ЖКХ
 
Мартинова Ю.В., Мартинов В.Л. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ БУДІВЕЛЬ
 
Усенко Ю.И., Радченко Ю.Н., Иванов В.И., Мосейко Ю.В. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОТЖИГЕ БУНТОВ ПРОВОЛОКИ В КОЛПАКОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ТИПА СГЗ
 
4. Маркетинг инноваций в постиндустриальном обществе.

Жарлінська Р.Г., Мартиненко М.О.
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ М’ЯСОПРОДУКТІВ

 
Жарлінська Р.Г.,Морозюк Є.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Окландер Т.О. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ТЛУМАЧЕННЯ
 
Салимьянова И.Г. ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 
5. Предпринимательство и эффективность малого бизнеса.

Бєлкін Л.М. РІВЕНЬ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДПРИЄМСТВ – ОРГАНІЗАТОРІВ ХАРЧУВАННЯ
 
Валінкевич Н.В. ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
Крамар І.Ю. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Нікіфорова Л.О., Воєділова Д.Д. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ, ЯК РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
 
Римарська Н.І., Корягін М.В. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ПЕРІОД
ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ: СТАН ТА РОЗВИТОК

 
Троц І.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМТСВА ТА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
 
Шкулка С.К. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
6. Проблемы оздоровления АПК.

Басюркіна Н.Й. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ОБЛАСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Бурденюк І.І., Черняк Н.І. МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
 
Горбатюк О.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 
Нікішина О.В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 
Пітик О.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ДЕЛЬФІ» ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗМІНИ РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ
 
Скрипкина О.В. СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ» В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
 
7. Развитие финансовых рынков: отечественный и зарубежный опыт.

Верхоглядова Н.І., Левчинський Д.Л., Лисенко Ю.В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕСС ІНВЕСТУВАННЯ У ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
 
Кисель И.В., Кисель А.И. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛИЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
 
Коренєва О.Г., Коренев А.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
 
Корецька Н.І. СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯПОНІЇ
 
Мартинюк Н.О., Чайковська В.П. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТУ ТА РИЗИКІВ ВІД ПОСИЛЕННЯ ГНУЧКОСТІ ОБМІННОГО КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ
 
Мостовенко Н.А. ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ:
ПОГЛЯД ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

 
Ольховик Н.М., Бондаренко Н.Н. УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
 
Петрухина Н.А. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
 
Приймак В.І, Карчевська О.І. КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
 
Свиридов О.Ю., Мартынова М.Г. СТРАТЕГИИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
 
Стирський М.В. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОНДОВИХ БІРЖ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
8. Корпоративное управление.

Арапов С.М., Матвєєва О.С. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
 
Білаш Т.В. ВИБІР МЕТОДУ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
Копитко М.І. ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК У КОНТЕКСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
Мелих Е.А. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ
 
Тюплина И.А. РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ
 
9. Современные требования к качеству финансовых услуг.
 
10. Мировой финансовый кризис: глобальные и локальные аспекты.

Бенч Л.Я. ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 
Бондаренко Н.Н., Ольховик Н.М. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
 
Ляховець О.О., Дуднік О.М. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
 
Мороз О.В., Кузнєцов В.С. МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
 
Федотова Т.А. ЯК СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ВПЛИНУЛА
НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

 
11. Коммуникативные методики преподавания в ВУЗах.

Бєлоусов Я.І. ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
 
Гонитель І.В., Кіщак І.Т. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ УЧБОВИМИ ЗАКЛАДАМИ
 
Попова Н.Е. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
 
Сарычева Г.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ВЫРАБОТКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ