Публикация научной статьи в ВАКовском издании "Дослідження з лексикології і граматики української мови" (филология)

Шановні колеги!
Кафедра української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара готує до друку збірник наукових праць «Дослідження з лексикології і граматики української мови», зареєстрований як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень з філологічних наук (див.: постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 року №1–05/6 // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 1).

ВИМОГИ до статей у збірник наукових праць
«Дослідження з лексикології і граматики української мови»

Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася названа проблема і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
• Обсяг статті – 8–12 сторінок в електронному варіанті в редакції Word, збережена у форматі .doc. Назва файлу латиницею за прізвищем першого автора.
• До статті подається УДК; анотації, перелік ключових слів трьома мовами.
• Стандарти – кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman.
• Приклади в тексті статті виділяються курсивом.
• Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки, напр.: [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с.18–21], [3; 4; 6]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
• У кінці статті подаються БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ, оформлені відповідно до стандартних вимог (див. повні вимоги до публікації). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку. Якщо в посиланні на електронний ресурс відсутня вказівка на автора статті, то такі посилання розташовуються після всіх інших посилань.
• Окремим файлом додаються відомості про автора із зазначенням ПІБ (повністю), наукового ступеня і звання, посади, адреси проживання, електронної адреси, контактного телефону та кола наукових інтересів. Назва файлу кирилицею за прізвищем першого автора.

Для публікації статті в науковому журналі «Дослідження з лексикології і граматики української мови» (другий випуск 2012 року, орієнтовний термін виходу – січень-лютий 2013 р.) необхідно не пізніше 15 листопада 2012 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukrmova79@gmail.com:
1) текст статті, оформлений згідно з вимогами;
2) відомості про автора(ів);
3) аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

Контактний телефон у робочі дні з 9.00 до 17.00: +38 (063) 65-11-984 Капуш Ольга Євгенівна

З повагою, редакційна колегія збірника
«Дослідження з лексикології і граматики української мови»

 

Завантажити повні вимоги до публікації у форматі MS Word укр.