Зміст колективної монографії «Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (квітень 2021 р.)

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ІНТЕГРАЦІЯ ДО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Grynko Т., Hviniashvili Т. Development Imperatives of Small Business Entities in a Pandemic Condition

Коноплянко Д. Методичні засади формування стратегії розвитку як складової механізму стратегічного розвитку підприємства

Міщенко Л., Міщенко Д. Вплив підприємництва на стан ринку праці в Україні

Остапенко Т., Кубецька О. Туроперейтинг: організаційний, податковий, управлінський аспекти

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Буряк А., Дем’яненко І. Інвестиційно-інноваційний процес як фактор розвитку агросфери

Горященко Ю. Сутнісна характеристика та ґенеза поняття «інноваційний розвиток підприємств»

Князь С., Мацук В., Марсель Курт Майнка Види та принципи інноваційного розвитку підприємницьких структур на засадах системно-функціонального підходу

Куценко В. Нова економічна теорія соціальної відповідальності

Максютенко І. Теоретико-методологічні положення інноваційного розвитку мінерально-сировинного комплексу України

Решетілова Т., Дронова Т., Пілова К. Формування маркетингових комунікаційних каналів для просування інноваційних товарів на промисловому ринку

Яковенко В. Стартап-підприємництво як прояв креативної економіки

 

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кожем'якіна С., Страшко В. Вплив пандемії COVID-19 на конкурентоспроможність робочої сили

Крупський О., Стасюк Ю., Лубенець Н. Формування системи управління соціальною відповідальністю закладу охорони здоров’я

Курінна І. Теоретико-аналітичний аспект: конкурентоспроможність підприємства та його продукції

 

РОЗДІЛ 4. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Колосов А. Обґрунтування граничної ціни газу на ринку житлово-комунальних послуг України

Кучеренко С. Актуалізація безгрошових фінансових потоків підприємств в умовах кризи

Левкович О. Удосконалення методики прогнозування банкрутства підприємства на основі галузевої належності

Лутай Л. Тенденції фінансування освіти дорослих в контексті реформування людського капіталу

Скрипник Г. Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством

 

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Бессонова А., Черната Т. Мотивація персоналу: основні принципи та сучасні інструменти її підвищення

Величко О., Величко Л., Ягнін Є. Проєктування логістичних рішень в системах стратегічного та операційного менеджменту підприємства

Єлісєєва О., Тарлопов І. Методологічні аспекти оцінювання кредитоспроможності підприємств

Македон В., Холод О. Оцінка інноваційної зрілості корпорацій з урахуванням готовності до цифрової трансформації

Олійник Т. Інформаційно-економічний механізм ефективного управління виробничими процесами

Пирог О., Катан В. Інструментарій управління витратами суб’єктів господарювання України в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємства переробної промисловості)

Попова О. Формування системи економічної безпеки підприємства та стратегії її становлення і розвитку

Приварникова І. Екологічна відповідальність транснаціональних корпорацій

 

РОЗДІЛ 6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бєлобородова М. Економічна безпека суб’єктів підприємництва в умовах переходу до цифрової економіки

Козлова В. Податковий комплаєнс як інструмент системи безпеки підприємства

Павлова Т., Павлов Р., Лемберг А. Вплив негативних моральних емоцій на процес прийняття управлінських рішень

Ульянова Л., Щетинін А., Чайка Ю. Економічна безпека сучасних промислових підприємств: деякі підходи до дослідження

 

АНОТАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ