Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 1. Теорія та практика управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності.

Секція 1. Теорія та практика управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності.

Ага Д. А. Н. Фактори впливу на прибутковість підприємства

Алещенко В. І. Впровадження індивідуальних змін

Артемчук Є. В. Розвиток та використання персоналу на підприємстві

Асауленко І. П. Особливості антикризового управління підприємством

Балацька Д. Е. Сутність економічних категорій фінансового забезпечення

Балацька Д. Е. Фінансове забезпечення виробничої діяльності агропромислового підприємства

Бєлобородова М. В. Стейкхолдер-менеджмент в діяльності сервісних організацій

Бистрова В. М. Рівень середньої заробітної плати в Дніпропетровській області

Біла Г. С. Напрями вдосконалення управління розвитком персоналу в бюджетній установі

Біла К. О. Стилі управління у малому бізнесі: переваги та недоліки

Біла К. О., Біла Д. С. Роль підприємця на різних стадіях розвитку бізнесу

Боброва Г. О. Інноваційний підхід до управління персоналом підприємства

Богдан А. Ю. Принципи формування раціональної системи стимулювання персоналу на підприємстві

Бузовська К. С. Шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів

Величко Л. А. Теоретичні засади управління логістичними системами підприємства

Гайдай К. В. Інноваційні стратегії управління персоналом

Гайдай К. В. Особливості формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах

Гвініашвілі Т. З. Тенденції та новації в сфері управління персоналом підприємства

Грицай Б. С. Теоретичні засади поняття кадрового простору в сучасному економічному середовищі

Денисова О. С. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємством

Єрмолова К. Є. Оптимізація організаційної структури управління як фактор стабілізації фінансового стану підприємства

Желєзний П. С. Наукові підходи до оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства

Жерьобкін Р. М. Наукові підходи до визначення сутності контролінгу: еволюція концепцій

Заїченко М. Ю. Формування маркетингової політики та її вплив на ефективність функціонування підприємства

Зубарєв Є. А. Концепція економічного управління підприємством на засадах ціннісно‑орієнтованого підходу

Іщук О. В. Справляння туристичного збору

Катан В. О., Аверіна А. В. Математичне моделювання управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності

Клочко А. В. Організація оплати праці на підприємстві та шляхи її удосконалення

Ковальова Д. О., Міщенко Л. О. Діловий етикет і його ключові аспекти

Крючкова М. Р. Організаційна культура в системі стратегічного управління

Кузьменко А. С. Особливості стратегічного економічного аналізу та його роль в управлінні корпораціями

Кулик А. В. Сутність та причини еміграції в Україні

Куценко В. Й. Соціально орієнтовані основи сталого розвитку підприємницької діяльності

Кучеренко С. К. Використання безгрошових фінансових потоків у кризі

Кушнір О. С. Нормування збутових запасів на підприємстві

Кушнір О. С. Оборотний капітал: склад та ефективність використання

Ласточкіна В. В., Димарчук К. І. Бізнес-планування в соціальному підприємництві

Лісовець А. М. Ключові принципи використання робочого часу у тайм-менеджменті

Малькова О. С. Сутність соціального підприємництва

Кесі Марцін, Павліщий Даріуш, Навольська Наталія Meнеджери топ-менеджменту. Методи управління часом

Машир Г. Я. Мотиваційна складова механізму управління розвитком матеріально‑технічної бази підприємства

Морока Д. М. Особливості опору змінам на підприємстві

Морока Д. М. Прийняття управлінських рішень в підприємництві: раціональний алгоритм дій

Мосьпан М. А. Сутність економічного потенціалу підприємства

Мосьпан М. А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу підприємства

Нєчаєва А. А. Фактори і шляхи підвищення продуктивності праці

Онoпрiєнкo I. Л. Перспективи розвитку coцiальнoгo пiдприємництва в Українi

Павлова Т. С., Павлов Р. А. Вплив моральної емоції подяки на процес прийняття економічних рішень

Пастарнак Р. М. Формування організаційно-економічного механізму створення потенціалу розвитку підприємства

Перерва Б. К. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на поведінку споживачів

Перерва Б. К. Ефективність управління трудовими ресурсами підприємства

Погрібний Р. В. Факторинг як метод оптимізації структури оборотних активів підприємства

Попова О. М., Комисарик Є. О. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Приходько А. В., Смирнова Т. А. Особливості маркетингового менеджменту компаній IT‑сфери в умовах карантину

Рябук К. П. Аналіз сучасних підходів до управління змінами як частини проектної діяльності організації

Савчук Д. Ю. Менеджер як інструмент розвитку підприємства

Семенча І. Є., Морока Д. М. Механізм діагностики діяльності підприємства: методи використання на етапі стійкості

Савчук Д. Ю. Управління змінами як ключовий фактор успіху підприємства

Синявський С. В. Призначення соціального підприємництва

Стадник В. В. Конкурентоспроможність підприємства та чинники, що на неї впливають

Тітаренко Л. В. Проблеми управління персоналом в умовах віддаленої роботи

Ткаченко Н. В. Податкова система в Україні

Фартушний М. В. Проблеми безробіття в Україні

Федотова Т. А., Гончар К. С. Фінансовий аспект антикризового управління на промислових підприємствах

Халецька В. В. Вплив гендерної нерівності на економіку України

Швець С. Ю. Удосконалення організації перевезень на автотранспортному підприємстві

Шубертова К. К., Бірюкова П. В. Основні підходи до соціальної підприємницької діяльності

Юлдашев Р. Є. Теорія та практика управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності

Яковенко Д. А. Підтримка суб`єктів підприємництва в період пандемії-19