Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 2. Проблеми та перспективи розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації.

Секція 2. Проблеми та перспективи розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації.

Sergeo Velesco Improvement of the Sales System of a Modern Enterprise

Ага Д. А. Н. Напрями підвищення прибутковості підприємства

Андрієнко В. В. Інноваційні методи підвищення економічної ефективності підприємства

Андросова І. О. Вплив сектора інформаційно-комунікаційних технологій на рівень конкурентоспроможності України

Артеменко В. С. Особливості процесного підходу до управління підприємством

Артеменко В. С. Оцінка стану основних засобів «Дніпропетровський експериментальний механічний завод»

Бистрова В. М. Напрямки екологізації підприємницької діяльності

Білоус Д. В. Сутність та роль соціальної підприємницької діяльності в суспільстві

Винокурова А. С. Дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку електроінструменту в Україні

Вишневецька М. В. Вплив пандемії COVID-19 на діяльність підприємств

Візір О. М. Роль екологічних інновацій у конкурентній стратегії підприємства

Гаркуша В. В. Стан розвитку українського ринку СЕС

Гордієнко С. О. Розвиток суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації

Димарчук К. І. Трудова міграція в Україні

Долгова А. В., Стасюк Ю. М. Зарубіжні моделі менеджменту та доцільність використання їх елементів у вітчизняній практиці

Доля О. В., Семенча І. Є. Економічні фактори впливу на ефективність діяльності підприємства

Дробчак М. О. Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу України в умовах глобалізації

Загинайло В. А. Ризики при плануванні діяльності підприємства

Загинайло В. А. Розвиток малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області

Зайченко Р. А. Формування собівартості туристичного продукту

Каліберда М. С. Зовнішньоекономічна діяльність України: спільні підприємства

Каліберда М. С. Проблеми та перспективи розвитку суб’єктів підприємництва в умовах інтеграції та глобалізації

Колісник В. О. Забезпечення прибутковості підприємства в сучасних умовах господарювання

Коміссарова Ю. А. Оборотні активи та джерела їх фінансування

Коротка А. О. Можливості франчайзингових угод в Україні

Косенко А. О. Особливості механізму управління виробничим потенціалом підприємства

Косенко А. О. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства в сучасних умовах

Кох Є. В., Лук’янченко Б. О. Життєвий цикл організації на прикладі автомобілебудівної корпорації «Богдан»

Кравченко С. В. Антикризове управління підприємством в сучасних умовах господарювання

Кушпіт А. Г. Формування інвестиційної політики підприємства та шляхи її удосконалення

Лихачевська А. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку Українського ринку автомобільних шин

Лісовець А. М. Проблеми та перспективи лізингу в Україні

Локоть А. Ю. Товарна та цінова політика підприємства

Магро А. О. Фактори впливу на сучасний стан місцевих бюджетів в умовах децентралізації

Машир Г. Я. Сучасні тенденції розвитку тепличного господарства в Україні

Михайленко О. Г., Бовкунов В. В. Активізація підприємницької діяльності в Україні

Молочкова В. В. Проблеми забезпечення ефективності управління якістю продукції підприємства

Молошна О. Л. Державне регулювання підприємництва в сфері ресторанного господарства в умовах пандемії

Настиченко Ю. В. Перспективи оновлення парку тепловозів в сучасних українських реаліях

Обора Р. С. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції ПРАТ «Данон Кремез»

Овсяннікова Д. О., Кривонос С. Р. Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації

Овсяннікова Д. О., Попова О. М. Вплив автоматизації підприємств на економіку України

Охотник А. В. Динамічний розвиток підприємництва в Україні

Патлаха В. В. Проблеми функціонування й державна підтримка малого та середнього підприємництва в Україні за умов пандемії COVID-19

Примак О. П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

Різак Д. В. Інновації та перспективи розвитку в сільському господарстві України

Різник А. О. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства

Русан О. О. Плинність кадрів на підприємствах торгівлі

Савельєв В. В. Розвиток теорій мотивації персоналу

Семенча І. Є. Підходи бізнес-діагностики при визначенні аналітичного інструментарію в дослідженні стану підприємств

Сотула В. В. Ризики підприємницької діяльності та їх мінімізація в ринковій економіці України

Сотула В. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи

Старун А. М. Розробка програми реструктуризації підприємства

Стрюков В. В. Проблеми та перспективи розвитку незалежної приватної практики медичних сестер

Ступак О. В. Диспропорції розвитку регіональних економік в Україні та шляхи їх подолання

Тімар В. С. Сутність та особливості впровадження соціально відповідального маркетингу на підприємстві в сучасних умовах господарювання

Тупікова К. О. Концептуальні положення інжинірингу

Хлистун Я. О. Проблеми інноваційного розвитку підприємств ракетно-космічної галузі

Черкашин Д. О. Регулювання структури персоналу промислового підприємства

Чорновол М. В. Financial Resources of the Enterprise: Essence, Sources of Formation, Increase Efficiency and Usage

Ширмаков К. О. Політика управління основним капіталом підприємства

Яковенко Д. А. Оцінка ефективності управління кадровими ресурсами підприємства