Секция 1. Вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития.

Bukanova O.
THE EVOLUTION OF THE MARKET OUTLOOK: ESSENCE, CONTENT AND DIRECTION

Oganesyan G.
TRADITIONAL DEVELOPMENT VS. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Вишневський Є.І.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Волкова Н.Н., Волошко Л.Б.
АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ИНСПЕКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 17020

Галюта О.Н.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гечбаия Б.Н., Девадзе А.Х
МЕЖДУНАРOДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГРУЗИИ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Гребінь С.М.
НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНСТВА

Євсєєва О.О.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ПРІОРИТЕТ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ

Жигалкевич Ж.М.
ЛОГІКО-СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Зубов В.О.
КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПАСТИШ В ЕКОНОМІЦІ ХХI СТОЛІТТЯ

Климовец О.В.
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ КОРПОРАЦИЙ СТРАН БРИК НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Коляда В.І.
СВІТОГЛЯДНІ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Кривега Л.Д., Сухарева К.В.
РИНКОВИЙ СВІТОГЛЯД: ЗМІСТ І ЦІННОСТІ

Макуха С.М.
ДЕЯКІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Марценовський В.О.
СУЧАСНІ БІЗНЕС-ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ

Мегрелішвілі М.О.,
ДЕСТРУКТИВНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Недорезова О.Ю.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Орлова В.А., Бедзай О.В.
ЛОГІКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Панова И.А.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Савчук К.Д.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Савчук Н.В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Тюплина И.А.
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Фролова Т.О.
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ФОРМУВАННЯ

Чернятевич Я.В.
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ