Секция 8. Проблемы учета, анализа и статической обработки экономической информации.

Агабекян С.Г.
СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СВЕТЕ МСФО

Аксенова Е.А.
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Алимова Д.Ж.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Алимова Н.Ж.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ

Бедзай О.В.
ДІАГНОСТИКА ПРОГНОЗНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Горбачук В.М., Гаркуша Н.І.
ЩО ВИРОБЛЯТИ: ВСІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ РОЗДІЛІВ 1, 2, 3 ЗА ПЕРЕЛІКОМ СТАНДАРТУ CPC VER. 1.1 UNIDO

Кальнаус З.Е.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Кожанова С.А., Нестерова С.И.
ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИВАТИЗАЦИИ В СССР-РФ

Легур Н.Л., Журба Т.С.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мамий И.П.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТОБРАЖЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ

Меньша І.Ю., Журба Т.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ТОЧКИ ЗОРУ НЕДОСКОНАЛОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Мороз Л.І.
МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Мукимбекова Н.А.
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ

Тімар І.В., Мальцева М.Є.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВЯЗОК ІЗ РЕНТАБЕЛЬНІСЮ

Фирсова С.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Фокова Т.Г.
ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Хахонова И.И.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Хахонова Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Цепилова Е.С.
ПРИБЫЛЬ КАК ОБЪЕКТ НАЛОГОВОГО УЧЕТА