Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Ярич М.В.

Чернівецький національний університет, Україна

МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сучасні навчальні інновації спрямовані на перетворення студента в суб’єкт і центр навчального процесу. В оцінюванні акцент переноситься на самооцінку, без якої неможлива самостійна організація навчання.

Однією з форм найбільш об’єктивного оцінювання, що орієнтує на продукт та результат навчальної діяльності і включає самооцінку, є Мовний портфель [1].

Під мовним портфелем (МП) розуміємо документ / набір документів, за допомогою яких ті, хто навчаються (власники портфеля), збирають, систематизують свої досягнення та відображають власний досвід у вивченні іноземних мов, зразки виконаних робіт, а також отримані ними свідоцтва і сертифікати [3].

Його основними завданнями є такі:

1) прослідкувати індивідуальний прогрес студента, зроблений впродовж тривалого періоду навчання;

2) оцінити навчальні досягнення власника.

Діапазон МП постійно розширюється: МП починає використовуватися на всіх рівнях освіти, від вищої до початкової школи. Загальною тенденцією стала поява різних форм МП, заснованих на застосуванні сучасних інформаційних технологій, наприклад електронні МП, орієнтовані на нові освітні цілі. Мовний портфель покликаний забезпечувати типову сертифікацію рівнів володіння ІМ у загальноєвропейському просторі; сприяти розвитку полілінгвізму ; допомагати планувати, організовувати, оцінювати результати навчання; відображати власний досвід вивчення іноземної мови, набутих мовних кваліфікацій та змісту мовних курсів; підвищувати мотивацію та стимулювати самоосвіту у вивченні іноземної мови [2].

Для забезпечення основних політичних цілей Ради Європи [4], спрямованих на збереження лінгвістичного і культурного розмаїття, сприяння лінгвістичній і культурній толерантності, сприяння плюрилінгвізму та освіті для демократичного громадянства, МП повинен виконувати дві основні функції: звітну (інформаційну) та педагогічну .

Звітна функція полягає у наданні вичерпної інформації студентам, викладачам та роботодавцям про власника Портфеля, рівень досягнутих письмових умінь, досвід міжкультурного спілкування, що засвідчуються сертифікатами, одержаними по закінченні певного етапу навчання, іншими свідоцтвами про досвід і майстерність володіння особою іноземною мовою (мовами) та зразками робіт, що обираються власником Портфеля.

Педагогічна функція МП полягає у заохоченні його власника до безперервного навчання впродовж усього життя, підвищення мотивації, формування навчальної компетенції та посилення автономності студентів у процесі навчання, що відповідає прагненням Ради Європи щодо розвитку сучасної освіти.

Структура МП складається з трьох розділів, кожен з яких надає можливості для реалізації педагогічної функції МП:

· Мовний Паспорт

· Мовна Біографія

· Досьє.

Кожен розділ МП має “працювати” на уточнення раніше поставлених цілей, або служити сигналом до їх неминучого корегування. За допомогою систематичної роботи з МП, лише з умови повної самостійності студента, звичка усвідомлювати мету будь-якого виду діяльності, стає внутрішньою потребою.

Основними критеріями якості МП являються:

- Розвиненість мислення( гнучкість, раціональність, оригінальність);

- Сформованість уміння вирішувати завдання;

- Сформованість письмової мови, письменність в оформленні вирішення завдань, уміле використання графіків, діаграм, таблиць;

- Сформованість умінь самоконтролю і самооцінки( самокритичність, уміння працювати над помилками, реалістичність в оцінці своїх здібностей).

Виходячи з сказаного вище, робимо висновок, що МП не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й допомагає вирішувати найважливішу педагогічну задачу – формувати уміння вчитися – ставити цілі, планувати та організовувати власну навчальну діяльність.

Список використаної літератури

1. Новикова Т. Г., Пинская М. А., Прутченков А. С. Портфолио выпускника школы : цели и структура / Т. Г. Новикова, М. А. Пинская , А. С. Прутченков // Школьные технологии . – 2006. – №2.

2. Гальскова Н. Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков / Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе . – 2000. – №5. – С. 6 – 11.

3. Европейский Языковой Портфель : предложения по разработке / [ И. Крист , Ф. Дебюзер , А. Добсон , Р. Шерер , Дж . Шнайдер и др. ; пер. с англ. Е. Н. Гром , Н. Г. Соколовой , Е. В. Смирновой ]. – М.: Еврошкола , 1998. – 155 с.

4. Протасова Е.Ю. Европейская языковая политика//Иностранные языки в школе . – 2004. – №1. – С.8-1.