Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения 2012. Поступившие доклады

 

ТОМ 1

Karmanova O.I. SOME APPROACHES TO LANGUAGE ACQUISITION
Lazurenko L.A., Shashkina N.I., Druzhinina L.V. CONCERNING THE PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE GROUPS OF MASTERS AND POSTGRADUATE STUDENTS IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
Litvinchuk A.T. CONTENT-BASED INSTRUCTION IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Rudnytskykh O. ON TERMS “FORMAL EDUCATION”, “INFORMAL EDUCATION”, “NON-FORMAL EDUCATION” IN THE CONTEXTOF LIFE-LONG LEARNING
Алешко И.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗОВСКИЙ И ПОСЛЕВУЗОВСКИЙ ПЕРИОД
Анісімова А.І. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ "ГОЛОВА УНІВЕРСИТЕТУ" В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (EUROE)
Ахмад І.М. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  В ДИСТАНЦІЙНІЙ І ЗМІШАНІЙ ФОРМІ
Барилюк Л.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Белкина И.В., Воробьева А.Е. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАЛЫХ ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
Беляева А.Ю. ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ: АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Бобрышева И.А. СПОСОБЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА И ЗАДАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-БИОЛОГАМИ
Бондар О.Є. СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Вовчаста Н.Я. ДО ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ “УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО РОЗМОВНИКА СЛУЖБИ 112”
Вовчук А.Я., Дерді Е.Т. СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ
Гаврилюк Х.В., Дерді Е.Т. ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ
Гнатенко К.В. АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ  СПОРТИВНОГО ВУЗУ
Гойсан О.В., Дерді Е.Т. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛЕНЬ В КОНСТРУКТОРСЬКІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА  ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
Голяк В.І. ПРО ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Гошовська Л.М. НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Григорьев Е.И. КОМПОНЕНТЫ  ИНТОНАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Дводненко Е.В., Петряева Н.И. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Довгань Л.І. GRAMMAR-TRANSLATION METHOD OF TEACHING ENGLISH
Дядя В.Н. АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Жила М.Б., Іовенко О.С. УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ФАКУЛЬТЕТАХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Заболотська О.В. СПОНУКАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Знанецький В.Ю. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Знанецька О.М. ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Іовенко О.С., Ничка І.Р. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Клочко Е.А., Гречухина И.Д. ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ, СОВПАДАЮЩИХ ПО ФОРМЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Кобзева Н.А. CROSS-WORD ПРИЁМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Корнілов О.В., Дерді Е.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ MOODLE)
Косьянова О.Г.   ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ
Красніцька І. В., Бабкова-Пилипенко Н.П. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК СКЛАДОВОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Крячуненко О.Л. НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗА УМОВ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Кузло Н.М. АНАЛІЗ ВІДБОРУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Кукло І.Є., Дерді Е.Т. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ
Купчик Л.Є., Осецька Н.Ф. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВИШІ
Лимар І.М., Дерді Е.Т. ІНФОРМАТИВНІСТЬ У ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
Локтева М.Е., Карпун М.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В БИОЛОГИИ» В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Луців Р.С. EPONYMS IN BANKING AND STOCK EXCHANGE
Міхєєва Ю.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Максим’юк Н.Р., Дерді Е.Т. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Мамедова А.В. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Москвичова О.А. РОЛЬ СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНОЇ МОДЕЛІ МЕТАМОРФОЗИ ПРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ МОТИВУ СТВОРЕННЯ ВСЕСВІТУ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ
Мукминов Р.Р. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В ВУЗЕ
 

 

ТОМ 2

Олійник Л.Й., Денисова О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ УСНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВТНЗ
Осадча О.В. АКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗІ
Палка О.В. МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
Панасюк І.М. ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Подпорина Н.М. ZU DEN PROBLEMEN DES FACHBEZOGENEN DEUTSCHUNTERRICHTES
Поливяна О.В. К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Пономарева Л.Ф. ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Попович Р.Г. МОДЕЛЮВАННЯ НОМІНАТИВНО-ВАРІАНТНОЇ ТЕРМІНОПАРАДИГМИ
Посудиевская О.Р. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ – ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Прима В.В. ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНИ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКІВ ПО УКРАЇНІ
Присовская Г.Е. ПОНЯТИЕ О ДИСТРИБУЦИИ, ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ И ВАЛЕНТНОСТИ МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Прокоп І.А., Бобак М.І., Бобак Г.Р. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Протасова О.А. СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА АГРАРНОГО ВУЗА АНГЛОЯЗЫЧНЫМ ГРАММАТИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ
Райлянова В.Э. АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ратнер Ф.Л. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Сас В.З. ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сахнюк О.В., Вакуленко О.Л. РЕАЛІЗАЦІЯ  КОМПЕТЕНТНІСНОГО  ПІДХОДУ  У ПІДГОТОВЦІ  БАКАЛАВРІВ  ТА  МАГІСТРІВ  ПРИ  ВИКЛАДАННІ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ  У  ВИЩОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ
Сиденко Н.Г. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ГЛАГОЛОВ МЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сімкова І.О. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сорокина Ю.Н., Шпанько Т.С. ОСОБЕННОСТИ  ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЮ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Стаканова Е.В. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Стрекалёва Т.В., Куренкова Т.Н., Ткачук А.Н. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ" (для студентов технических специальностей)
Стрельченко Л.В.,  Стрельченко О.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Сулейманова В.Р. ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВТУЗ
Терещук Д.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ СИМУЛЯЦІЙНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Тимошенко Ж.І. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ ПРИ КОНТРАСТИВНОМУ ПОРІВНЯННІ НЕБЛИЗЬКО СПОРІДНЕНИХ МОВ
Тимралиева Ю.Г. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ (на примере немецкоязычных сертификатов)
Трошкина Т.П. РЕГУЛЯРНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (преподавание русского языка как иностранного)
Трухан-Базалійська Т.Л., Місечко О.Є. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Царева Е.Е. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПО СРЕДСТВАМ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА
Цебрук І.Ф., Косило Н.В., Семотюк О.В. СПЕЦИФІКА ПІДБОРУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ ТА СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ
Шеденко Я.В., Дерді Е.Т. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на прикладі дисципліни  «Технічний переклад у нафтогазовій справі»)
Шелихова С.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ    
Шкилёв Р.Е. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИХ МОТИВИРОВАННОСТИ И СИСТЕМНОСТИ (на примере юридической терминологии английского и русского языков)
Шкиль Н.А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ К ТЕКСТАМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ
 

ТОМ 3

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Аршава И.Ф., Пономарева Л.Ф. К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ЯЗЫКОВОЙ ТРЕВОЖНОСТИ НА ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Витохина О.А., Волкова О.В., Лысова И.И. ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Войтальянова Я.И. РОЛЬ МОТИВАЦИИ В УСПЕШНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Kirakosyan А.

INCLUDING ALL THE STUDENTS: THE PSYCHOLOGY OF MIXED ABILITY CLASSES

Коваленко В.А., Переворская Е.И. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТОРОВ
Мерхелевич Г.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ
Онуфрієва Л.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ
Станкевич І.Є. ЧИ ІСНУЄ ЧУДОДІЙНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ?
Томілова О.С., Дерді Е.Т. ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Черенкова Н.И. ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

 
Gomola M., Tkatsch T. DIE MODERNEN PROBLEMEN BEI DEM FACHÜBERSETZEN (AM BEISPIEL AUS DER  FACHLITRATUR)
Krüger A. TYPISCHE FEHLER RUSSISCHER MUTTERSPRACHLER BEIM ERLERNEN DER DEUTSCHEN SPRACHE
Галема О.Р., Солтис М.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ В  УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ КАРЛА ФРАНЦА МІСТА ҐРАЦУ (АВСТРІЯ)
Дзядик Ю.І., Струтинська Л.В. АНГЛІЙСЬКИЙ І ФРАНЦУЗЬКИЙ ПІДЖИН: ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
Кабаченко И.Л. ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ
Латфуллина И.Д., Фомина Е.В. ПЕРЕВОД  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ ПРИ РАБОТЕ СО СТРАНОВЕДЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ
Потураєва Л.В. PREVAILING TENDENCIES IN TRANSLATING ONOMASTIC REALIA
Федичева О.В. О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА» В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЛИНГВИСТИКИ

КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

 
Chukhno T.V. TEACHING ACROSS CULTURES
Аксютіна Т.В. WHY SHOULD WE TEACH PRAGMATICS IN EFL LESSONS?
Вилка Л.Я., Гелецька А.І. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Гречухина И.Д., Клочко Е.А. ОБ ИНТЕГРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Жеребна М.С. LANDESKUNDE IM INTERKULTURELLEN SINN UND NEUE MEDIEN
Колбіна Т.В. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Коновалова Н.И., Мурадян Д.Г. КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЛИНГВОВ
Красильщик А.К. ФОРМИРОВАНИЕ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  СТУДЕНТОВ
Тихонович Е.В., Тихонович Н.В. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПАРАДИГМЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
Токарева А.В. К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Цвєтаєва О.В., Хітрова Т.В. АВТОРСЬКИЙ СКЛАД ГАЗЕТИ «THE WASHINGTON POST»