Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

К.е.н. Горбач Л.М.

Волинський інститут ім. В.Липинського МАУП, м. Луцьк , Україна

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Не дивлячись на інноваційний розвиток економіки багатьох країн та значні досягнення у галузі охорони навколишнього природного середовища й удосконалення технологій, відбувається подальша деградація екосистем. Це проявляється у посиленні парникового ефекту і зміні клімату, втраті елементів біорозмаїття і глобально важливих генетичних ресурсів, виснаженні озонового шару, проблемах забезпечення населення планети чистою питною водою, знищенні лісів, опустелюванні та деградації земель, швидкому виснаженні ресурсів, тобто руйнуванні історично складених природних екосистем.

Врегулювання проблем щодо мінімізації конфлікту між людством і навколишнім середовищем, можливе за умови впровадження екологічно орієнтованих інновацій. Йдеться про розвиток і впровадження у виробництво новітніх інноваційних технологій, раціоналізацію та модернізацію виробництва, раціональне використання наукового та виробничо-технічного потенціалу.

Наукові дослідження з проблем реалізації інноваційної політики у сфері екології та проведення природоохоронної інноваційної політики здійснюють такі відомі вітчизняні вчені як: Т.Галушкіна, Б.Данилишин, С.Ілляшенко, О.Лапко, Л.Федулова, М.Хвесик та інші.

Не дивлячись на велику кількість наукових досліджень, присвячених аналізу проблем активізації інноваційних процесів у сфері екології, потреба у вивченні цих проблем залишається актуальною.

Інноваційність у сфері екології має ґрунтуватися на розробці й використанні ефективних екологічно чистих безвідходних та маловідходних технологій, які уможливлюють зменшення кількості розсіюваних відходів та споживання первинних природних матеріальних ресурсів. На багатьох підприємствах встановлюються складніші очисні споруди для газодимових викидів і стічних вод; розробляються технології комплексної раціональної переробки сировини з мінімальним використанням енергетичних ресурсів та інших допоміжних матеріалів.

Сучасні виробництва характеризуються утворенням токсичних рідких відходів, які неможливо при сучасних технологіях очистки знешкодити. Такі відходи вимагають тривалої ізоляції від біосфери (підземне поховання в глибоких водоносних горизонтах, платформних артезіанських басейнах). Тому формування раціональної промислової структури, введення в експлуатацію безвідходних і маловідходних виробництв, оснащення підприємств ефективними очисними спорудами дозволяє позитивно вирішувати проблеми охорони навколишнього природного середовища й утилізації відходів.

За останні десятиліття у світовій практиці відбулися глибокі якісні зміни у підходах до вирішення екологічних проблем і, передусім проблем, пов’язаних із виробництвом товарів і послуг.

Нинішній етап розвитку економіки характеризується формуванням динамічно зростаючого ринку екологічно чистої продукції, який фактично охоплює всі сфери виробництва і послуг.

Інноваційні процеси, які притаманні світовій економіці та способи розв’язання спільних економічних проблем дозволяють зробити висновок, що розвиток промисловості можливий тільки при проведенні розумної екологічної політики.

Досягнення позитивних результатів у сфері охорони навколишнього середовища потребує нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення.

Нині склалася ситуація, за якої підприємства відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів для вдосконалення техніко-технологічних процесів, впровадження принципово нових екологобезпечних засобів виробництва, будівництва і реконструкції очисних споруд, застосування прогресивних способів і методів очищення відходів виробництва.

Перехід економіки країни на інноваційний шлях розвитку можливий за умови функціонування наукомістких високотехнологічних виробництв, активного використання висококонкурентних технологій та залучення інформаційних ресурсів й нових знань.

Модель структури забезпечення інтенсифікації інноваційного процесу екологічно орієнтованого інноваційного розвитку має включати спеціальні цільові програми, спрямовані на підтримку і розвиток науково-технічних досліджень; формування центрів передових технологій, створення інкубаторів; розвиток фондів венчурного капіталу, залучення коштів приватних структур для вирішення завдань розробки і впровадження у виробництво інноваційних ресурсозберігаючих технологій тощо.

Успішна реалізація інноваційної політики у сфері природокористування має на меті виконання комплексу наукових і організаційно-технічних заходів, зокрема: розробки концепції екологічно орієнтованого інноваційного розвитку у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування; залучення інвестицій у найпередовіші галузі промисловості, які здатні забезпечити інноваційність у сферах ресурсозбереження та екологізації, що дозволить збільшити об’єми та підвищити ефективність функціонування виробництва; екологічної модернізації, яка ґрунтується на стратегії екологічно орієнтованого менеджменту й екологічного підприємництва.

Таким чином, вирішення екологічних проблем вимагає впровадження екологічно орієнтованих інноваційних розробок, зокрема розробки нових поколінь очисних споруд, методів очищення шкідливих промислових викидів і стоків, а також реалізації заходів, спрямованих на екологізацію технологічних процесів, запровадження природонеруйнівних, природонезабруднюючих, ресурсозберігаючих та екологобезпечних видів техніки і технології, способів організації виробництва, форм господарювання, безвідходних або маловідходних замкнутих виробничих циклів тощо.