Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

К. т.н. Оліфіренко Л. Д.

Чернігівський державний технологічний університет , Україна

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Інтенсифікація розвитку промислових компаній відбивається на рівень соціально-економічного розвитку країни – в конкуренції перемагають ті, хто забезпечує режим найбільшого сприяння інноваційної діяльності.

Метою дослідження є виявлення ефективних методів та інструментів інвестиційної діяльності промислових компаній в умовах кризи та зміни інституціональної структури національної економіки.

Інвестиції дозволяють значно підвищити ефективність фінансів як на рівні корпорації, так і на рівні держави. Важлива роль у цьому належить інвестиційному менеджменту. Вартість корпорацій у практиці зарубіжних країн є основним критерієм, за яким оцінюється їх діяльність та фінансова стійкість на ринку. Капіталізація відображає певну ринкову вартість у грошовому еквіваленті, яка може бути об’єктом купівлі-продажу на ринку. Залучення капіталу розглядається як ресурс, здатний приносити дохід і формувати додану вартість, а капіталізація – це кількісна характеристика використання як промислового капіталу, так і економічного механізму для створення доданої вартості. Саме капіталізація характеризує здатність підприємства ефективно використовувати виробничі ресурси, перетворювати їх у високоліквідні активи, вартість яких визначається конкурентоспроможністю продукції.

Одним з основних завдань підвищення рівня капіталізації компаній полягає у нарощуванні інвестиційних ресурсів, серед яких: формування обсягів інвестицій, достатніх для забезпечення необхідних темпів розвитку виробництва; оптимізація розподілу інвестицій за видами діяльності й ефективність їх використання; забезпечення максимальної доходності інвестицій при прогнозному рівні їх ризику; оптимізація інвестицій; забезпечення фінансової гнучкості та стійкості підприємств у процесі розвитку [1; 2].

Сучасний фінансовий менеджмент компаній здійснює спроби збільшити капіталізацію своїх підприємств за рахунок нарощування загальної вартості засобів виробництва у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів. Проте пошук нових підходів і методів щодо механізмів управління інвестиційною діяльністю компаній підтверджує необхідність адаптації світового досвіду до вітчизняних умов з врахуванням специфіки трансформаційних процесів відповідних галузей економіки [3].

Одним із сучасних популярних фінансових інструментів залучення інвестицій виступає первинне публічне розміщення – IPO-акції [4].

В умовах обмеженості пропозиції інвестицій на внутрішньому ринку актуалізується механізм виходу на міжнародні ринки капіталу, що стає можливим завдяки інтеграції українського ринку у структуру провідних фондових ринків капіталу. IPO являє собою ефективний механізм залучення капіталу через фондовий ринок. Публічне розміщення акцій підтверджує, що компанія досягла високого рівня інформаційної прозорості, показує стійке зростання фінансових показників. Рівень корпоративного управління компанії відповідає прийнятому стандарту і компанія має довгострокову стратегію розвитку. І найголовніше – IPO дозволяє залучити значні інвестиції, що будуть сприяти структурній перебудові економіки, фондо- та високотехнологічних галузей. Розвиток ринку IPO сприяє розбудові фондового ринку, особливо у сегменті венчурного фінансування через те, що містить ефективний спосіб виходу венчурного інвестора з бізнесу. Завдяки реорганізації бізнесу компанії найчастіше приходять до оптимізації основних фондів виробництва та номенклатури продукції, виділяючи основні бренди своєї спеціалізації. Тим самим, фокусуючись на операційному менеджменті у стратегічно виваженому сегменті, розширюється частка ринку, запроваджується аутсорсинг, міжнародні стандарти GAAP , ISO , СЄ, з’являються нові партнери та нові компетентні структури корпоративного менеджменту. Таким чином, консолідуючи ринок, безперервно підвищуючи якість продукції та випускаючи нові бренди, створюються нові умови функціонування суб’єктів господарювання, що дозволяє компаніям розвивати ринок, а не слідувати за його смаками.

Висновки. Нові фінансові методи та інструменти сприяють розширенню діяльності компаній: збільшенню ринку збуту, модернізації виробництва, надають можливість інтегруватись з іншими компаніями, провести повну реорганізацію. А також дозволяють підняти весь бізнес на більш високий рівень, відійти від моделі фінансування окремих проектів, а побудувати модель з безперервним потоком проектів, для реалізації яких використовуються стандартні підходи. Практика використання нових методів та інструментів інвестування забезпечує ефективну інтеграцію національної економіки у світову завдяки розширенню фінансової, науково-технічної та виробничої діяльності, слугує джерелом капіталовкладень без шкоди для національних інтересів.

Список використаних джерел:

1. КарпенкоГ.В. Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом IPO / Г.В.Карпенко // Фінанси України. – 2008. – №10. – С.89-94.

2. БланкИ.А. Управление формированием капитала. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2000. – 443с.

3. ОліфіренкоЛ.Д. Антикризові заходи державної промислової політики / Л.Д.Оліфіренко // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Х.: ХНЕУ, 2009. – №11. – С.110.

4. Альтернативные методы привлечения капитала // Marketing Service Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http : // www .market - service . com . ua /