Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Шевченко Д.О.

НТУУ «КПІ» , Україна

ДОСВІД ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН МАЛАЙЗІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Малайзія – держава в Південно-східній Азії, в якій спостерігається високий темп економічного зростання (до 9% в рік). Створення ВЕЗ в Малайзії пов'язано з проведенням поетапної промислової політики. З 1970 р. уряд країни тримає курс на розширення експорту. Для того, щоб сформувати вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку, треба було розвинути загальну інфраструктуру (дороги, морські порти, аеропорти, комунікації, електропостачання), надати податкові і фінансові пільги національним і іноземним інвесторам, виділити земельні ділянки для розвитку ВЕЗ та ТПР, підвищити кваліфікацію кадрів. Регулювання діяльності ВЕЗ та ТПР веде Корпорація розвитку вільної зони.

У 1970 р. основною статтею експорту Малайзії була сировина: частка каучуку в експорті складала 33,4%, олова - 19,6%. Змінити структуру експорту було однією з головних цілей при створенні ВЕЗ та ТПР.

У 1971 р. були введені групи пільг і стимулів для зональних інвесторів - адміністративні, зовнішньоторговельні, податкові. У В ЕЗ та ТПР для інвесторів був дозволений безмитний імпорт сировини, компонентів і основного устаткування, товарів, що ввозяться для безпосереднього виробництва. Всі товари, що проведені в ВЕЗ та ТПР і експортуються із зони, не обкладаються митами (податком на продажі і акцизним податком). Товари з однієї ВЕЗ в іншу також перевозяться без оплати мит і податків. Товари, що набувають суб'єктами, що господарюють у вільній економічній зоні та території пріоритетного розвитку, у тих, що знаходяться поза зоною фірми, розглядаються як експорт з Малайзії.

До основних податкових пільг у вільних економічних зонах Малайзії відносяться: надання компаніям піонерного статусу; використання робочої сили з низькою заробітною платою (ці два види пільг звільняють від податку на прибуток протягом певного періоду); податковий кредит на інвестіції ; стимулювання експорту - локальна пільга (використовується, якщо фірма знаходиться на особливій пільговій території - ліцензійні виробничі склади).

Розміри площі ВЕЗ та ТПР коливаються від 4,73 га до найкрупнішої ВЕЗ « Пенанг » в 310,54 га . Відповідно до законодавства компанії вільних зон повинні експортувати 80% своїй продукції, у разі постачання продукції із зони на місцевий ринок вона оподатковується імпортним митом.

З введенням в дію ВЕЗ та ТПР експорт промислових товарів в Малайзії значно виріс в 70-і разів. Збільшилася частка промислової продукції в загальному експорті: у 1990 р. цей показник був рівний 11,9%, в 1998 р. - 21,7, в 2006 р. - 80,5%.

У 2006 р. в Малайзії налічувалося 100 компаній в ВЕЗ та ТПР, що мали в своєму розпорядженні основні засоби на загальну суму 14 млрд. 292 млн. малазійських рінггит , число зайнятих досягло 68 887 робочих, а загальна площа десяти ВЕЗ та ТПР - 53 832 га . Паралельно цій політиці в 90-х рр. проводилася лібералізація зовнішньої торгівлі країни.

Досвід виявив основні привабливі для інвесторів чинники у вільних зонах країни (в порядку убування значущості): пільги для інвесторів; політична стабільність; низькі ставки зарплати; сприятлива інфраструктура.

Від всієї кількості підприємств країни, частка фірм, що займаються випуском електронної продукції, склала 47%, підприємств текстильної галузі - 11%, частка підприємств по випуску вимірювальних приладів - 7%.

Особливість зайнятості у вільних економічних зонах полягає в тому, що основна частина роботи доводиться на молодих жінок. Це пов'язано з домінуванням в ВЕЗ текстильної промисловості і електроніки.

Малайзія, в числі інших країн Південно-східної Азії, прагнула забезпечити зайнятість в країні шляхом створення підприємств в ВЕЗ та ТПР. Слід враховувати ту особливість, що в деяких країнах широко розповсюдилася організація за межами зон підприємств, що належать транснаціональним компаніям (ТНК) або частіше, - змішаних, таких, що працюють на експорт і користуються такими ж або майже такими ж пільгами, як і підприємства усередині зон. Таким чином, з'являється додаткова зайнятість. Причому, кожна ВЕЗ та ТПР побічно генерує 20% (від числа наявних в зоні) додаткових робочих місць.

Крім того, створення нових підприємств в зоні викликає довгостроковий непрямий вплив на зайнятість в країні. Їх функціонування збільшує зайнятість на місцевих підприємствах, що конкурують у тієї ж галузі промисловості, що і філія ТНК («вузький горизонтальний ефект»), а також зайнятість на місцевих підприємствах інших промислових галузей («широкий горизонтальний ефект»).

Успіх ВЕЗ та ТПР оцінюється також їх внеском в збільшення доходу на душу населення. Аналіз азіатських ВЕЗ та ТПР показує, що при стрімкому зростанні величини доходу на душу населення підвищується і заробітна плата, а це знижує привабливість вільних економічних зон для іноземних інвесторів, падають темпи зростання зайнятості в ВЕЗ та ТПР.

У Малайзії уряд стимулював процес передачі технологій в національну економіку за допомогою таких інструментів: збільшення прямого оподаткування; підвищення частки місцевої сировини і компонентів у виробництві; заохочення виробництва товарів з високою місцевою доданою вартістю. Досвід Малайзії показує, що концепція вільних економічних зон була в індустріальній політиці розвитку починаючи з 70-х рр. і зберігається аж до теперішнього часу. У сучасній стратегії індустріалізації вільні економічні зони у вигляді технопарків покликані забезпечити виробництво в країні конкурентоздатної продукції.