Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Ясишена В.В.

Тернопільський національний економічний університет , Україна

ФОРМУВАННЯ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ ПОТОКИ

Особливе місце в процесі прийняття рішення займає релевантна інформація, аналіз і використання якої впливає на кінцевий результат господарської діяльності підприємства.

В економічному словнику визначення релевантної інформації наводиться так – це інформація, яка відноситься до ситуації, що збирається по конкретному питанню [1]. Релевантності притаманні якості передбачення, важливості, значимості, актуальності, доречності, зворотного зв’язку, своєчасності і новизни.

В зарубіжній і вітчизняній економічній літературі висвітленням питань прийняття рішень на основі облікової релевантної інформації присвячено недостатньо праць. В своїх роботах це питання піднімали такі зарубіжні вчені, як К. Друрі , Ч.Т. Хорнгрен , Дж . Фостер , Е.С. Хендриксен , а також російські та українські вчені такі, як Т. П. Карпова, С.Ф. Голов , Ю.П. Яковлев та інші.

В процесі управління грошовими потоками менеджери стоять перед вибором серед багатьох альтернативних рішень, але серед декількох варіантів потрібно обрати лише одне, аналізуючи релевантну інформацію. Релевантна інформація має бути передана менеджеру оперативно, не повинна містити помилок, тобто бути достовірною. Своєчасність подання релевантної інформації є важливим моментом в процесі прийняття рішення, тобто інформація повинна бути придатною для прийняття рішення, поки не втратить свою властивість впливати на рішення.

Представлена інформація має бути надана в такому обсязі, який повинен задовольнити потреби окремих користувачів, а також бути економічно вигідною. Релевантна інформація є важливим стратегічним ресурсом, тому обов’язково повинна використовуватися (аналізуватися) для управлінських потреб.

Прийняття рішень це тривалий процес, який базується на зборі накопиченні, обговоренні спеціально підготовленої і випадкової інформації. Тільки після переосмислення і порівняння всіх якісних і кількісних показників відбувається ухвалення рішення.

При прийнятті управлінських рішень використовують кількісні і якісні критерії. Якісні критерії визначають індивідуальну специфіку кожної проблеми (питання) і важко піддаються вимірюванню, а кількісні є більш універсальними та легко приймають числове значення.

Для визначення критеріїв відбору якісних і кількісних показників для кожної ситуації потрібно враховувати проблемні питання руху грошових коштів. Релевантна інформація, що стосується грошових потоків залежить від кожної конкретної ситуації, яка виникає в процесі діяльності підприємства, а кількість таких ситуацій необмежена та ускладнюється наявністю варіантів. Передбачити виникнення різних ситуацій і врахувати всі якісні і кількісні критерії відбору релевантної інформації, а також вплив попиту, погодних умов, політичних змін, галузевих особливостей тощо, майже неможливо. Звернемо увагу на основні (найважливіші) для підприємства питання (ситуації), а саме: - здійснення капітальних інвестицій; - збільшення обсягу виручки від реалізації за рахунок підвищення ціни; - збільшення обсягу виручки від реалізації за рахунок підвищення обсягу реалізації; - здійснення фінансових інвестицій; - закупки запасів для виробничої діяльності.

Потреба в обліковій інформації виникає на різних етапах підготовки рішення. Ціль обліку забезпечувати керівництво релевантною, надійною інформацією на основі якої, з переважною впевненістю, можуть прийматися економічні рішення. Релевантна інформація може надходити з бухгалтерської документації, а також з інших джерел. Бухгалтер готує релевантну фінансову інформацію для представлення керівнику підприємства.

Рішення, які приймаються можуть відносяться як до поточного так і до довгострокового періоду, а також прийматися як внутрішніми так і зовнішніми користувачами. В нашому випадку розглянуто потік релевантної інформації, яка здійснює вплив на рішення внутрішніх користувачів (апарату управління). При прийняті рішень повинні враховуватись не тільки раціональні економічні і фінансові розрахунки, і показники, а також соціальні і психологічні категорії. Від якості використовуваної інформації при прийнятті управлінських рішень у значній мірі залежить обсяг витрачання фінансових ресурсів, рівень прибутку, вартість підприємства. Можливі кількісні та якісні критерії при прийнятті рішень згруповані в табл. 1.

Таблиця 1 . Релевантна інформація для різних типів рішень при управлінні грошовими потоками

Тип рішення

Релевантна інформація

кількісні критерії

якісні критерії

Грошові потоки направити на здійснення капітальних інвестицій (обладнання)

Первісна вартість; термін корисного використання об’єкту; ліквідаційна вартість; витрати на сировину, або закупівля нової сировини; витрати на оплату праці; обсяг випущеної продукції; витрати на утримання, обслуговування і ремонт обладнання; операційні витрати; очікуваний дохід; ставка дисконту; період окупності; облікова норма прибутковості капіталу тощо.

Кваліфікація робітників, які будуть працювати на новому обладнанні; робота з новими постачальниками сировини; зменшення або збільшення заробітної плати працівників; ринки збуту; витрачання часу на виготовлення продукції; якість продукції; зміна технології виробництва; зниження шкідливості виробництва тощо.

Збільшити грошові потоки у вигляді виручки від реалізації за рахунок підвищення ціни на готову продукцію

Ціна одиниці продукції; визначення рівня ціни; зниження обсягу реалізації в майбутньому; очікуваний прибуток від реалізації; збільшення строку реалізації тощо.

Довіра покупця; вимоги покупця; ринки збуту; конкуренція з боку аналогічних товарів за нижчими цінами; цінова політика підприємства тощо.

Збільшити грошові потоки у вигляді виручки від реалізації за рахунок підвищення обсягу реалізації

Підвищення рівня обсягу реалізації в майбутньому, очікуваний прибуток від реалізації; збільшення строку реалізації; збільшення оборотних коштів; залучення зовнішніх кредитів; збільшення сировини і матеріалів та готової продукції; підвищення рівня дебіторської заборгованості тощо.

Вимоги покупця; ринки збуту; конкуренція з боку аналогічних товарів; цінова політика підприємства тощо.

Грошові потоки направити на здійснення фінансових інвестицій

Сума інвестицій; очікувані грошові надходження; термін інвестиційного проекту; зниження купівельної спроможності грошей протягом певного часу; ставка дисконту; облікова норма прибутковості капіталу; період окупності тощо.

Ризики (діловий, фінансовий, обмінного курсу, політичний); інфляційні процеси; репутація організації куди спрямовуються інвестиції тощо.

Грошові потоки направити на закупівлю виробничих запасів

Сума витрат на закупівлю запасів; витрати на зберігання запасів; визначення необхідного обсягу виробничих запасів на конкретне замовлення або виробничий процес; втрата прибутку в результаті заморожування грошових коштів, які могли працювати в інвестиційних проектах тощо.

Умови закупок; наявність складських приміщень; безперервність виробництва; псування запасів; підвищення цін на виробничі запаси тощо.

В табл. 1 вказані можливі кількісні, якісні показники, які виникають при прийнятті рішень щодо окремої ситуації і носять вибірковий характер.

Кожне управлінське рішення залежить від конкретної ситуації, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів та особливостей поставленого завдання. При відборі релевантної інформації потрібно виокремлювати показники (статті), по яких відсутня різниця між варіантами. При визначенні оцінки грошових потоків в майбутньому потрібно враховувати можливі ризики (діловий, фінансовий, обмінного курсу, політичний), а також інфляційні процеси. Обсяг грошових коштів як і багато інших ресурсів підприємства є обмеженим, тому підприємство з усіх існуючих варіантів використання грошових коштів намагається обрати найвигідніший.

Список використаних джерел :

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь . — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.

2. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.