Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

К.е.н Чумак Л.Ф, Чумак А.Ю.

Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський національний університет радіоелектроніки

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Сучасний стан світової економіки дозволяє зробити висновок, що процеси глобалізації є необоротними, темпи розвитку науки та впровадження її досягнень у практику є дуже швидкими і як наслідок цього ні один ринок не захищено від появу все нових та нових учасників, а підприємства від нових конкурентів. В таких умовах кожна компанія з метою вижити або зберегти та збільшити свою частку рину повинна впроваджувати гнучке управління своєї діяльності. Тому тепер, як ніколи, стає актуальним оптимізація діяльності кожної ланки підприємства, кожного бізнес-процесу, при цьому неможливо обійтися без використання тих можливостей яки пропонує сучасні досягнення в сферах математики, кібернетики, програмування, обчислювальної техніки та інших наук.

Бізнес-процес - це логічний, послідовний, взаємозалежний набір заходів, що споживає ресурси виробника, створює цінність і видає результат споживачеві . Серед основних причин, що спонукують організацію оптимізувати бізнес-процеси, можна виділити необхідність зниження витрат або тривалості виробничого циклу, вимоги, пропоновані споживачами й державою, впровадження програм керування якістю, злиття компаній, внутріорганізаційні протиріччя й ін.

Моделювання бізнес-процесів - це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування й мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу й всім бізнес-процесам організації в сукупності.

Моделювання бізнес-процесів торкається багатьох аспектів діяльності компанії:

- зміна організаційної структури;

- оптимізація функцій підрозділів і співробітників;

- перерозподіл прав й обов'язків керівників;

- зміна внутрішніх нормативних документів і технології проведення операцій;

- нові вимоги до автоматизації виконуваних процесів і т.д.

Метою моделювання є систематизація знань про компанію і її бізнес-процеси в наочній графічній формі більше зручної для аналітичної обробки отриманої інформації. Модель повинна відбивати структуру бізнес-процесів організації, деталі їхнього виконання й послідовність документообігу.

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапи структурне й детальне.

Структурне моделювання бізнес-процесів організації може виконуватися в нотації IDEF0 з використанням інструментарію BPwin або мовою UML з використанням інструментарію Rational Rose . Детальне моделювання виконується мовою UML.

На етапі структурного моделювання в моделі повинні бути відображені:

- існуюча організаційна структура;

- документи й інші сутності, використовувані при виконанні бізнес-процесів, що моделюються та необхідні для моделювання документообігу, з описами їхнього основного змісту ;

- структуру бізнес-процесів, що відбиває їхню ієрархію від більше загальних груп до приватних бізнес-процесів;

- діаграми взаємодії для кінцевих бізнес-процесів, що відбивають послідовність створення й переміщення документів ( даних , матеріалів, ресурсів і т.п.) між діючими особами .

Детальне моделювання бізнес-процесів виконується в тій же моделі й повинне відображувати необхідну деталізацію й забезпечувати однозначне подання про діяльності організації.

Детальна модель бізнесу-процесу повинна включати:

- набір прецедентів які відображають можливі варіанти виконання бізнес-процесів «як є»;

- діаграми дій, що детально описують послідовність виконання бізнес-процесів;

- діаграми взаємодії, що відбивають схеми документообігу.

Отримані моделі для конкретного підприємства дають різні можливості як для його керівництва так і для кожного співробітника. Керівник з цієї моделі отримує чітку інформацію про так звані « вузьки » місця і самого виробництва, і організаційної структури підприємства. Модель можна використовувати як базу для будування логістичної моделі підприємства.

Враховуючи те, що в сучасних умовах маркетинг становиться філософією бізнесу и кожний робітник підприємства повинен робити на споживача, то з отриманої моделі будь-який співробітник бачить своє місце, свої функції, свої завдання, зв'язок результатів своєї діяльності з результатами других робітників, та відповідність цих результатів загальної меті підприємства. Крим цього, модель можливо використовувати і як базу наявності постачальників, посередників та споживачів, за необхідності можливо додатково при розширенні функції моделі проводити регулярне позиціювання серед конкурентів.

На базі побудованої моделі можливо простежувати різні сценарії розвитку подій в залежності від прийняття того чи іншого управлінського рішення.

Список використаних джерел:

1. Моделирование бизнес-процессов предприятия [Электронный ресурс] / Тищенко Г.– Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1335/ - 17.11.2002

2. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] // Людоговский А.– Режим доступа : http://www.script-coding.info/bp.html - 22.04.2007