Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

К.е.н. Басюркіна Н.Й.

Одеська національна академія харчових технологій , Україна

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ МЕЖ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Комплексна оцінка стану агропродовольчого ринку складається з оцінок стану сільського господарства і харчової промисловості, включаючи торгівлю. Далі на підставі цих двох оцінок з урахуванням коригуючого коефіцієнтом розраховують інтегральну оцінку стану агропродовольчого ринку. Для оцінки стану агропродовольчого ринку передбачається використовувати три якісні характеристики: «незадовільну», «задовільну», «добру», кожною з яких відповідає безперервна числова множина.

Для виконання оцінки, потрібно визначити межі для трьох показників, які відображали б проміжний, в даному випадку «задовільний», стан.

Припускаємо, що задовільний стан характеризується, принаймні, беззбитковістю виробництва (обмеження зліва), з іншого боку, чистий дохід обмежується 15 %. Тому межі для першого показника:

Формула , (1)

де Ц і агр відпускна ціна на і- ту продукцію сільськогосподарських виробників і=1...m , тис.грн.;

РП і агр обсяг реалізованої продукції, тонн;

В і агр витрати на виробництво всієї реалізованої продукції, тис.грн.

Задовільному стану відповідає не більше ніж 4-кратний і не менше чим подвійний «відрив» десяти провідних компаній від основної маси товаровиробників за величиною рентабельності. Тому для другого показника межі виглядають таким чином:

Формула . (2)

де Р 10і агр середня рентабельність виробництва десяти найбільш ефективних компаній (на даному ринку), %;

Формула Р і агр середня рентабельність виробництва даної і –тої продукції на внутрішньому ринку, %.

Особливе місце в системі задоволення споживчого попиту на агропродовольчу продукцію займає принцип продовольчої безпеки країни або переважне забезпечення населення окремими видами продовольства з власних джерел. Обмеження з продовольчої безпеки (безвідносно до виду продукції), охоплює, по-перше, продукти, які надходять до торгівлі, минаючи сферу переробки (якщо кінцевий споживач здатний використовувати їх саме в тому вигляді, в якому він їх отримує зі сфери первинного виробництва); по-друге – перероблену продукцію, яка надходить до торгівлі. У вартісному виразі обмеження з продовольчої безпеки виглядатиме таким чином:

Формула , (3)

де ПБ – мінімальний поріг продовольчої безпеки, тонн;

РП і агр – вітчизняна продукція сфери первинного виробництва (сільського господарства), яка надходить безпосередньо до торгівлі і призначена для кінцевого споживання. Фактично це вся вироблена в країні продукція даного виду, за винятком тієї частині, яка спрямовується на промислову переробку, тонн;

Е і агр експорт даної сільськогосподарської продукції, тонн;

І і агр імпорт даної сільськогосподарської продукції, тонн;

Ц j пром – відпускна ціна переробних підприємств на j -ту продукцію ( j=1,...,n) , тис.грн.;

РП jвнутр пром j -та перероблена продукція з вітчизняної сировини, тонн;

Е j пром – обсяг експорту j -тої переробленої продукції, тонн;

І j пром – обсяг j -тої імпортної j -тої переробленої продукції, тонн.

Існує ряд точок зору на предмет кількісної оцінки допустимої величини власної продукції в загальному обсязі її пропозиції. У сільському господарстві мінімальним обмеженням з продовольчої безпеки головним чином прийнято рахувати 60 %-ву наявність вітчизняної продукції (якщо у виробництві цього виду продукції країна має порівняльні переваги) в загальному обсязі споживання. Задовільний стан самозабезпечення даним видом продукції знаходиться в межах від 0,6 до 0,75. Ця величина часто приводиться як деяке некритичне обмеження в [1].

Надалі замість (3) пропонується використовувати два обмеження: за продукцією сільського господарства (за вирахуванням тієї частини, яка надходить на переробку) і за продукцією переробної галузі. Це необхідно оскільки, з одного боку, передбачається розділити оцінки стану певного сегменту ринку в сільському господарстві і у сфері переробки, з іншого – існує прямий взаємозв’язок між мінімальними обмеженнями у виробництві сільськогосподарської продукції і аналогічними обмеженнями у сфері переробки (за умовою, що немає значного експорту сировини).

Для продукції сільського господарства обмеження за обсягами власного виробництва будуть наступними:

Формула . (4)

Проте третій множник декілька відрізняється від того, який наведено у формулі (2), у зв’язку з чим необхідно виконати деякі перетворення (для «задовільного» стану):

Формула . (5)

Формула Як випливає з практики [2]), зміна значень Ц і агр j пром для пшениці знаходиться в межах між 0,75 і 0,85. Для «задовільного» стану ліва і права межі значення Ціагр/Цjпром відповідають 0,75 і 0,85. Формула Формула В результаті вираз має такий вигляд:

Формула . (6)

При заданих обмеженнях для всіх трьох показників, «задовільний» стан сектора «сільське господарство» характеризується оцінкою:

Формула . (7)

В якості обмеження зліва розглядається послідовний добуток обмежень зліва для всіх трьох співмножників. Відповідно для обмеження справа приймаються добутки крайніх правих меж для кожного співмножника.

«Добрий» стан відповідає результату, який перевищує 0,37, «незадовільний» – результатам, меншим чим 0,11.

Оскільки коригування застосовується не у всіх випадках, а тільки тоді, коли третій множник відповідає стану «добрий», при цьому сам поправочний коефіцієнт є більше або рівним одиниці, вважають, що позначені в (7) межі відповідають стану «задовільний» для всіх випадків, незважаючи використовується поправочний коефіцієнт або не використовується.

Список використаних джерел:

1. Басюркіна Н.Й. Особливості агропромислової інтеграції в умовах трансформації економіки (на прикладі плодоовочеконсервної галузі)//Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал – О., 2007. - №3 – С. 84–89.

2. Проблемы конкурентоспособности агропродовольственного комплекса РФ и факторы ее повышения// Сб.науч.тр./ВИАПИ им. А.А. Никонова. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2008. – Вып. 28. – 384 с.