Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Козлова О.П.

Науково-дослідний економічний інститут при Міністерстві економіки України

РЕГІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Змістовне обґрунтування необхідності розробки стратегії розвитку національної або регіональної економіки (галузі або окремо господарюючого суб'єкта) включає дві взаємозв'язані логічні процедури.

По-перше, процедуру побудови інерційного сценарію розвитку (сценарію, в якому розвиток даного економічного об'єкту відбувається без кардинальних змін в системі цільових установок і механізмах управління). Основою для розробки стратегії розвитку є однозначно негативна інтерпретація підсумків розвитку, відповідних інерційному сценарію.

По-друге, процедуру побудови сценарію реалізації якого-небудь варіанту політики розвитку даного економічного об'єкту, якому відповідає "образ майбутнього", істотно привабливіший, ніж в випадку інерційного сценарію. Інакше кажучи, другою основою для розробки стратегії являється наявність значного потенціалу розвитку, практична використання якого можна зв'язувати із зміною цільових установок політики управління або механізмів, що склалися, при її практичної реалізації [1, c .15-18].

Розглянемо, як ця теоретична схема може бути використана для обґрунтування актуальності розробки стратегії розвитку сільського господарства і вибору її пріоритетів.

Сучасний стан сільського господарства і той вклад, який воно внесе до реалізацію стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни, багато в чому визначаються позиціями сільськогосподарських підприємств на ринках аграрної сировини, на ринках необхідних для них ресурсів поточного виробничого споживання, продукції інвестиційного призначення фінансових ресурсів, а також на ринку праці.

Підприємства українського сільського господарства стикаються з жорсткою конкуренцією з боку зарубіжних виробників, високий рівень конкурентоспроможності яких визначається не лише перевагами в технологіях і організації виробництва (що в істотній мірі компенсується вищою ціною використовуваних ними ресурсів), але і масштабною державною фінансовою і політичною підтримкою, а також опорою на розвинену ринкову інфраструктуру. Умови конкуренції українських виробників на внутрішньому ринку посилюються відсутністю надійної економічної межі і низьким рівнем митного адміністрування (це призводить до значних масштабів "сірого" імпорту, що обходить об'ємні обмеження і що "оптимізує" митні платежі).

Потенціал розвитку українських підприємств сільського господарства залежить не тільки від умов їх конкуренції із зарубіжними виробниками, але і від їх економічних стосунків з підприємствами зв'язаних з галузями української економіки [2, c .39-40].

Численні підприємства сільського господарства і рибальства вступають в ринкову взаємодію з істотно більшими підприємствами інших секторів передусім, харчової промисловості, торгівля, нафтова, газова промисловості, електроенергетики, промисловості по виробництву мінеральних добрив, сільськогосподарського машинобудування, транспорту фінансів і страхування. Великий економічний масштаб цих підприємств, як правило, дозволяє їм робити значну дію на кон'юнктуру локальних (або навіть регіональних) ринків, на яких вони можуть займати положення, близьке до монопольного. Можливості проведення агресивної цінової політики виробниками ряду найважливіших виробничих ресурсів споживаних в сільському господарстві (енергоресурси, мінеральні добрива) обумовлені наявністю у них місткого альтернативного (зовнішнього) ринку збуту, а переробними підприємствами харчової промисловості і торгівлі високим рівнем конкуренції продавців аграрної продукції на локальних ринках, а також наявністю альтернативних джерел продукції, що купується (зовнішній ринок, постачальники з інших регіонів на внутрішньому ринку).

В умовах трансформаційних перетворень сільське господарство більшої частини регіонів все ще повільно адаптується до вимог сучасного ринку, пристосовуючи традиційну структуру виробництва громадського і приватного сектору до деформованої його інфраструктури і взаємовідносин між його суб’єктами. Незавершеність трансформаційних змін на різних ієрархічних рівнях їх здійснення в соціально-економічній сфері розвитку сільських [1, c .19-20] територій зумовлюють неоднозначні результативні показники різних суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема, показники виробництва валової продукції сільського господарства відображають неоднозначний характер з позицій територіально-галузевої диференціації і обсягів співвідношень та категорій господарства. Аналіз статистичних даних доводить, що обсяг валової продукції по всіх категоріях господарств порівняно з 1990 р. все ще знаходиться на рівні 71,3 % по всіх видах продукції і 49,3 % по продукції тваринництва. Слід відмітити особливу гостроту проблеми виробництва продукції тваринництва в степових областях України, де її частка у порівнянні з 1990 р. становить 43,6 %, а у сільськогосподарських підприємствах цієї зони лише 27,1 %, у тому числі підприємствах Миколаївської та Херсонської областей – 11,9 %, тобто дев’яту частину попереднього рівня виробництва валової продукції. Традиційно стійке і вже домінуюче положення займають особисті селянські господарства в галузі картоплярства і городництва. Лише на половині селянського подвір’я утримується ВРХ, поголів’я свиней. Цей важливий сегмент продовольчого забезпечення поступово втрачає свої позиції товаровиробника на ринку продукції тваринництва внаслідок втрати матеріальних стимулів до виробництва тощо. У процесі ринкових трансформацій виникла тенденція до переходу більшої частини підприємств до монопродуктового виробництва, зокрема, рослинницької продукції). Так, у Кіровоградській області її частка в середньому становить 90,1 % від загального обсягу реалізації сільськогосподарської продукції, в Одеській області відповідно 88,4 %. Основним видом товарної продукції суспільного сектору стали зернові та олійні культури, рівень насиченості якими у багатьох випадках досягає 80–90 % [3] .

В економічному відношенні відбувається поляризація сільськогосподарських підприємств: по-перше – на дрібнотоварні і крупні підприємства, при цьому кількісна частка перших постійно зростає. По-друге – зберігається велика частка хронічно збиткових господарств, за рахунок формуються економічно відсталі регіони.

Список використаних джерел:

1. Бойко В.І. Територіально-галузеві трансформації аграрного виробництва та їх економічна оцінка// Агроінком. - 2009. - №9 . - С.15-20 .

2. Ксенофонтов М.Ю.Сценарне прогнозування як інструмент розробки стратегії розвитку сільського господарства// Проблеми прогнозування . - 2008. - №12 . - С.39-40 .

3. http://www.minagro.gov.ua/ Довідка про підсумки роботи агропромислового комплексу за січень 2009 року