Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Дронь Ю.П.

Сумський державний університет, Україна

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ШЛЯХУ ЙОГО ПЕРЕХОДУ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

Нинішній соціально-економічний стан регіонів є наслідком загальної кризи економіки. Внаслідок кризової ситуації в економіці звужуються фінансові можливості уряду і гостріше проявляється розрив у рівнях, темпах розвитку, перевагах та можливостях окремих регіонів. В умовах нестачі промислового капіталу у вітчизняних виробників при збереженні сировинної структури економіки і без поступового здійснення великомасштабної технологічної модернізації, економіка втрачатиме потенціал прогресивного розвитку. Перші ознаки пожвавлення економічної активності в економіці України логічно поставили питання щодо формування моделі сталого розвитку та пошуку джерел економічного зростання. Такою моделлю визначена інноваційно-інвестиційна. Однак, всі передбачені та запропоновані заходи і механізми розбудови інноваційної моделі розвитку української економіки залишаються на папері або виявляються без дієвими на практиці, оскільки не стимулюють і не заохочують господарюючих суб’єктів активно розробляти і впроваджувати нові види продукції і технологічні процеси. Про це свідчить низький рівень інноваційної активності економіки України та її регіонів, зокрема Сумської області.

Одним із показників, що характеризує інноваційність економіки, є показник, що пов'язаний із впровадженням інновацій. За даними Державного комітету статистики середньому по Україні у 2008р. показник питомої ваги інноваційної продукції в обсязі промислової становив 5,9% (відхилення від попереднього 2007 р. у бік зменшення 0,8 пункти), показник питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації – 10,8% (на 0,7 пункти нижче за попередній рік). Лише за першим показником позиція Сумської області вища за середню по Україні. Як свідчать дослідження, найбільш суттєвими причинами не здійснювати інноваційну роботу є фінансові і ринкові перешкоди: недостатність коштів в межах одного або групи підприємств; занадто високі інноваційні витрати; сильна конкуренція на ринку, складність знаходження партнерів.

Підвищення ризиків в економіці України у 2008 р., що зумовлене кризовими явищами, обумовило значне сповільнення інвестиційних процесів, про що свідчать показники по Сумській області, зокрема за такими галузями як: промисловість, будівництво, торгівля, транспорт та зв'язок. Спостерігається значна диференціація динаміки інвестиційних процесів між галузями промисловості як по області, так і по державі в цілому. Наявний інвестиційний ресурс, який акумулюється вітчизняними підприємствами, значною мірою спрямовується на підтримання діючої господарської та соціальної інфраструктури, відтворення звичних моделей управління, використовується в умовах економічної інертності, низького рівня інноваційності виробництва. По Україні у 2008р. в порівнянні із 2007р. певне зростання інвестицій було забезпечено підтриманням інвестиційної динаміки у галузях будівництва, торгівлі, сільському господарстві, освіті, охороні здоров’я, наданні комунальних та інших послуг. Спрямованість інвестиційних потоків у Сумській області націлена на промисловість, зокрема переробну, транспорт та зв'язок, операції із нерухомим майном, сільське господарство. Останній факт свідчить про підвищення інвестиційної привабливості сектору сільського господарства внаслідок загострення проблем щодо забезпечення продовольством на світовому ринку, зростання цін в галузі, а також в умовах підготовки до зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Разом із тим, інвестицій потребують й інші галузі. Загалом структура інвестиційних витрат залишається малоефективною та не орієнтована на реалізацію стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону, зберігається нерівномірність галузевого і територіального їх розподілу. Інвестиційний капітал практично не впливає на інноваційний розвиток усього господарського комплексу області, а стимулює лише декілька секторів виробництва, які зорієнтовані, перш за все, на експорт продукції.

На жаль, господарська діяльність досліджуваної Сумської області, сьогодні базується на одній-двох галузях, підприємства яких є сировинними або виробляють проміжну та низько технологічну продукцію при наявності значної кількості застарілого, енерговитратного обладнання, за недостатнього обсягу інвестицій в основний капітал, що не дозволяє прискорити оновлення основних виробничих засобів. Так, за 2008 рік підприємствами області було реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 12,4 млрд. грн. Слід зазначити, що майже половину цього обсягу становить сировинна продукція, 30% – інвестиційна, 23% – товари широкого та тривалого використання.

Інноваційні процеси у регіоні характеризуються недостатнім рівнем активності та результативності. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Сумської області за 2004 – 2008 роки свідчить, що значних позитивних змін, які б радикально вплинули на ситуацію у цій сфері, не відбулося. Інноваційна активність підприємств зростає дуже повільно, що недостатньо для сталого розвитку економіки регіону. Інноваційний шлях розвитку не став головним пріоритетом діяльності виробничої сфери. Подібна ситуація обумовлюється необхідністю здійснення значних вкладень у короткостроковій перспективі і «відкладеним ефектом» від інновацій, відсутністю відповідної підтримки господарюючих суб’єктів на державному рівні. На даний час, залучені в економіку регіону, інвестиційні ресурси нерівномірно впливають на його інноваційний розвиток. Інновації впроваджуються лише у деяких, переважно експортоорієнтованих, галузях.