Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Голяшов А.Р.

Запорізький національний університет, Україна

О ЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СВ ІТОВОМУ РИНКУ

Серед ознак конкурентоспроможного суспільства можна виділити такі: стабільне та передбачу вальне законодавче середовище; гнучка і стійка економічна структура; швидкість та якість адміністративних та економічних реформ; інвестування традиційної та технологічної інфраструктури, середньої освіти, підвищення кваліфікації; привабливість внутрішнього ринку для іноземних інвестицій; збалансованість внутрішнього та зовнішнього ринків.

Загалом конкурентоспроможність країни можна визначити як її здатність в умовах вільної сумлінної конкуренції робити товари і послуги, що задовольняють вимогам світового ринку, реалізація яких збільшує добробут країни й окремих її громадян.

Міжнародний інститут розвитку менеджменту (« International Institute for Management Development ») щорічно публікує рейтинг конкурентоспроможності країн світу. Дослідження проводиться за 290 параметрами. Особлива увага приділяється таким показникам – інфраструктура, ефективність уряду, ефективність бізнесу та макроекономічні показники (табл. 1).

Таблиця 1. Рейтинг конкурентоспроможності країн світу [1]

Крайїни

Місце в рейтингу

2004

2009

США

2

1

Гонконг

5

2

Сінгапур

9

3

Швейцарія

3

4

Данія

11

5

Швеція

6

6

Австралія

7

7

Україна

86

56

Згідно з проведеними дослідження лідером є США, друге місце посідає Гонконг, третє – Сінгапур. Порівняно з 2004 роком Україна покращила свої позиції у рейтингу конкурентоспроможності, але незважаючи на це, сьогодні в Україні спостерігається зниження конкурентоспроможності; зростання економіки прогресувало кілька років, проте для підтримки такого стану необхідно вдатись до більш жорсткої політики для покращення перспектив державних фінансів, сповільнення інфляції та створення розширеного простору з метою вдосконалення інфраструктури країни.

Нинішні конкурентні переваги, які забезпечили вигідне положення України на світових ринках низько технологічної продукції – металургії, хімічної промисловості, нафтопереробки – поступово втрачають своє значення базових конкурентних переваг для національного товаровиробництва .

Значна частина конкурентних переваг набута Україною за рахунок дешевої робочої сили, заниженого курсу національної валюти, прямого чи прихованого субсидування галузей, отримання «тіньових» прибутків, експлуатації природних та екологічних ресурсів тощо.

Також негативний вплив на рівень конкурентоспроможності української економіки спричиняє моральне старіння та фізичний знос основних технологічних фондів. Оскільки, на цей час у машинобудуванні четверта частина всього технологічного устаткування має вік більше 20 років. Знос виробничих фондів у промисловості наблизився до 60%, тобто до межі, за якою починається фізичний розпад виробничого потенціалу, виникає загроза руйнування продуктивних сил країни.

Конкурентоспроможність компанії країни є визначальним чинником при визначенні рівня конкурентоспроможності країни. Серед українських компаній реальною міжнародною конкурентоспроможністю на сьогодні володіють тільки ті компанії, що зайняті в експортно-орієнтованому сировинному секторі, виробництвом військової техніки й озброєнь, випуском унікального сучасного технологічного устаткування, розробкою нових товарів і матеріалів. Це такі компанії Систем Капітал Менеджмент (СКМ), Індустріальний Союз Донбасу (ІСД), Квазар-Мікро та інші. Однак їхні позиції на світовому ринку не настільки міцні, як позиції провідних транснаціональних корпорації світу.

На сьогодні українські компанії в конкурентній боротьбі на світових ринках мають змогу використовувати тільки цінові чинники, причому, щоб закріпитися на закордонному ринку, нерідко вдаються до продажу товарів за демпінговими цінами.

Отже, підвищення конкурентоспроможності України не можливо без інтеграції у світову економіку, однак цей процес не повинен обмежуватися галузями важкої промисловості та сільськогосподарської сировини. Навпаки, одним з основних пріоритетів державної економічної політики України має стати збереження і розвиток науково-технічного потенціалу країни. Для цього необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат, оскільки українська економіка потребує значних капіталовкладень, вдосконалити законодавчу базу в сфері права власності, реформувати бюджетну та податкові системи і збільшити видатки на розвиток науки і інформатизацію суспільства.

Список використаних джерел:

1. Institute of Management Development - http://www.imd.ch/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results.cfm

2. Базилюк Я.Б. Проблеми конкурентоспроможності національної економіки// Стратегічна панорама. – 2009. – С. 33-37.

3. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. – К.: НІСД. 2007. – 388 с.