Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Кобельська Г.О.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова , Україна

АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОШТОВО-БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сучасний поштовий зв'язок є складним господарським механізмом, що функціонує в системі соціально-економічного комплексу держави. Поштовий зв'язок України, будучи найважливішим елементом інфраструктури суспільства, знаходиться на новому етапі свого розвитку. Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг є визначальним чинником, що впливає на хід розвитку поштової служби.

Історично склалося так, що поштові послуги надавали безпосередньо державні установи, вони мали монополію доставки поштової кореспонденції. Конкуренції не існувало, та при наданні поштових послуг, як правило, не приділялось багато уваги мінливим потребам ринку та новим вимогам клієнтів. Фактори вартості та ціни не мали істотної ваги, та через це виникав дефіцит фінансів. Виробничі процеси здійснювалися переважно ручним способом, через обмежений доступ до необхідних технологій. Наприкінці 1960-х та на початку 1970-х років з'явились приватні фірми, що надавали послуги з доставки документів та товарів на найвищому рівні, створюючи конкуренцію у поштовому секторі. З плином часу робота цих приватних фірм створила реальну загрозу для існуючих монополій на ринку поштових послуг.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» - національний оператор поштового зв'язку, якому держава ввірила надавати універсальні послуги поштового зв'язку встановленого рівня якості на всій території країни. Національний оператор України має в своєму розпорядженні одну з найбільш щільних мереж універсальних послуг в світі, 88 % жителів мають доступ до відділення зв'язку, розміщеного від них на відстані до 3 км , 99 % фізичних осіб отримують пошту за місцем проживання.

Важливим доповненням до поштових послуг є фінансові. На сьогодні вони займають значну частку в структурі доходів УДППЗ «Укрпошта», з а підсумками 2008 року питома вага доходів в ід надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ «Укрпошта» складає 50,1% . Ці послуги однаково затребувані і в великих містах , і в сільській місцевості .

Згідно зі своєю місією і статутом пошта зобов'язана забезпечити гарантоване надання поштових послуг по всій території України, завдяки чому і володіє винятковим потенціалом розвитку як мережний оператор надання банківських послуг. Крім традиційної доставки пошти і посилок, навіть не будучи банківською організацією, Пошта України надає спектр фінансових послуг. У їх числі — виплата пенсій та грошової допомоги, грошові перекази, прийом платежів на користь юридичних осіб, а також банківські послуги за агентськими угодами з банками партнерами.

Поштово-банківські послуги – це сучасна концепція просування роздрібних банківських послуг, що дозволяє забезпечити їх доступність широким верствам населення за допомогою використання потенціалу мережі відділень поштового зв'язку. Впродовж останніх років національний оператор поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» працює у напрямі розвитку поштово-банківських послуг. Даний напрям розглядається як дієвий спосіб отримання додаткового прибутку завдяки впровадженню орієнтованих на кінцевих споживачів продуктів і послуг, доступних широким верствам населення України, включаючи віддалені місцевості, де відсутні відділення банків.

Розвитку поштово-банківських послуг сприяють: чітко організована роздрібна мережа надання послуг; відсутність банківських відділень у сільській місцевості; традиційна довіра населення до державного підприємства; близьке розташування поштових відділень до місця проживання кожної людини, обслуговування листоношами вдома; доступність послуг для всіх верств населення (соціально доступні тарифи).

Використання потенціалу поштової мережі забезпечить широким верствам населення доступ до банківських послуг, а також дозволить підвищити фінансову культуру населення і згладити диспропорції в соціально-економічному розвитку між міськими і сільськими регіонами. Розвиток даного напрямку діяльності залучить в економіку значні обсяги незадіяних грошових ресурсів, що сприятиме поліпшенню збалансованості бюджету УДППЗ «Укрпошта», підвищенню ефективності операційної діяльності національного оператора, його рентабельності, а також сприятиме підвищенню кредитоспроможності банківської системи в цілому.

Підводячи підсумки позитивних сторін розвитку поштово-банківських послуг слід відмітити наступні вигоди: фінансування універсальних послуг; підвищення ефективності діяльності УДППЗ «Укрпошта», впровадження сучасних технологій надання якісних фінансових послуг; підвищення соціального рівня населення шляхом забезпечення доступності базових фінансових послуг для всіх верств населення; об’єднання на рівні державної установи в загальний фонд заощаджень громадян, які стануть ресурсом для фінансування проектів держави; скорочення наявних готівкових коштів у населення та підвищення прозорості готівкового обігу через поступове впровадження безготівкових розрахунків.

Слід відзначити, що від повномасштабного впровадження поштово-банківських послуг в виграші опиняться всі. Населення і малий бізнес віддалених територій дістане доступ до банківського ринку, УДППЗ «Укрпошта» збільшить свою прибуткову базу, а держава — підвищить соціальний рівень населення та об’єднає в загальний фонд заощадження громадян. Взагалі, доступність якісних банківських послуг — це не лише маркетингова категорія, це категорія єдиного соціально-економічного простору, один з елементів цілісності країни.