Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Кришталь Г.О.

АТ “Райффайзен банк Аваль”, Україна

КОНЦЕПЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Головною метою банківського нагляду в Україні є забезпечення надійності та стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. За останні роки в Україні здійснено значний крок щодо вдосконалення системи банківського нагляду і регулювання та наближення її до міжнародних стандартів і практики. Разом з тим, в сфері банківського нагляду існує ряд недоліків, які значно знижують його дієвість та перешкоджають більш повному виконанню Базельських принципів ефективного банківського нагляду. Головними з таких недоліків є: недосконалість контролю за наявністю у банках адекватних систем управління ризиками; низький рівень практичної реалізації пруденційних вимог, зокрема, в частині здійснення операцій з інсайдерами та дотримання нормативів великих кредитних ризиків; відсутність процедур нагляду на консолідованій основі; відсутність належного контролю за наявністю у банків положень, практики та процедур щодо протидії відмиванню доходів, набутих злочинним шляхом, включаючи суворі правила "знай свого клієнта"; відсутність правового захисту працівників банківського нагляду; недостатність правового врегулювання питань реорганізації і ліквідації банків. Тому доцільним є створення концепції банківського нагляду в якій всі складові будуть тісно взаємодіяти та співпрацювати між собою.

Банківський нагляд на наш погляд, повинен бути відповідальним за наступні такі питання, як визначення рівня толерантності організації банківського нагляду; розмежування функцій та відповідальності контролюючих органів в процесі проведення банківського нагляду; встановлення єдиної методики оцінки виконання встановлених вимог банківського нагляду; налагодження ефективної системи банківського нагляду; ефективна взаємодія підрозділів банку на всіх рівнях у процесі організації та проведення банківського нагляду; забезпечення життєздатності банку у кризових обставинах; виконання вимог НБУ; оптимізація очікуваних прибутків та збитків банку з метою виконання нормативів НБУ; покращення фінансових показників та іміджу банку. В запропонованій концептуальній схемі розглядаються елементи банківського нагляду, як складова управління банківського нагляду, а саме: процедура безвиїзного нагляду; процедура моніторингу фінансових операцій; процедура виїзного інспектування банку; процедура пруденційного нагляду. Для управління банківського нагляду доцільним буде розглянути наступні принципи банківського нагляду: створення відповідного внутрішньо – корпоративного середовища, сприятливого для ефективного банківського нагляду; діяльність із суворим дотриманням прийнятих нормативів, а також відповідних методик і процедур; рівень знань персоналу банку, має бути достатнім для впровадження системи управління банківського нагляду; наявність відповідних систем контролю банківських операцій, моніторингу та оцінки; забезпечення адекватного зовнішнього та внутрішнього контролю за дотриманням вимог банківського нагляду.

Концептуальна схема банківського нагляду

Рис. 1 . Концептуальна схема банківського нагляду

Політика управління банківського нагляду крім перерахованих має включати в себе також політику управління внутрішнім та зовнішнім аудитом банку; політику управління попереднім контролем (безвиїзний нагляд); політику управління виїзним наглядом; політику управління пруденційним наглядом (рис.1).

Важливу роль в концептуальній схемі відіграють, на нашу думку, підрозділи банку, які залучені до процесу проведення банківського нагляду: правління банку; Національний банк України; фінансово-аналітичне управління; казначейство, фронт-офіси, бек-офіси; департамент внутрішньо-банківського аудиту; зовнішній аудит (аудиторські компанії); департамент реєстрації та ліцензування банків; департамент безвиїзного нагляду; департамент інспектування банків; департамент з питань роботи з проблемними банками; управління координації з питань банківського нагляду; департамент реєстрації та ліцензування банків.

Задля ефективного банківського нагляду запропонована програма, яка має включати: захист банку й забезпечення безпеки персоналу – захист від нещасних випадків, розробка процедур на випадки різних форс-мажорних обставин; контроль за процесом обробки інформації й операційного центра – забезпечення швидкості, конфіденційності й безпомилковості роботи; попередження й виявлення потенційних збитків від внутрішніх і зовнішніх злочинів; контроль та систематичний моніторинг банківських операцій; контроль за зниженням фінансових показників банків, і в разі необхідності прийняття запобіжних мір; контроль за організацією аудиту банку.